Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 535029-2021

Submission deadline has been amended by:  549960-2021
22/10/2021    S206

België-Alsemberg: Bouwen van basisschool

2021/S 206-535029

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Beersel
Nationaal identificatienummer: 0476.786.078_531447
Postadres: Alsembergsesteenweg 1046
Plaats: Alsemberg
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1652
Land: België
Contactpersoon: Stephanie Pieters
E-mail: stephanie.pieters@beersel.be
Telefoon: +32 23591706
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.beersel.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.oskarpublicatie.be/blokbos/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: OSK-AR architecten bv
Nationaal identificatienummer: 0476.786.078_531447
Postadres: Oudesmidsestraat 27
Plaats: Dilbeek
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1700
Land: België
Contactpersoon: Gwendolyn Denayer
E-mail: info@osk-ar.be
Telefoon: +32 25671333
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.osk-ar.be
Adres van het kopersprofiel: http://www.oskarpublicatie.be/blokbos/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OSK-AR-20.1685-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=39764
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Gemeente Beersel
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Diensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw en verbouwing Gemeentelijke Basisschool Blokbos Lot

Referentienummer: OSK-AR-20.1685-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210 Bouwen van basisschool
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Afbraakwerken, renovatiewerken, ruwbouwwerken, buitenschrijnwerk, technieken, afwerking, interieur en omgevingsaanleg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeentelijke Basisschool Blokbos, Beerselsestraat 2 te 1651 Beersel (Lot)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nieuwbouw en verbouwing Gemeentelijke Basisschool Blokbos Lot

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 510
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De inschrijver moet verplicht aanwezig zijn op de plaatsbezoekdag:

op 25/10/2021 tussen 9u en 12u of op 09/11/2021 tussen 9u en 12u

De inschrijver moet de architect voorafgaandelijk op de hoogte brengen van zijn aanwezigheid. Hiervoor moeten zij een mail sturen naar info@osk-ar.be

Adres afspraak: Beerselsestraat 2 in 1651 Beersel

(formulier attest plaatsbezoek mee te brengen – zie digitaal aanbestedingsdossier)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie digitaal aanbestedingsdossier.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D, D1

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

OSK-AR architecten bv, Oudesmidsestraat 27, 1700 Dilbeek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Internetadres: www.raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021