Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 534814-2021

22/10/2021    S206

România-Bucureşti: Furnizare servicii de monitorizare și analiză media și de analiză politică strategică și comunicare politică

2021/S 206-534814

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Direcția Generală Comunicare (COMM), Reprezentanța în România, COMM.DGA1.C.BC - București
Adresă: Str. Vasile Lascăr nr. 31
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 20492
Țară: România
E-mail: comm-rep-buh-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://romania.representation.ec.europa.eu/index_ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9509
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9509
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare servicii de monitorizare și analiză media și de analiză politică strategică și comunicare politică

Număr de referinţă: COMM/BUH/2021/OP/0565
II.1.2)Cod CPV principal
98110000 Servicii prestate de organizaţii comerciale, profesionale şi specializate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Reprezentanta Comisiei Europene in Romania (RCE) dorește să achiziționeze servicii de analiză politică și de monitorizare comunicare politică în vederea unei mai bune înțelegeri a evenimentelor și evoluțiilor de pe scena politică românească. Astfel, aceasta licitație este structurată în două loturi distincte:

— lot 1 – servicii de monitorizare și analiză media, cu focus pe comunicare politică și talk show-urile politice;

— lot 2 – servicii de analiză politică strategică și a tendințelor de comunicare politică.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 120 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de monitorizare și analiză media

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
98110000 Servicii prestate de organizaţii comerciale, profesionale şi specializate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare servicii de monitorizare și analiză media și de analiză politică strategică și comunicare politică.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de analiză politică strategică

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
98110000 Servicii prestate de organizaţii comerciale, profesionale şi specializate
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare servicii de analiză politică strategică și comunicare politică.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/11/2021
Ora locală: 23:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/11/2021
Ora locală: 11:00
Locul:

Ofertele vor fi deschise electronic la data și ora indicate în anunțul de participare.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3). În caz de indisponibilitate sau de perturbări ale funcționării mijloacelor electronice de comunicare prevăzute în secțiunea I.3) în cursul ultimelor cinci zile calendaristice care precedă termenul-limită pentru primire indicat în secțiunea IV.2.2), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a prelungi acest termen și de a publica prelungirea respectivă la adresa de internet prevăzută în secțiunea I.3, fără a publica în prealabil o rectificare la prezentul anunț. Operatorii economici interesați de prezenta achiziție sunt invitați să se înscrie la procedura de ofertare la adresa indicată în secțiunea I.3), pentru a fi notificați cu privire la publicarea unor noi informații sau documente.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul General al Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Vă rugăm să consultați documentele achiziției disponibile la adresa indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/10/2021