Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Строителство - 534885-2021

Submission deadline has been amended by:  567663-2021
22/10/2021    S206

България-Шумен: Строителни и монтажни работи на кръстовища с кръгово движение

2021/S 206-534885

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ОБЩИНА ШУМЕН
Национален регистрационен номер: 000931721
Пощенски адрес: бул. СЛАВЯНСКИ №.17
Град: гр.Шумен
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: 9700
Държава: България
Лице за контакт: Цвета Николова Стилиянова
Електронна поща: ts.stilianova@shumen.bg
Телефон: +359 54857747
Факс: +359 54800400
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.shumen.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1156
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/167090
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/167090
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дов.инфрастр.за Инд.парк Шумен–I етап: Ново кръгово кръстовище 2 на път I-2, на кm 119 + 800 и съпътсjваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7, на км. 115 + 756

II.1.2)Основен CPV код
45233128 Строителни и монтажни работи на кръстовища с кръгово движение
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с изграждането на строежа:

1. Доставка и влагане в СМР на необходимите и съотв. на ТС строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

2. Изпълнение на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

4. Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

5. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

6. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 928 333.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Основно място на изпълнение:

територията на община Шумен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с изграждането на строежа:

1. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.);

2. Изпълнение на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

3. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

4. Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

5. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

6. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: техническата оценка на офертата на участника N – срок на изпълнение на СМР / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 928 333.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: минимум строителни дейности на обекти ІI-та група строежи, първа категория – транспортна инфраструктура, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Забележка:

В случай на участие на обединение, изискването се отнася за поне един от участниците в обединението, който/които ще извършват дейностите по строителство, при спазване на разпорадбата на чл. 3, ал. 3 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), съгласно която, когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.

Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всеки от членовете, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт.

Съответствието с този критерий за подбор се удостоверява по следния начин:

Участникът попълва в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, т. „Вписване в съответен професионален регистър“ от ЕЕДОП, информация относно № и дата на удостоверението, издател, категория на строежите, вкл. обхвата му.

Доказване:

При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/.

В случай, че избраният за изпълнител участник е чуждестранно ЮЛ, което предоставя трансгранично, временно или еднократно на територията на Р. България строителни услуги, то следва да представи преди сключване на договор удостоверение за вписване в ЦПРС с обхват групата и категорията на строежа, който позволява изпълнението на поръчката или копие на удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България (чл. 25а от ЗКС).

Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице се прилагат правилата на чл.59, ал.6 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията съгласно чл. 66 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участникът следва да има застраховка "Професионална отговорност", с обхват съответстващ на предмета на обществената поръчка, съгласно разпоредбите на чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Възложителят приема и документ, екв.на изискваната застраховка, съгласно държавата, в която е установено чуждестр. лице.Съответствието с този критерий за подбор се удостоверява по следния начин:

Участникът попълва раздел: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ б. „Б“ „Икономическо и финансово състояние“ в съответните полета на еЕЕДОП, като се посочва Застраховател, застрахователна сума, обхват на застраховката, № на застрахователната полица, дата на издаване и дата на валидност на застрахователната полица. В случай на участие на чуждестранно лице, то декларира №, дата и наименование на документа, еквивалентен на изискуемата застраховка, като посочва област/обхват/приложно поле, издател, уеб адрес (ако е приложимо) и валидност (ако е приложимо).

Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Доказателства за наличието на валидна застраховка “Професионална отговорност“, или еквивалентен документ, издаден от съответните компетентни органи на държава - членка на Европейския съюз или на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

При участие на обединение, което не е юридическо лице се прилагат правилата на чл.59, ал.6 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията съгласно чл. 66 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да има застраховка "Професионална отговорност", с обхват съответстващ на предмета на обществената поръчка, съгласно разпоредбите на чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Възложителят приема и документ, екв.на изискваната застраховка, съгласно държавата, в която е установено чуждестр. лице.Забележка: За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителство, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи първа категория.

Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Забележка:

В случай че участникът е чуждестранно лице, то той декларира наличието на документ, еквивалентен на изисканата застраховка, съобразно нормативната уредба в държавата, в която е установен. Указанието в предходното изречение се отнася и до чуждестранно лице, включено в състава на обединението участник, както и до чуждестранно лице, което ще има роля на подизпълнител в поръчката.

За чуждестранни лица се прилага разпоредбата на чл. 171а от Закона за устройство на територията.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.

2.Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката

3.При изпълнение на обществената поръчка, участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП

1. Възложителят изисква списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, който съдържа стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2.1.Участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

2.2.Участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

2.3.Участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за наличие на лаборатория, която ще бъде/ат използвана/и за изпълнение на поръчката.

3.Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят изисква от участниците- списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, и документи, които доказват професионална компетентност на лицата или екв.за чуждестранни участници, а при скл. на договора за осн.чл. 112, ал.1, т.2 от ЗОП, възложителят изисква от участникът избран за изпълнител- списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът за посл.5 г.от датата на подаване на офертата да е изпълнил най-малко 1дейност – СМР, с предмет, ид. или сх. с тези на поръчката.

Забележка: Под „сх.“ с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на пътно стр.работи, свързани с изгр. и/или изв.на осн.ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улици и/или пътни съоръжения.

За удост.на сх.с предмета на поръчката, Възложителят допуска позоваване на опит, свързан с изпълн.на инженеринг.Възложителят не поставя изискване за обем.

Забележка: Под „изпълнено строителство“ се разбира такова, което е приключило в посочения по-горе период, независимо от датата на стартиране на изпълнението му.

Съотв.с този критерий се удостоверява, както следва:

Участникът попълва еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Техн.и проф.способности, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, категорията на строежа.

2.1. При изпълнение на общ.поръчка, участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техн.оборудване, както следва:-Асфалтополагач с електр.устройство за нивелация–най-малко 1 бр.;-Валяци бандажни–най-малко 2 бр.;-Валяци самоходни пневматични–най-малко 1 бр.;-Малки валяци до 3т.–най-малко 1 бр.;-Компресор за въздух или механична четка–най-малко 1 бр.-Пътна фреза с мин.широчина на работа 1,0м–най-малко 1 бр.;-Фугорез – най-малко 1 бр.;-Трансп.автомобили за превоз на асфалтова смес-най-малко 4 бр.-Транспортен автомобил,с полезен товар не по-малко от 3,5 t-1 бр.;-Товарен автомобил,с полезен товар над 3,5 t-1-бр.;-Комбиниран багер-1бр.;-Генератор с мощност не по-малко от 5 кVA-1 бр.;-Автомобил с повдигаща се площадка/автовишка/ над 10 метра– най-малко 1 бр.;-Автомобил с повдигаща се площадка/автовишка/ над 20 метра–най-малко 1 бр.;-Автокран 6.3-10 т.–най-малко 1 бр.;-Грейдер самоходен до 75 к.с.–най-малко 1 бр.Съотв.с този критерий за подбор се удостоверява по следния начин:Участникът попълва т. инструменти, съоръжения и техн.оборудване раздел В: Техн.и проф.способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на вид, рег.№./инв.№, пр.основание за ползване.

2.2.При изпълнение на общ.поръчка, участникът да разполага с най-малко 1 (една) мат.-техн.база,предназначена за производство на асфалтобетонови и бетонови смеси и/или за престой, паркиране и поддържане на техниката и/или складиране на необходими за строителството материали, на разстояние от обекта, което позволява изпълн.в съотв.с ТС на АПИ на дейностите, заложени в поръчката.Съотв.с този критерий за подбор се удостоверява по следния начин:Участникът попълва раздел В: Техн.и проф.способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на местонахождение на базата/базите, идент.№, пр.основание за ползването й.

2.3.При изпълнение на общ.поръчка, участникът да разполага с акредитирана пътна лаборатория или рамково споразумение, скл.с лице, притежаващо или ползващо акред.пътна лаборатория.Съотв.с този критерий за подбор се удостоверява по следния начин:Участникът попълва раздел В: Техн.и проф.способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на адрес на лабораторията, правно осн.за ползването на лабораторията, с посочване на №, наименование и дата на документ, удостоверяващ наличието на съотв.акредитация.

3.При изпълнение на общ.поръчка, участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с опр. проф.компетентност за изпълн.на поръчката, както следва:

- мин.1 бр. Техн.ръководител–техн.правоспособно лице,отг.на изискв.посочени в чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, или екв.при чуждестр.лица;

- мин.1 бр. Специалист–контрол на кач.-лице, с проф.квалификация и/или компетентност за контрол на качеството при изпълн.на строителството и за контрол на съотв.на строит.продукти със съществ.изисквания за безопасност, или екв.при чуждестр.лица

- мин. 1 бр. Специалист–КБЗ–лице, с проф.квалификация и/или компетентност, съгл.Наредба 2/22.03.2004 за мин.изисквания за ЗБУТ при изв.на СМР, или екв. за чуждестр.лица.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, и е в размер 3 % (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка, без вкл. ДДС. Условията свързани с гаранцията за изпълнение са определени в чл. 111 от ЗОП.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/11/2021
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 21/05/2022
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 23/11/2021
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на поръчката. При непредставяне на изисканите документи, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.Непредставянето на анализи за предложените единични цени, води до отстраняване на участника от процедурата.Ако участник в обществената поръчка представи ценово предложение, което не отговаря на поставените изисквания в документацията на процедурата и/или е налице разминаване между ценово предложение и/или КСС и/или анализи на единичните цени, то това води до отстраняване на участника от процедурата.Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Възложителят не поставя изисквания по чл. 55 от ЗОП.Възложителят поставя изисквания по чл. 107 от ЗОП. Специфични основания за изключване:– осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

– нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

– наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

– наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;

– обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ

1. Участниците нямат право да предлагат варианти и опции на офертите.

2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в обществената поръчка.

5. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и общи правила, определени в настоящите указания.

В случай на неизпълнение на която и да е точка от 1-5, това ще доведе отстраняване на офертата на участника

Участник, който не представи Техническо предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Участник, който не представи Ценово предложение или представеното от него предложение не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Няма да бъдат оценявани ценови предложения, като участниците ще бъдат предложени за отстр.в случаите, в които е налице поне 1 от следните условия:

1)Налице е аритм.грешка в КСС.

2)Налице е разминаване между общата стойност по КСС и посочената обща стойност за изпъл.на поръчката, посочена в образеца на ценово предложение.

3)Когато е изискана подробна писмена обосновка за формиране на предложената цена от съотв.участник, за когото е налице хипотзата на чл. 72 от ЗОП, но от участника не е представена обосновка, или представената обосновка не е приета от комисията на Възложителя.

4)Когато оферираните елементи на ценообразуване на ед.цени, не са съобр.с УСН или ТНС или фирмен анализ.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021