Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 534964-2021

22/10/2021    S206

België-Hasselt: Waterbouwwerkzaamheden

2021/S 206-534964

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Gert Huylebroeck
E-mail: gert.huylebroeck@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: +32 34513088
Fax: +32 32246725
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424588
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424588
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARC-21-0034-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud vanop het water en dringende interventies – Afdeling Regio Centraal, district 2

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARC-21-0034-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De werken omvatten reguliere onderhoudstaken en dringende interventies uit te voeren aan en/of vanop de hierna omschreven waterwegen en hun aanhorigheden, volgens de posten van de samenvattende opmeting. Dit betreffen werken met een specifiek waterbouwkundig karakter.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
45246410 Onderhoud van hoogwaterkeringen
45247100 Bouwwerkzaamheden voor waterwegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud vanop het water en dringende interventies – Afdeling Regio Centraal, district 2

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van een kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot vier jaar.

De aanbestedende overheid heeft het recht de opdracht niet te verlengen zonder enige vorm van schadevergoeding. De niet verlenging wordt aan de opdrachtnemer meegedeeld tenminste 60 kalenderdagen voor het verstrijken van de looptijd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

ART. 70 ERKENNING

De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot onderstaande klasse behoren:

klasse 4

De inschrijver moet zich ervan vergewissen dat hij over voldoende capaciteit (personeel en materieel) moet beschikken in geval hij voor meerdere opdrachten inschrijft, zodat hij de opdrachten tot voldoening van de opdrachtgever kan uitvoeren in geval hij meerdere opdrachten toegewezen krijgt die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. Dit is met name van belang in geval een algehele mobilisatie van personeel en middelen noodzakelijk is in verschillende districten tegelijk, bv. bij het optreden van een gevaarlijk stormtij of tijdens een periode van langdurige, veelvuldige neerslag, die in verschillende districten tot schade leidt en op verschillende plaatsen de interventie van dezelfde aannemer vereist.

Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:45
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De indiening van de offerte dient elektronisch via de e-tendering website te gebeuren

(https://eten.publicprocurement.be).

De opdracht wordt uitgeschreven door De Vlaamse Waterweg nv, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt.

De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is:

De Vlaamse Waterweg nv

afdeling Regio Centraal

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44

2018 Antwerpen

Tel: 03/224 67 11

Fax: 03/224 67 05

Mail: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be

Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren (9u00-16u) bekomen worden bij:

Gert Huylebroeck (gert.huylebroeck@vlaamsewaterweg.be)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021