С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

Има проблеми с показването на обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по тяхното отстраняване. Междувременно, моля, вижте нашата специална страница за повече информация и насоки.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Доставки - 534758-2023

05/09/2023    S170

България-Козлодуй: Уреди за контрол и изпитания

2023/S 170-534758

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
Национален регистрационен номер: 106513772
Пощенски адрес: Площадка АЕЦ Козлодуй
Град: гр. Козлодуй
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Пощенски код: 3321
Държава: България
Лице за контакт: Петя Йонкова
Електронна поща: PMYonkova@npp.bg
Телефон: +359 97374626
Факс: +359 97376007
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.kznpp.org
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1099
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/322762
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/322762
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на вихровотокова сонда за контрол на основния метал на колектори на парогенератори ПГВ-1000М

Референтен номер: 51957
II.1.2)Основен CPV код
38500000 Уреди за контрол и изпитания
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на вихровотокова сонда за контрол на основния метал на колектори на парогенератори ПГВ-1000М.

Предмета на обществената поръчка включва доставка на 2 (два) броя сонди тип ПНВ-2, ротационни, твърди със защитни втулки, с нискочестотни намотки, работещи в режим излъчване-приемане, съгласно изискванията заложени в Техническа спецификация №23.БиК.ТЗ.473.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 134 064.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Основно място на изпълнение:

Площадка АЕЦ Козлодуй

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на вихровотокова сонда за контрол на основния метал на колектори на парогенератори ПГВ-1000М.

Предмета на обществената поръчка включва доставка на 2 (два) броя сонди тип ПНВ-2, ротационни, твърди със защитни втулки, с нискочестотни намотки, работещи в режим излъчване-приемане, съгласно изискванията заложени в Техническа спецификация №23.БиК.ТЗ.473.

Офертите се изискват за покупка.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 134 064.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Финансирането на поръчката е със собствени средства на възложителя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Няма изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма изискване.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Участниците следва да отговарят на поставените от Възложителя изисквания в обявлението за обществената

поръчка относно личното състояние, техническото и ценово предложение. За участниците не следва да са налице

обстоятелствата по чл.54, ал. 1 и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване

посочени в VI.3) от обявлението.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Изпълнителят трябва да представи гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5% от стойността му в една от следните форми по избор на участника:

1.парична сума, внесена по някои от следните банкови реквизити

Юробанк България АД – IBAN: BG31BPBI 7944 1078 0713 01, или

ОББ АД – IBAN: BG26 UBBS 7426 1050 1403 14, или

БАНКА ДСК ЕАД – IBAN: BG07 STSA 9300 0008 4855 24 с титуляр “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

или в брой в касата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД,

2.банкова гаранция (неотменима и безусловна) със срок на валидност 30 дни по-дълъг от срока на договора;

3.застраховка (неотменима и безусловна), която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на изпълнителя по конкретния договор (същата не може да обезпечава едновременно няколко договора), със срок 30 дни по-дълъг от срока на договора.

В случаите на обезпечаване на изпълнението на договора чрез застраховка, определения за изпълнител участник представя доказателство за платена застрахователна премия.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащане чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протоколи за извършен входящ контрол без забележки.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 02/10/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/10/2023
Местно време: 11:00
Място:

В ЦАИС ЕОП

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

. Продължение от т. III.1.4) Специфични национални основания за отстраняване:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

- нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от Кодекса на труда (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

- нарушения по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура (чл.107, т.4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

- обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

2. Комисията ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП. Първо се разглеждат и оценяват техническите и ценовите предложения на участниците, след което се разглеждат документите свързани с личното състояние и критериите за подбор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/08/2023