Leveringen - 534888-2019

12/11/2019    S218

Tsjechië-Praag: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 218-534888

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S-Silike C.S., s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 27198545
Postadres: Sekorova 1103/9
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 143 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Jiří Herbst
E-mail: jiri.herbst@silike.cz
Telefoon: +420 734143492
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.silike.cz/
Adres van het kopersprofiel: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/4cdfbd33-f1f9-48bc-ae9d-68d85e51195c
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona hostinská činnost

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-Silike C.S., s.r.o.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 307 256.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 153-376381

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WNE-CZ, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 28739850
Postadres: Modlany 56
Plaats: Teplice
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 417 13
Land: Tsjechië
E-mail: vladimir@wne-cz.com
Telefoon: +420 725107327
Internetadres: http://www.wne-cz.com/cs/
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 706 363.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 307 526.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2019