Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534744-2021

21/10/2021    S205

Poland-Karniewo: Refuse and waste related services

2021/S 205-534744

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Karniewo
National registration number: 7571449122
Postal address: Pułtuska 3
Town: Karniewo
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Postal code: 06-425
Country: Poland
Contact person: Wiesław Ochtabiński
E-mail: w.ochtabinski@karniewo.pl
Internet address(es):
Main address: www.karniewo.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://karniewo.biuletyn.net/?bip=1&cid=1035&bsc=N
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Karniewo oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w K

Reference number: RIPP.271.4.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Karniewo oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Karniewie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90514000 Refuse recycling services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL924 Ostrołęcki
Main site or place of performance:

Gmina Karniewo

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Karniewo oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Karniewie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

2. Zamawiający do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyjął średnią wielkość zebranych odpadów na poziomie 750 Mg z nieruchomości zamieszkałych i 150 Mg z PSZOK w ciągu 12 miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający szacuje wielkość zebranych odpadów na poziomie 1875 Mg z nieruchomości zamieszkałych i 375 Mg z PSZOK w ciągu planowanych 30 miesięcy realizacji usług. Zamawiający zastrzega, że podane wyżej wielkości stanowią szacowanie na potrzeby niniejszego postępowania i nie mogą stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy w przypadku odbioru mniejszej wielkości odpadów komunalnych w trakcie realizacji zamówienia.

3. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Karniewo, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, a także osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 3/19 z dnia 22.01.2019 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, przepisami Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karniewo oraz Uchwały Nr XI/77/2019 Rady Gminy Karniewo z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Karniewo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Wykonawca spełni ten warunek, jeśli posiada:

• aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Karniewo, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) w zakresie odpadów objętych przedmiotem zamówienia;

• zezwolenie na transport odpadów zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 20/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert są członkowie komisji przetargowej.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

I-II kwartał 2024 roku

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:

1) zgodnie z przesłankami określonymi w art. 108 ust. 1 ustawy pzp;

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp);

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021