Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Práce - 535036-2021

22/10/2021    S206

Slovensko-Leles: Stavebné práce

2021/S 206-535036

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Obec Leles
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00331686
Poštová adresa: Hlavná 62
Mesto/obec: Leles
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 07684
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Jakab
E-mail: leles62@hotmail.com
Telefón: +421 915872179
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.leles62@gmail.com
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434845
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Iný druh: obec Leles
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Referenčné číslo: 1/LE/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
45000000 Stavebné práce - IA16
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

výstavba voľne stojacej novostavby Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Plánovaná stavba je dvojpodlažného a trojpodlažného murovaného objektu založeného na rovinatom teréne. Pôdorys objektu je členitý max rozmeru 16,07 x 32,50 m

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 503 710.10 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000 Stavebné práce - IA16
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesto alebo miesta dodania predmetu obstarávania:

Obec Leles,

Hlavná 62

076 84 Leles

II.2.4)Opis obstarávania:

Základy :

Pod obvodovými stenami sú navrhnuté pásové základy z prostého betónu C16/20-XC2 (B20) šírky 0,80, 0,90, 1,00, 1,20, 1,30, m , výška 1,00m.

Základové pásy, pätky budú betónované do rýh nezamrznej hĺbke. Základy po celom obvode budú oddrenážované.

Zvislé nosné konštrukcie:

Obvodové steny na prízemí , poschodí a v podkroví budú murované z pórobetónových tvárnic Porfix P2-440 hrúbka 500mm.Murovaný pilier 720x720mm obvodovej steny na prízemí bude murovaný z pórobetónových tvárnic Porfix 4-600 hrúbka 720 mm.

Vonkajšie monolitické ŽB stĺpy 500x1000 a 600x1100 mm budú votknuté do ŽB pätiek. Zvislú výstuž stľpov previazať s výstužou zo základových pätiek.

Vodorovné konštrukcie:

Obvodové steny, vnútorné nosné steny , pilier a ŽB stľpy na prízemí budú ukončené anavzájom previazané monolitickými ŽB vencami výšky 450 mm.

Obvodové steny, vnútorné nosné steny a piliere na poschodí budú ukončené

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 08/12/2021
Koniec: 30/12/2022
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

podľa zákona o VO. Zadávateľ zákazky použije priame rokovacie konanie podľa § 115 ods1.pism b

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1.1Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti:

a)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,

b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

c)nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

d)nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

e)nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

f)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

g)nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 24/11/2021
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 25/11/2021
Miestny čas: 18:00
Miesto:

Názov: Obec Leles

S í d l o

Obec (mesto): Leles

PSČ: 076 43

Ulica: Hlavná 62

Poschodie: Prízemie

E-mail: leles62@hotmail.com

Kontaktná osoba: Michal Zurbola

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

komisia pre otváranie ponúk určená verejným obstarávateľom

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Obstarávanie zamerané na sociálne aspekty

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/10/2021