Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 534946-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Utrecht: Monteren en bouwen van prefabconstructies

2021/S 206-534946

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Utrecht
Nationaal identificatienummer: 71663234
Postadres: Stadsplateau 1
Plaats: UTRECHT
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3521 AZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Kees Koopmans
E-mail: harm.dijkstra@tenderpeople.nl
Telefoon: +31 683254707
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.utrecht.nl/inkoop
Adres van het kopersprofiel: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/inkoopbeleid/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/68583c23b0deb5c1f257c8fb75558be3
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vragen stellen is alleen mogelijk via TenderNed
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/68583c23b0deb5c1f257c8fb75558be3
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming dienen te worden gedaan via www.tenderned.nl
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Betonputten voor ondergrondse containers

Referentienummer: 2021-SB-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223800 Monteren en bouwen van prefabconstructies
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Utrecht wil met één partij een raamovereenkomst afsluiten voor de productie, het leveren, plaatsen en het verwijderen van betonputten ten behoeve van de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. De opdracht omvat ook het plaatselijk herstellen en aanbrengen van grond- en straatwerk.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233250 Aanbrengen van verhardingen, met uitzondering van wegdek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie Offerteaanvraag

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 90
Prijs - Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Opdracht kan 2 x 1 jaar worden verlengd tot een maximum van 4 jaar

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Geen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uitsluitingsgronden - Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

- Uittreksel KvK

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kwaliteitsborging,

- Milieubeheer,

- Vakbekwaamheid Werken,

- Veiligheid,

- Aanbiedingsbrief,

- Productietekeningen betonputten inclusief maatvoering en volume

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland
Postadres: Postbus 16005
Plaats: UTRECHT
Postcode: 3500 DA
Land: Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Financiën, Inkoop en Juridische Zaken
Postadres: Postbus 10080
Plaats: UTRECHT
Postcode: 3505 AB
Land: Nederland
E-mail: inkoop@utrecht.nl
Internetadres: http://www.utrecht.nl/Inkoop
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021