Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535028-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-Tiel: Construction work

2021/S 206-535028

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Waterschap Rivierenland
National registration number: 30281419
Postal address: de Blomboogerd 1 te Tiel
Town: Tiel
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4003 BX
Country: Netherlands
Contact person: Mw. M.G. van Os
E-mail: r.van.os@wsrl.nl
Telephone: +31 344649813
Internet address(es):
Main address: http://www.wsrl.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=167701
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=167701
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: Waterschap

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nieuwbouw gemaal Pannerling

Reference number: 2021005873
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

In het Pannerdens kanaal bij Doornenburg ligt het drijvende gemaal "De Pannerling", Dit is een belangrijk object die de wateraanvoer vanuit de Rijn naar de Linge verzorgt. Bij lage rivierwaterstanden kan het gemaal niet voldoende water inlaten en moeten er extra pompen geplaatst worden. Om voldoende aanvoercapaciteit voor de komende 20 jaar te kunnen waarborgen moet er een nieuw vast gemaal komen met een capaciteitsuitbreiding van 4 m3 naar 6m3/s waarbij op termijn mogelijkheden zijn om deze relatief eenvoudig uit te breiden naar 8 m3/s, indien dat noodzakelijk mocht zijn. Er is gekozen om de opdracht middels een bouwteam aan te besteden.

De werkzaamheden worden beschreven in twee (2) percelen. Perceel1: Civieltechnische en Werktuigbouwkundige werkzaamheden voor het vervangen van gemaal Pannerling en het mogelijk realiseren van een vispassage;

Perceel 2: Elektrotechnische werkzaamheden m.b.t. het vervangen van gemaal Pannerling en het mogelijk realiseren van een vispassage.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Doornenburg

II.2.4)Description of the procurement:

Perceel 1: Civieltechnische en Werktuigbouwkundige werkzaamheden voor het vervangen van gemaal Pannerling en het mogelijk realiseren van een vispassage;

Fase 1 - Projectopdracht Ontwerp/Voorbereidingsfase:

De werkzaamheden in deze fase betreffen in hoofdlijnen:

• Het opstellen van een projectmanagementplan (PMP), conform vraagspecificatie VS2 (Het opstellen van het PMP dient uiterlijk 18 januari 2022 gereed te zijn);

• Risicosessie inclusief allocatie (risicoverdeling OG –ON);

• Verifiëren en eventueel optimaliseren van het voorontwerp (VO) en dit uitwerken naar een uitgebreid voorontwerp plus (VO-plus) en het uitvoeren van de daarbij behorende werkzaamheden. (Het VO-plus) dient 08 februari 2022 gereed te zijn);

• Het opstellen van een definitief ontwerp (DO) en de daarbij behorende werkzaamheden. (Het DO met de raming dient uiterlijk 15 maart 2022 gereed te zijn);

• Het uitvoeren van de benodigde onderzoeken/ berekeningen t.b.v. de vergunningsaanvraag;

• Het voorbereiden en in procedure brengen van de vergunningsaanvraag;

• V&G plan ontwerpfase.

Fase 2 - Projectopdracht Uitvoeringsfase:

Deze fase kan pas worden gegund na bestuurlijke goedkeuring van het Algemeen Bestuur (AB). De verwachting is dat in mei 2022 de opdrachtverstrekking kan plaatsvinden.

De werkzaamheden in deze fase betreffen in hoofdlijnen o.a.:

• Het opstellen van het uitvoeringsontwerp (Het UO dient uiterlijk 22 juni 2022 gereed te zijn);

• Het realiseren van het werk, (uitvoering loopt t/m maart 2023), waaronder o.a.:

o Het opstellen van een Tijdelijke Pomp Installatie (TPI);

o Het op de juiste hoogte brengen van de huidige damwand;

o Het aanbrengen van een nieuwe damwand;

o Het aanbrengen van de betonnen fundering;

o Het aanbrengen van de pompen;

o Het aanbrengen van de vispassage;

o Het testen en inbedrijfstellen;

o Het coördineren van de verschillende disciplines.

• Onderhoudstermijn van 12 maanden op basis van UAV-gc 2005;

• Optioneel is het mogelijk om meerjarig onderhoud per jaar af te sluiten. Indien hiervan gebruikt wordt gemaakt, dan zal hiervoor een aparte overeenkomst worden afgesloten.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 04/01/2022
End: 27/03/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Perceel 2: Elektrotechnische werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van gemaal Pannerling en het realiseren van een vispassage. Bij perceel 2 wordt gebruik gemaakt van de '20%-regeling', waarbij gekozen wordt voor de meervoudig onderhandse procedure (binnen de raamovereenkomst die door WSRL is afgesloten)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De Aanbestedende dienst sluit inschrijvers uit van deelname aan deze aanbesteding die zich bevinden in één of meer van de omstandigheden, genoemd in de Aanbestedingswet 2012, in de artikelen 2.86 en 2.87. De inschrijver moet de in Bijlage 1 opgenomen “Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)” bij de inschrijving indienen. Door het ondertekenen van deze eigen verklaring geeft Inschrijver aan dat de omstandigheden zoals benoemd in deze UEA niet op zijn onderneming van toepassing zijn.

In tegenstelling tot wat in de UEA is vermeld dat ondertekening alleen schriftelijk kan na printen, is het ook toegestaan om het document elektronisch te ondertekenen. Indien u hiervoor kiest, dan is dit in pdf-format en voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau 4 (PKI-overheid certificaat of EU Qualified certificaat).

De Inschrijver dient de bijbehorende bewijsstukken/verklaringen zoals bedoeld in artikel 2.89, Aanbestedingswet 2012 en zoals bedoeld in het ARW 2016 artikel 2.21.3 en 2.21.6 op het verzoek van de Aanbestedende dienst binnen 7 kalenderdagen te verstrekken.

Inschrijver moet ingeschreven zijn in het handelsregister of een beroepsregister, conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften. Inschrijver dient dit aan te tonen door een uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 6 maanden voorafgaand aan de datum van Inschrijving) bij zijn Inschrijving te voegen. Uit deze verklaring dient te herleiden zijn dat degene die de inschrijving heeft ondertekend tekenbevoegd is.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie aanbestedingsleidraad

Minimum level(s) of standards possibly required:

Na het verzoek van de aanbestedende dienst, dient de inschrijver een bereidverklaring van een bank in te dienen, waarin de inschrijver aangeeft dat hij voldoet aan de voorwaarden voor verkrijging van de verklaring van een bank waaruit de bereidheid van de bank blijkt om de gevraagde zekerheidsstelling van 5% van de aannemingssom (fase 2) te verstrekken. Er dient een separate zekerheidsstelling te worden overhandigd voor fase 2. De bank dient onder toezicht te staan van de nationale centrale bank (in Nederland: De Nederlandse Bank)

Een zekerheidsstelling conform par. 38 van de UAV gc 2005, dient binnen 7 kalenderdagen na opdracht te worden ingediend.

Model bankgarantie is als bijlage 7 bij deze aanbestedingsleidraad gevoegd.

Indien de zekerheid niet is ontvangen voordat de eerste betalingstermijn is verschenen, kan de opdracht alsnog worden ontbonden.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie aanbestedingsleidraad

Minimum level(s) of standards possibly required:

De Inschrijver dient bij inschrijving de vak(technische) bekwaamheid, als bedoeld in het ARW 2016 artikel 2.16.2, aan te tonen op basis van de volgende competenties:

Perceel 1, (Civieltechnisch en Werktuigbouwkundig).

1. Ervaring in het ontwerpen en uitvoeren (realiseren) van gemalen. Betreft renovatie, verbouw of nieuwbouw van pompinstallaties waarbij de werkzaamheden van Civieltechnisch en werktuigbouwkundige aard zijn geweest.

2. Ervaring in het coördineren van geïntegreerde contracten. (Civieltechnisch, Werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch). Betreft een project met meerdere vakdisciplines.

De inschrijver dient referenties te overleggen met betrekking tot bovengenoemde competenties.

De inschrijver moet voldoen aan de volgende geschiktheidseisen:

• Inschrijver moet beschikken over een kwaliteitssysteem (NEN ISO 9001:2015). Inschrijvers die niet beschikken over een NEN ISO 9001:2015 certificaat, moeten andere bewijzen overleggen waaruit de gelijkwaardigheid van de door hen genomen maatregelen blijkt.

• De inschrijver moet beschikken over een gecertificeerd veiligheidssysteem en borgen dat de partijen die belast zijn met de uitvoering van het werk beschikken over een VCA* (of VCA**)-certificering of een OHSAS 18001 certificering (of vergelijkbaar gecertificeerd veiligheidssysteem, aan te tonen door de inschrijver).

Indien niet aan de geschiktheidseisen wordt voldaan kan de inschrijving ongeldig worden verklaard en ter zijde worden gelegd.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zie aanbestedingsleidraad

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 025-057404
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2021
Local time: 12:00
Place:

Tiel

Information about authorised persons and opening procedure:

Via het digitale platform van Negometrix

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Vragen ter verduidelijking van deze aanbesteding kunnen doorlopend worden gesteld en dienen uiterlijk op de in de planning genoemde datum om 12:00 uur ingediend te worden via het elektronisch aanbesteding systeem Negometrix.

Bij de vragen moet nauwkeurig worden aangegeven op welk deel (artikel en paginanummer) van het beschrijvend document de vraag betrekking heeft.

U dient de vragen afzonderlijk te stellen en deze niet in een verzamelbestand bij te voegen.

U kunt hiervoor gebruik maken van de module Vraag en Antwoord in deze Tender. Hierbij dient u te klikken op Stel een Vraag en deze Verzenden.

U wordt verzocht in de vraagstelling geen gebruik te maken van bedrijfsnamen, productnamen en andere aan uw bedrijf gerelateerde namen.

Alle vragen en tekstsuggesties worden beantwoord middels de module vraag & Antwoord en uiterlijk 10 dagen voor inschrijving beschikbaar gesteld.

Via de berichtenmodule ontvangt u bericht wanneer de vragen en antwoorden gereed staan, dit is echter een extra service en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nota van inlichtingen.

Aanwijzing ter plaatse

In afwijking van het ARW 2016 vindt er geen aanwijzing ter plaatse plaats. De reden is dat de locatie vrij toegankelijk is.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Town: Arnhem
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Alle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij de aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling, ‘Aanbesteden Waterschap Rivierenland’. Klachtenregeling staat op de website van overheid.nl https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html Een eventuele klacht kunt u door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link, ‘Externe bijlagen 2013-11150’. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021