Works - 534978-2021

Submission deadline has been amended by:  594157-2021
22/10/2021    S206

België-Gent: Aanleggen van fietspad

2021/S 206-534978

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17466
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
Contactpersoon: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
E-mail: greet.dekeukelaere@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 92762614
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426352
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426352
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+O-Vl-WOV%2FINV%2FN446%2F1%2FU1-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wegenwerken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heraanleg fietspaden langs de N446 Waasmunster - Hamme - Dendermonde.

Referentienummer: AWV O-Vl-WOV/INV/N446/1/U1-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233162 Aanleggen van fietspad
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Heraanleg fietspaden: Plaats : Gemeentes Waasmunster, Hamme en de stad Dendermonde meer bepaald de gewestweg N446 en de lokale wegen :

• Waasmunster : Hoogstraat, Wareslagdreef en Pontravelaan

• Hamme : Sint-Anna, Ardoystraat, Hooigat, Vossestraat, Ekelbeke, Moernenstraat, Mispelaarstraat,

Zogge, Bookmolenstraat en Overloopakker

• Dendermonde : Zogsebaan

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44130000 Hoofdleidingen voor riolering
45100000 Bouwrijp maken van terreinen
45111250 Uitvoering van bodemonderzoek
45112200 Afgraven van grond
45112450 Archeologisch opgravingswerk
45112500 Grondverzet
45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
45233120 Wegenbouwwerken
45233128 Bouwen van rotonde
45233129 Bouwen van kruispunt
45233142 Herstellen van wegen
45233200 Diverse oppervlaktewerkzaamheden
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233229 Onderhoud van bermen
45233294 Plaatsen van wegsignalisatie
45316200 Installeren van signalisatie-uitrusting
45316213 Installeren van wegbebakening
77211400 Vellen van bomen
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
77340000 Snoeien van bomen en heggen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Voornaamste plaats van uitvoering:

N446

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat :

Plaats : Gemeentes Waasmunster, Hamme en de stad Dendermonde meer bepaald de gewestweg N446 en

de lokale wegen :

• Waasmunster : Hoogstraat, Wareslagdreef en Pontravelaan

• Hamme : Sint-Anna, Ardoystraat, Hooigat, Vossestraat, Ekelbeke, Moernenstraat, Mispelaarstraat,

Zogge, Bookmolenstraat en Overloopakker

• Dendermonde : Zogsebaan

Het project omvat volgende deelprojecten :

 de aanleg van fietspaden langsheen de N446 vanaf de Acaclialaan te Waasmunster tot de N470 te

Grembergen (achtereenvolgens Belselestraat, Abdij van Rosenberglaan, Dendermondseweg, Sint-

Anna, Heirbaan en Zogsebaan)

 de aanleg van een rotonde t.h.v. de Pontravelaan te Waasmunster

 de aanleg van rioleringen langsheen de N446 te Waasmunster alsook in het gebied ten zuiden van

de Hoogstraat inclusief de aanleg van een pad boven deze geplande rioleringen (GIP O207 130)

en bouw van een pompstation thv de Sint Franciscusstraat

 de aanleg van rioleringen langsheen de N446 te Waasmunster op de grens met Hamme

(GIP O207 174)

 de aanleg van rioleringen langsheen de N446 te Hamme (Sint-Anna) inclusief de bouw van een

pompstation (AQ 20.532A en GIP O207 172)

184000 / Aanleg fietspaden N446 Waasmunster - Hamme - Dendermonde Revisie E

 de aanleg van rioleringen langsheen de N446 te Hamme (Zogge) alsook langsheen de zijstraten

Hooigat, Vossestraat, Moernenstraat, Mespelaerestraat, Overloopakker, Zogge en

Bookmolenstraat (GIP O207178 en AQ 20.533 en LP 20.533G) inclusief de bouw van pompstation

in de Bookmolenstraat

 de realisatie van fietspaden langsheen de Bookmolenstraat tot en met aansluiting op de bestaande

fietspaden in Hansevelde te Zele

 de aanleg van (druk)rioleringen langsheen de N446 te Dendermonde (GIP O208 186).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 550
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

zie bestek

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse 8

Categorie: C1, E1

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Lokaal : VAC – 17e verdiep - “De Sterre”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Uitvoeringstermijn : 550 werkdagen.

Elektronisch inschrijven is verplicht.

Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Postadres: Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Plaats: Gent
Postcode: 9000
Land: België
Telefoon: +32 92762600
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021