Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 534830-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Rotterdam: Bouwen van een warmteoverdrachtstation

2021/S 206-534830

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Netverder B.V.
Postadres: Blaak 8
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Land: Nederland
Contactpersoon: Erwin van der Ploeg
E-mail: erwin.vanderploeg@stedin.net
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://netverder.nl/net-verder/welkom/
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Speciaal sectorbedrijf
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RFI - Open warmtenet delft

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232142 Bouwen van een warmteoverdrachtstation
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

NetVerder ontwikkelt samen met vier grote woningbouwcorporaties, EQUANS en de gemeente een warmtenet met totaal van tussen de 5000 en 7170 woningen. Het warmtenet in Delft zal in beheer zijn van een publieke partij en biedt toegang tot derden, waarbij het doel is meerdere bronnen en leveranciers te koppelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09323000 Stadsverwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

NetVerder ontwikkelt samen met vier grote woningbouwcorporaties, EQUANS en de gemeente een warmtenet met totaal van tussen de 5000 en 7170 woningen. Het warmtenet in Delft zal in beheer zijn van een publieke partij en biedt toegang tot derden, waarbij het doel is meerdere bronnen en leveranciers te koppelen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/10/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021