Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 535005-2021

Submission deadline has been amended by:  573072-2021
22/10/2021    S206

Polska-Ełk: Roboty budowlane

2021/S 206-535005

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Świt"
Krajowy numer identyfikacyjny: 8480001037
Adres pocztowy: Słowackiego 2
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Filipkowski
E-mail: krzysztof.filipkowski@swit.elk.pl
Tel.: +48 535534007
Adresy internetowe:
Główny adres: https://swit.elk.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://smswit.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółdzielnia mieszkaniowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: obsługa nieruchomości, działalność ciepłownicza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”

II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ, który zawiera w załączeniu Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45250000 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego
45251200 Roboty budowlane w zakresie ciepłowni
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312300 Instalowanie anten
45312310 Ochrona odgromowa
45315000 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45317000 Inne instalacje elektryczne
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110 Instalowanie kotłów
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zadania jest realizacja inwestycji pn.: „Budowa Kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” w ramach projektów dofinansowanych z POIiŚ 2014-2020, Priorytet: I, Poddziałanie: 1.1.1. Zadanie zrealizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycję należy zrealizować na terenie istniejącej kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” przy ul. Gdańskiej, województwo warmińsko-mazurskie. Numery działek ewidencyjnych: 301/5; 300/10. Obręb ewidencyjny: obręb 1 miasto Ełk.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.01.01-00-0016/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w obszarze objętym zamówieniem w kwocie minimalnej 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);

c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Na podstawie art. 58 ust. 4 Pzp Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności finansowej i ekonomicznej, o którym mowa w pkt a, b i c powyżej, gdy każdy

z podmiotów (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub każdy z innych podmiotów, o których mowa w art. 118 ust 1 Pzp) spełniał będzie warunek odrębnie samodzielnie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów w zakresie warunku,

o którym mowa w pkt 3.

W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania warunku wskazanego w ust. 3 nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Części B Rozdz.3 ust. 1 pkt 2) ppkt b) SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostały określone w Części B, Rozdział 1, Punkt 4 SWZ dostępnej na stronie https://smswit.ezamawiajacy.pl/.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SWZ dostępnej na stronie https://smswit.ezamawiajacy.pl/.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/11/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie Zakupowej (adres: https://smswit.ezamawiajacy.pl/) ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 10:30.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacja z otwarcia ofert udostępniona będzie na Platformie Zakupowej w zakładce przedmiotowego postępowania i zawierać będzie:

1) nazwy albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) ceny zawarte w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Droga porozumiewania się między Zamawiającym, a Wykonawcami:

1) Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim.

2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie wszelkich oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, wniosków, wyjaśnień, zawiadomień oraz informacji, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://smswit.ezamawiajacy.pl

3) Za datę wpływu ww. dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na Platformie Zakupowej.

4) Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

Oferta musi zostać złożona w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania

na Platformie Zakupowej. Szczegóły dotyczące komunikacji elektronicznej zawarte są w Części B, Rozdział 8 SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy składania odwołań określa art. 515 Ustawy pzp.

Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp - Środki ochrony prawnej

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021