Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 534923-2021

22/10/2021    S206

Polska-Stare Babice: Roboty budowlane

2021/S 206-534923

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 118-14-62-152
Adres pocztowy: ul. Gen. Kutrzeby 36
Miejscowość: Stare Babice
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-082
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia@eko-babice.pl
Tel.: +48 227229008
Faks: +48 227229289
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eko-babice.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://eko-babice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej na terenie gminy Stare Babice

Numer referencyjny: JRP / RB / 4 / 10 / 2021
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa 26 sztuk punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej, zlokalizowany na terenie gminy Stare Babice. Pełna specyfikacja zamówienia wraz z podaniem symboli komór oraz ich dokładną lokalizacją znajduje się w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38421110 Przepływomierze
38423100 Ciśnieniomierze
45223000 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45233140 Roboty drogowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 26 sztuk punktów pomiarowych, tworzących w przyszłości inteligentny system monitoringu sieci wodociągowej, zlokalizowany na terenie gminy Stare Babice.

2. Pełna specyfikacja zamówienia wraz z podaniem symboli komór oraz ich dokładną lokalizacją znajduje się w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SWZ.

3. Poszczególne punkty monitoringu sieci wodociągowej wydzielają strefy kontroli przepływów, umożliwiając przez to kontrolą parametrów pracy systemu dystrybucji wody, w tym detekcję wycieków oraz oszacowanie strat wody w poszczególnych rejonach gminy (strefach bilansowania). Punkty monitoringu sieci wodociągowej składają się z komór pomiarowych, w których zabudowane zostaną urządzenia do pomiaru przepływu wody, pomiaru ciśnienia oraz urządzenia telemetryczne, umożliwiające rejestrację i transmisję danych pomiarowych do systemu informatycznego, umożliwiającego wizualizację danych, ponadto zapewniającego ich analizowanie, przetwarzanie i archiwizację.

4. Zakres prac

1) Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem obejmuje kompleksowe wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej, funkcjonującej na terenie gminy Stare Babice, składającego się z:

a) Komór monitoringu sieci wodociągowej;

b) Układów pomiarowych (czujniki i przetworniki) przepływu i ciśnienia wody w sieci wodociągowej, zabudowanych na istniejących lub przebudowanych przewodach wodociągowych;

c) Układów telemetrycznych,

d) Urządzeń towarzyszących, stanowiących wyposażenie komór pomiarowych (np. czujniki zalania komory);

e) Armatury zaporowej;

f) Armatury regulacyjnej (w wybranych punktach monitoringu);

g) Systemu informatycznego, umożliwiającego wizualizację danych pomiarowych, ich przetwarzanie, analizowanie i archiwizację, a w przyszłości również zdalne sterowanie systemem dystrybucji wody.

5. Zakres prac przewidzianych kontraktem obejmuje ponadto:

a) dostarczenie i uruchomienie systemu telemetrii odpowiedzialnego za zdalną wymianę danych pomiędzy systemem centralnym a obiektami terenowymi (punktami monitoringu);

b) dostawę wszystkich urządzeń i sprzętu niezbędnych do wdrożenia i uruchomienia systemu niewyszczególnionych w niniejszym OPZ, a zgodnie z wiedzą Wykonawcy koniecznych do poprawnego i sprawnego działania systemu zgodnie z OPZ,

c) przekazanie Zamawiającemu wszelkich danych dostępowych (loginy, hasła itp.) do urządzeń, sterowników zainstalowanych w ramach zamówienia i kodów źródłowych oprogramowania urządzeń, sterowników itp. zamontowanych w ramach niniejszego zamówienia,

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji eksploatacyjnej dostarczonych urządzeń, instrukcji eksploatacji i konserwacji systemu, a także aktualnie wymaganych przepisami prawa atestów i certyfikatów na zamontowane urządzenia, w 2 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej PDF (1 egz.).

e) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu i jego elementów składowych, w tym sprzętu i oprogramowania,

f) Wszelkie dostarczone oprogramowanie musi posiadać licencje bezterminowe wystawione na Zamawiającego, do komercyjnego wykorzystania,

g) Wszelkie urządzenia, armatura, sprzęt, oprogramowanie i inne, które Wykonawca planuje dostarczyć w ramach niniejszego zamówienia, podlegają uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który po otrzymaniu od Wykonawcy pisemnego wniosku materiałowego, w ciągu 14 dni ocenia ich zgodność z wymogami SWZ i dokonuje pisemnego zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia danego elementu.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia za wady / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 10
Cena - Waga: 75
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POiIŚ.2.3/3/2016

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

2) Tabela elementów scalonych. Wykonawca składa wraz z ofertą Tabelę elementów scalonych stanowiącą Załącznik nr 3 do SWZ) będącą rozwinięciem ceny oferty

3) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy). Wykonawca składa wraz z ofertą Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

4) Przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy). W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych względem materiałów, urządzeń lub technologii wskazanych w dokumentacji projektowej

2. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ)

2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

3) Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 7 Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających przychody - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,

w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

3) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) posiada roczny przychód za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres – w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł w każdym roku obrotowym;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców w ramach konsorcjum, warunek nie podlega sumowaniu);

b) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 300 000,00 zł;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum, warunek podlega sumowaniu);

c) posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości co najmniej 300 000,00 zł;

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum, warunek podlega sumowaniu).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Wykazu robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

2) Wykazu osób (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe wymagania odnośnie niniejszych warunków zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty (wykonane w ramach dwóch odrębnych umów), których przedmiotem było wykonanie punktów monitoringu sieci wodociągowej w układzie strefowym (wydzielonych stref bilansowania) wraz z inteligentnym systemem monitoringu parametrów pracy sieci wodociągowej, złożonego co najmniej z:

a) punktów monitoringu przepływu i ciśnienia, wyposażonych w aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia telemetryczne w ilości 20 szt.,

b) systemu SCADA o ilości zmiennych przekraczającej 1000 punktów,

co najmniej jeden punkt monitoringu wyposażony w reduktor ciśnienia,

- o wartości wykonanych prac nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każde zamówienie (umowa).

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynność, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.

kierownik budowy branży sanitarnej – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa;

kierownik robót branży elektrycznej – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa;

programista systemu SCADA – posiadający certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie dostarczanego przez Oferenta systemu SCADA, oraz doświadczenie tj. brał udział w co najmniej jednym wdrożeniu sytemu sterowania, wykorzystującego system SCADA dostarczany przez Oferenta;

specjalista ds. automatyki – posiadający doświadczenie jako kierownik robót AKPiA w zakresie instalacji AKPiA przy realizacji co najmniej jednej umowy polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

2.Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk wskazanych w niniejszym punkcie.

3. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokonując oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zawodowego, uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie wykaże spełnienie w całości tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania (łączenia) zasobów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia przez dwóch lub więcej podmiotów (Wykonawców).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z ROZDZIAŁEM XXIII projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/11/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE" Sp. z o.o. ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, pokój nr 21 (sala konferencyjna). Otwarcie ofert jest niejawne. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7 Pzp

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp (Samooczyszczenie / self-cleaning).

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 2.1.

2)-6) Rozdziału V SWZ potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz odpowiednich oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 2.2. Rozdziału V SWZ potwierdzających spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

7. Zamawiający przewiduje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.1.2)-4) Rozdziału V SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2) Zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2.1.5) Rozdziału V, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

10. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w DZIALE IX ustawy Pzp (art. 505-590).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021