Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 535045-2023

05/09/2023    S170

România-Calafat: Aparate de radiologie

2023/S 170-535045

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Municipal Calafat
Număr naţional de înregistrare: 4830040
Adresă: Strada: Traian, nr. 5
Localitate: Calafat
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 205200
Țară: România
Persoană de contact: DANIELA DINA
E-mail: daniela.dina@mail.spitalcalafat.ro
Telefon: +40 0766426194
Fax: +40 251230746
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://spitalcalafat.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100170151
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE APARAT DE RADIOLOGIE CU UN POST

Număr de referinţă: 8059/28.08.2023
II.1.2)Cod CPV principal
33111000 Aparate de radiologie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

FURNIZARE APARAT DE RADIOLOGIE CU UN POST - 1 BUC

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 750 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

CALAFAT , STRADA TRAIAN , NUMARUL 5 , JUDET DOLJ

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FURNIZARE APARAT DE RADIOLOGIE CU UN POST - 1 BUC

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea

nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici

participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor

asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE NUMAI DE CATRE

OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.

Aceste documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a

contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; 2. Cazierul judiciar al

operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator

economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul

constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic

poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.Alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile

prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Declaratiile conform art. 60 din Legea 98/2016 vor fi prezentate de ofertanti, terti sustinatori

si subcontractanti odata cu DUAE.

Comitetul Director

Manager - Dr Nita Dorin-Stelian ;

Director Medical - Dr. Voiculescu Luminita Nelica;

Director Financiar-Contabil - Ec. Ciobanu Dori Daniela;

Consiliul de Administratie

Presedinte: Ec. Dina Daniela ,

Membrii :

Farm. Lucan Violeta ;

Jurist Caprarescu Costel Cristinel ;

Dr. Ciobanu Alina ;

Dr. Prunariu Ludmila Angela ;

Dr. Vaduva Teodora Costela ;

Consilier Juridic Vlasceanu Cristian ;

Personalul implicat in desfasurarea proceduri de atribuire:

1. Ing. Draghici Radu Dan - Sef Serviciu Administrativ ;

2. Dr. Gugila Mihaela ;

3. Ec. Lupu Anca-Maria - Economist

4. Ref. Chelaru Viorel – Referend Juridic.

5. Dr. Liana Ionica-Preda ;

6. Dr. Adina Stefania Riza ;

NOTE:

Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori)

ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare

DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se depune semnat

electronic in SEAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura

electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si

încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Documentele care vor fi solicitate ofertantului declarat castigator la finalizarea evaluarii ofertelor:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general

consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al

respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum

rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.

166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d) alte documente edificatoare, dupa caz;

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantul declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire

asupra ofertelor admisibile face dovada, la solicitarea autoritatii contractante, a îndeplinirii cerintei prin prezentarea certificatelor

privind plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidat al statului si la bugetul local care atesta lipsa datoriilor restante aferente

lunii anterioare depunerii ofertei.

Pentru ofertantii straini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia

sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local,

in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori)

ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate ( se va consulta Ghidul de utilizare

DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se depune semnat

electronic in SEAP in conformitate cu art. 60 alin 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura

electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si

încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Cerinta 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de

rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a

constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de

îndeplinirea a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile

aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat

constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta (traducere autorizata),

urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul declarat castigator. Informatiile din

certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Cerinta 2. Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru activitatea de depozitare, distribuire si comercializare pentru

categoria de Produse ofertate Modalitate de îndeplinirea a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti

la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate

prin completarea DUAE, respectiv Avizul de functionare, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de

rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitare autoritatii contractante, doar de catre ofertantul declarat castigator. Informatiile

trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII acestui document.

Nota: Documentele vor fi depunse in copie, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un emitator autorizat.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 18/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 18/03/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

COMISIA DE EVALUARE

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/08/2023