Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 534979-2021

22/10/2021    S206

België-Leuven: Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

2021/S 206-534979

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UZ Leuven
Nationaal identificatienummer: 0419.052.173_22222
Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats: Leuven
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
Postcode: 3000
Land: België
Contactpersoon: Lien Coopmans
E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uzleuven.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426305
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://liquidfiles.uzleuven.be/message/yLDhvNFY4a2j82BhB9NEj1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=UZ+Leuven-P7120-TE011850.P01-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Privaatrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Casco apotheekgebouw en inrichting magazijn apotheek - perceel ruwbouw, afwerking en buitenaanleg

Referentienummer: UZ Leuven-P7120-TE011850.P01-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215140 Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit project houdt de bouw in van de casco van het volledige apotheekgebouw voor productie-apotheek en magazijn apotheek en de inrichting van magazijn apotheek op niveau 2 en niveau 3.

Meer specifiek heeft deze selectieleidraad betrekking op het volgende perceel: P01 Ruwbouw, afwerking en buitenaanleg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242 Arr. Leuven
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit project houdt de bouw in van de casco van het volledige apotheekgebouw voor productie-apotheek en magazijn apotheek en de inrichting van magazijn apotheek op niveau 2 en niveau 3.

Meer specifiek heeft deze selectieleidraad betrekking op het volgende perceel: P01 Ruwbouw, afwerking en buitenaanleg.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 13
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Wegens hoogdringendheid i.k.v. de continuïteit van de ontwikkeling van het masterplan wordt beroep gedaan op art. 37, §4 van de Wetgeving overheidsopdrachten ter inkorting van de termijnen voor selectiefase tot 15 kalenderdagen.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voor het afhalen van de opdrachtdocumenten:

- klik op de link binnen afdeling (I.3van deze publicatie

OF

- stuur een mail naar paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbanken van Leuven
Postadres: Smoldersplein 5
Plaats: Leuven
Postcode: 3000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021