Werken - 534834-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Leeuwarden: Bouwen van slibontwateringinstallatie

2021/S 206-534834

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wetterskip Fryslan
Nationaal identificatienummer: 01174741
Postadres: Fryslânplein 3
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8914 BZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter Bruinsma
E-mail: pbruinsma@wetterskipfryslan.nl
Telefoon: +31 582922835
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wetterskipfryslan.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186359
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

OW.33301/2I Nieuwbouw SOI Heerenveen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252140 Bouwen van slibontwateringinstallatie
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Op de rioolwaterzuivering Heerenveen wordt al het rioolzuiveringsslib van Wetterskip Fryslân ontwaterd alvorens te worden afgevoerd naar de slibeindverwerker. De huidige slibontwateringsinstallatie is aan het einde van de technische levensduur en zal volledig worden vervangen. Hiertoe zullen onder meer nieuwe slibopslagtanks en gebouwen worden gerealiseerd. In de nieuwe slibontwateringsinstallatie zal het rioolzuiveringsslib worden ontwaterd middels ontwateringscentrifuges. Deze aanbesteding betreft de volledige nieuwbouw van een slibontwateringsinstallatie te Heerenveen (inclusief sloop van de bestaande installatie), m.u.v. de levering van de slibontwateringscentrifuges. Een nadere duiding van de scope is opgenomen onder II 2.4.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44611420 Slibopslagtanks
45213252 Bouwen van werkplaatsen
45232422 Slibbehandelingsinstallatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Friesland, locatie RWZI Heerenveen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het vervangen van de complete Slibontwateringsinstallatie te Heerenveen (incl. gebouwen) en de Slibopslagtanks. De huidige slibontwateringsinstallatie (SOI), o.a. bestaande uit 2 slibontwateringsgebouwen met kamerfilterpersen, de slibsilo’s, 5 slibopslagtanks (SOT’s) en de bijbehorende geurbehandelingsinstallatie, zal in zijn geheel worden gesloopt. Er wordt een nieuw slibontwateringsgebouw gerealiseerd, samen met twee slibsilo’s, 3 SOT’s en een nieuwe geurbehandelingsinstallatie. Tevens wordt een losstaand bedieningsgebouw gerealiseerd, met o.a. een werkplaats en voldoende werkplekken voor het bedienend personeel van de vernieuwde SOI. De bouw en sloop zal gefaseerd plaatsvinden, omdat de bestaande installatie in bedrijf blijft tot de nieuwe installatie gereed is.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
14/12/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021