Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 534996-2021

Submission deadline has been amended by:  570389-2021
22/10/2021    S206

België-Hasselt: Bouwen van voetgangersbrug

2021/S 206-534996

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: Jonas Vermander
E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be
Telefoon: +9 2921211
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426427
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426427
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARW-20-012-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: waterbouwkundige werken en diensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Seine Schelde. Doortocht Menen. Bouw van een fiets- en voetgangersbrug.

Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-ARW-20-012-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221113 Bouwen van voetgangersbrug
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De werken omvatten (niet limitatief en niet noodzakelijk in deze volgorde):

- Het inrichten van de bouwplaats;

- Rooien bomen, verwijderen groen, … ;

- Uitbreken en verwijderen van de buitenverharding;

- Verwijderen, snoeien, verplaatsen van groen (bomen, heesters, struiken;

- Slopen/verwijderen diverse elementen;

- Grondwerken;

- Funderingswerken;

- Plaatsen van verlichting aan de brug;

- Constructie en montage van een stalen brug;

- Het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode;

- Opmaken van een as-built dossier;

- Het goed huisvaderschap tijdens de werkzaamheden;

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
44212410 Damwandplanken
45221115 Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Voornaamste plaats van uitvoering:

Menen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie bestek

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 500
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

EU-programma 'CEF-transport'

II.2.14)Nadere inlichtingen

Uitvoeringstermijn:

Het vaste gedeelte 1 heeft een uitvoeringstermijn van 500 werkdagen.

Het vaste gedeelte 2 heeft een uitvoeringstermijn van 500 werkdagen.

Het voorwaardelijk gedeelte 1 heeft een uitvoeringstermijn van 500 werkdagen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: B, E

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

- Vanaf 1 januari 2017 moeten alle facturen die in het kader van deze opdracht worden ingediend op een elektronische manier

(e-facturen in XML formaat) worden verstuurd. Meer info over e-invoicing is terug te vinden via https://overheid.vlaanderen.be/

e-invoicing.

- Bij toepassing van art. 42, §1, 2° Wet 2016 heeft de aanbestedende overheid het recht deze opdracht te herhalen.

- De samenvattende meetstaat wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld.

De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn samenvattende meetstaat.

AAN DIT BESTAND MOGEN GEEN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT MET UITZONDERING VAN HET INVULLEN VAN DE GRIJZE

INVULVELDEN.

De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand.

ZOWEL HET EXCEL- ALS HET PDF-BESTAND MOETEN WORDEN OPGELADEN EN INGEDIEND VIA E-TENDERING.

Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf- bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn

en is het pdf-bestand aldus het enige rechtsgeldige.

Een handleiding voor het omzetten van de samenvattende meetstaat van Excel naar pdf is beschikbaar op

http://mow.vlaanderen.be/qc en is ook bijgevoegd als bijlage bij dit bestek.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021