Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 535028-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Tiel: Bouwwerkzaamheden

2021/S 206-535028

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Rivierenland
Nationaal identificatienummer: 30281419
Postadres: de Blomboogerd 1 te Tiel
Plaats: Tiel
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 4003 BX
Land: Nederland
Contactpersoon: Mw. M.G. van Os
E-mail: r.van.os@wsrl.nl
Telefoon: +31 344649813
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wsrl.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=167701
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=167701
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Waterschap

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw gemaal Pannerling

Referentienummer: 2021005873
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

In het Pannerdens kanaal bij Doornenburg ligt het drijvende gemaal "De Pannerling", Dit is een belangrijk object die de wateraanvoer vanuit de Rijn naar de Linge verzorgt. Bij lage rivierwaterstanden kan het gemaal niet voldoende water inlaten en moeten er extra pompen geplaatst worden. Om voldoende aanvoercapaciteit voor de komende 20 jaar te kunnen waarborgen moet er een nieuw vast gemaal komen met een capaciteitsuitbreiding van 4 m3 naar 6m3/s waarbij op termijn mogelijkheden zijn om deze relatief eenvoudig uit te breiden naar 8 m3/s, indien dat noodzakelijk mocht zijn. Er is gekozen om de opdracht middels een bouwteam aan te besteden.

De werkzaamheden worden beschreven in twee (2) percelen. Perceel1: Civieltechnische en Werktuigbouwkundige werkzaamheden voor het vervangen van gemaal Pannerling en het mogelijk realiseren van een vispassage;

Perceel 2: Elektrotechnische werkzaamheden m.b.t. het vervangen van gemaal Pannerling en het mogelijk realiseren van een vispassage.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Doornenburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: Civieltechnische en Werktuigbouwkundige werkzaamheden voor het vervangen van gemaal Pannerling en het mogelijk realiseren van een vispassage;

Fase 1 - Projectopdracht Ontwerp/Voorbereidingsfase:

De werkzaamheden in deze fase betreffen in hoofdlijnen:

• Het opstellen van een projectmanagementplan (PMP), conform vraagspecificatie VS2 (Het opstellen van het PMP dient uiterlijk 18 januari 2022 gereed te zijn);

• Risicosessie inclusief allocatie (risicoverdeling OG –ON);

• Verifiëren en eventueel optimaliseren van het voorontwerp (VO) en dit uitwerken naar een uitgebreid voorontwerp plus (VO-plus) en het uitvoeren van de daarbij behorende werkzaamheden. (Het VO-plus) dient 08 februari 2022 gereed te zijn);

• Het opstellen van een definitief ontwerp (DO) en de daarbij behorende werkzaamheden. (Het DO met de raming dient uiterlijk 15 maart 2022 gereed te zijn);

• Het uitvoeren van de benodigde onderzoeken/ berekeningen t.b.v. de vergunningsaanvraag;

• Het voorbereiden en in procedure brengen van de vergunningsaanvraag;

• V&G plan ontwerpfase.

Fase 2 - Projectopdracht Uitvoeringsfase:

Deze fase kan pas worden gegund na bestuurlijke goedkeuring van het Algemeen Bestuur (AB). De verwachting is dat in mei 2022 de opdrachtverstrekking kan plaatsvinden.

De werkzaamheden in deze fase betreffen in hoofdlijnen o.a.:

• Het opstellen van het uitvoeringsontwerp (Het UO dient uiterlijk 22 juni 2022 gereed te zijn);

• Het realiseren van het werk, (uitvoering loopt t/m maart 2023), waaronder o.a.:

o Het opstellen van een Tijdelijke Pomp Installatie (TPI);

o Het op de juiste hoogte brengen van de huidige damwand;

o Het aanbrengen van een nieuwe damwand;

o Het aanbrengen van de betonnen fundering;

o Het aanbrengen van de pompen;

o Het aanbrengen van de vispassage;

o Het testen en inbedrijfstellen;

o Het coördineren van de verschillende disciplines.

• Onderhoudstermijn van 12 maanden op basis van UAV-gc 2005;

• Optioneel is het mogelijk om meerjarig onderhoud per jaar af te sluiten. Indien hiervan gebruikt wordt gemaakt, dan zal hiervoor een aparte overeenkomst worden afgesloten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/01/2022
Einde: 27/03/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Perceel 2: Elektrotechnische werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van gemaal Pannerling en het realiseren van een vispassage. Bij perceel 2 wordt gebruik gemaakt van de '20%-regeling', waarbij gekozen wordt voor de meervoudig onderhandse procedure (binnen de raamovereenkomst die door WSRL is afgesloten)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De Aanbestedende dienst sluit inschrijvers uit van deelname aan deze aanbesteding die zich bevinden in één of meer van de omstandigheden, genoemd in de Aanbestedingswet 2012, in de artikelen 2.86 en 2.87. De inschrijver moet de in Bijlage 1 opgenomen “Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)” bij de inschrijving indienen. Door het ondertekenen van deze eigen verklaring geeft Inschrijver aan dat de omstandigheden zoals benoemd in deze UEA niet op zijn onderneming van toepassing zijn.

In tegenstelling tot wat in de UEA is vermeld dat ondertekening alleen schriftelijk kan na printen, is het ook toegestaan om het document elektronisch te ondertekenen. Indien u hiervoor kiest, dan is dit in pdf-format en voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening met beveiligingsniveau 4 (PKI-overheid certificaat of EU Qualified certificaat).

De Inschrijver dient de bijbehorende bewijsstukken/verklaringen zoals bedoeld in artikel 2.89, Aanbestedingswet 2012 en zoals bedoeld in het ARW 2016 artikel 2.21.3 en 2.21.6 op het verzoek van de Aanbestedende dienst binnen 7 kalenderdagen te verstrekken.

Inschrijver moet ingeschreven zijn in het handelsregister of een beroepsregister, conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften. Inschrijver dient dit aan te tonen door een uittreksel uit het handelsregister (niet ouder dan 6 maanden voorafgaand aan de datum van Inschrijving) bij zijn Inschrijving te voegen. Uit deze verklaring dient te herleiden zijn dat degene die de inschrijving heeft ondertekend tekenbevoegd is.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsleidraad

Eventuele minimumeisen:

Na het verzoek van de aanbestedende dienst, dient de inschrijver een bereidverklaring van een bank in te dienen, waarin de inschrijver aangeeft dat hij voldoet aan de voorwaarden voor verkrijging van de verklaring van een bank waaruit de bereidheid van de bank blijkt om de gevraagde zekerheidsstelling van 5% van de aannemingssom (fase 2) te verstrekken. Er dient een separate zekerheidsstelling te worden overhandigd voor fase 2. De bank dient onder toezicht te staan van de nationale centrale bank (in Nederland: De Nederlandse Bank)

Een zekerheidsstelling conform par. 38 van de UAV gc 2005, dient binnen 7 kalenderdagen na opdracht te worden ingediend.

Model bankgarantie is als bijlage 7 bij deze aanbestedingsleidraad gevoegd.

Indien de zekerheid niet is ontvangen voordat de eerste betalingstermijn is verschenen, kan de opdracht alsnog worden ontbonden.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie aanbestedingsleidraad

Eventuele minimumeisen:

De Inschrijver dient bij inschrijving de vak(technische) bekwaamheid, als bedoeld in het ARW 2016 artikel 2.16.2, aan te tonen op basis van de volgende competenties:

Perceel 1, (Civieltechnisch en Werktuigbouwkundig).

1. Ervaring in het ontwerpen en uitvoeren (realiseren) van gemalen. Betreft renovatie, verbouw of nieuwbouw van pompinstallaties waarbij de werkzaamheden van Civieltechnisch en werktuigbouwkundige aard zijn geweest.

2. Ervaring in het coördineren van geïntegreerde contracten. (Civieltechnisch, Werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch). Betreft een project met meerdere vakdisciplines.

De inschrijver dient referenties te overleggen met betrekking tot bovengenoemde competenties.

De inschrijver moet voldoen aan de volgende geschiktheidseisen:

• Inschrijver moet beschikken over een kwaliteitssysteem (NEN ISO 9001:2015). Inschrijvers die niet beschikken over een NEN ISO 9001:2015 certificaat, moeten andere bewijzen overleggen waaruit de gelijkwaardigheid van de door hen genomen maatregelen blijkt.

• De inschrijver moet beschikken over een gecertificeerd veiligheidssysteem en borgen dat de partijen die belast zijn met de uitvoering van het werk beschikken over een VCA* (of VCA**)-certificering of een OHSAS 18001 certificering (of vergelijkbaar gecertificeerd veiligheidssysteem, aan te tonen door de inschrijver).

Indien niet aan de geschiktheidseisen wordt voldaan kan de inschrijving ongeldig worden verklaard en ter zijde worden gelegd.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie aanbestedingsleidraad

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 025-057404
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/11/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Tiel

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Via het digitale platform van Negometrix

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen ter verduidelijking van deze aanbesteding kunnen doorlopend worden gesteld en dienen uiterlijk op de in de planning genoemde datum om 12:00 uur ingediend te worden via het elektronisch aanbesteding systeem Negometrix.

Bij de vragen moet nauwkeurig worden aangegeven op welk deel (artikel en paginanummer) van het beschrijvend document de vraag betrekking heeft.

U dient de vragen afzonderlijk te stellen en deze niet in een verzamelbestand bij te voegen.

U kunt hiervoor gebruik maken van de module Vraag en Antwoord in deze Tender. Hierbij dient u te klikken op Stel een Vraag en deze Verzenden.

U wordt verzocht in de vraagstelling geen gebruik te maken van bedrijfsnamen, productnamen en andere aan uw bedrijf gerelateerde namen.

Alle vragen en tekstsuggesties worden beantwoord middels de module vraag & Antwoord en uiterlijk 10 dagen voor inschrijving beschikbaar gesteld.

Via de berichtenmodule ontvangt u bericht wanneer de vragen en antwoorden gereed staan, dit is echter een extra service en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nota van inlichtingen.

Aanwijzing ter plaatse

In afwijking van het ARW 2016 vindt er geen aanwijzing ter plaatse plaats. De reden is dat de locatie vrij toegankelijk is.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Alle belanghebbenden kunnen een klacht m.b.t. deze aanbesteding indienen bij de aanbestedende dienst. Een omschrijving van zowel belanghebbenden als de gronden op basis waarvan belanghebbenden een klacht kunnen indienen is opgenomen in de klachtenregeling, ‘Aanbesteden Waterschap Rivierenland’. Klachtenregeling staat op de website van overheid.nl https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4051.html Een eventuele klacht kunt u door middel van het invullen van een klachtenformulier dat te vinden is op voorgenoemde website onder de link, ‘Externe bijlagen 2013-11150’. Dit klachtenformulier kunt u indienen bij de contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van WSRL via klachtenmeldpuntaanbesteden@wsrl.nl Deze contactpersoon is niet betrokken bij de uitvoering van deze aanbesteding en heeft een juridische achtergrond.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021