Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Werken - 534963-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Rijswijk: Installatiewerkzaamheden in de bouw

2021/S 206-534963

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau Valstar-Simonis B.V.
Nationaal identificatienummer: 912062050
Postadres: Veraartlaan 4
Plaats: Rijswijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2288 GM
Land: Nederland
Contactpersoon: Lieke de Groot
E-mail: info@valstar-simonis.nl
Telefoon: +31 703072222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.valstar-simonis.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/195fc3da86b6a5e4edababbe2c877c8d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Valstar Simonis
Postadres: Veraartlaan 4
Plaats: Rijswijk
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2288 GM
Land: Nederland
Contactpersoon: Dhr. O. Oosting
E-mail: aanbesteding@valstar-simonis.nl
Telefoon: +31 703072222
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.valstar-simonis.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/195fc3da86b6a5e4edababbe2c877c8d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ingenieur
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Adviseurs installatietechniek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Merwede Fase 1 - Concessie energie-installatie en - levering

Referentienummer: 50.021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000 Installatiewerkzaamheden in de bouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdrachtgever wenst het ontwerp en de realisatie van de opwekking en de levering van energie in de vorm van warmte, koude en (warmte ten behoeve van) warm tapwater uit te besteden. Deze aanbesteding ziet op Fase 1 van de ontwikkeling van Merwede.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ongeveer 4.250 woningen en ongeveer 72.000 m2 maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheidsprestatie van de Energie-installaties / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Circulariteit in relatie tot de MPG / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Visie op risico’s in de voorbereidings-, realisatie- en exploitatiefase alsmede de bijbehorende beheersmaatregelen / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak hoe de Gegadigde de klanttevredenheid wenst te borgen en verbeteren gedurende de Exploitatieperiode / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- KC1 Engineering,

- KC2 Realisatie,

- KC 3 Exploitatie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 09/12/2021
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Valstar Simonis
Postadres: Veraartlaan 4
Plaats: Rijswijk
Postcode: 2288 GM
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@valstar-simonis.nl
Telefoon: +31 703072222
Internetadres: http://www.valstar-simonis.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Valstar Simonis
Postadres: Veraartlaan 4
Plaats: Rijswijk
Postcode: 2288 GM
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@valstar-simonis.nl
Telefoon: +31 703072222
Internetadres: http://www.valstar-simonis.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Valstar Simonis
Postadres: Veraartlaan 4
Plaats: Rijswijk
Postcode: 2280 GM
Land: Nederland
E-mail: aanbesteding@valstar-simonis.nl
Telefoon: +31 703072222
Internetadres: http://www.valstar-simonis.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021