Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535036-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Leles: Construction work

2021/S 206-535036

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obec Leles
National registration number: 00331686
Postal address: Hlavná 62
Town: Leles
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 07684
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Štefan Jakab
E-mail: leles62@hotmail.com
Telephone: +421 915872179
Internet address(es):
Main address: www.leles62@gmail.com
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434845
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: obec Leles
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Reference number: 1/LE/2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work - IA16
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

výstavba voľne stojacej novostavby Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Plánovaná stavba je dvojpodlažného a trojpodlažného murovaného objektu založeného na rovinatom teréne. Pôdorys objektu je členitý max rozmeru 16,07 x 32,50 m

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 503 710.10 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work - IA16
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
Main site or place of performance:

Miesto alebo miesta dodania predmetu obstarávania:

Obec Leles,

Hlavná 62

076 84 Leles

II.2.4)Description of the procurement:

Základy :

Pod obvodovými stenami sú navrhnuté pásové základy z prostého betónu C16/20-XC2 (B20) šírky 0,80, 0,90, 1,00, 1,20, 1,30, m , výška 1,00m.

Základové pásy, pätky budú betónované do rýh nezamrznej hĺbke. Základy po celom obvode budú oddrenážované.

Zvislé nosné konštrukcie:

Obvodové steny na prízemí , poschodí a v podkroví budú murované z pórobetónových tvárnic Porfix P2-440 hrúbka 500mm.Murovaný pilier 720x720mm obvodovej steny na prízemí bude murovaný z pórobetónových tvárnic Porfix 4-600 hrúbka 720 mm.

Vonkajšie monolitické ŽB stĺpy 500x1000 a 600x1100 mm budú votknuté do ŽB pätiek. Zvislú výstuž stľpov previazať s výstužou zo základových pätiek.

Vodorovné konštrukcie:

Obvodové steny, vnútorné nosné steny , pilier a ŽB stľpy na prízemí budú ukončené anavzájom previazané monolitickými ŽB vencami výšky 450 mm.

Obvodové steny, vnútorné nosné steny a piliere na poschodí budú ukončené

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 08/12/2021
End: 30/12/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

podľa zákona o VO. Zadávateľ zákazky použije priame rokovacie konanie podľa § 115 ods1.pism b

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:

a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,

b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

c)nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

f)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 18:00
Place:

Názov: Obec Leles

S í d l o

Obec (mesto): Leles

PSČ: 076 43

Ulica: Hlavná 62

Poschodie: Prízemie

E-mail: leles62@hotmail.com

Kontaktná osoba: Michal Zurbola

Information about authorised persons and opening procedure:

komisia pre otváranie ponúk určená verejným obstarávateľom

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021