Works - 535081-2021

Submission deadline has been amended by:  612767-2021
22/10/2021    S206

Romania-București: Hospital facilities construction work

2021/S 206-535081

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523
National registration number: 4183253
Postal address: Str. Drumul Taberei nr. 7B, sector 6
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 061352
Country: Romania
Contact person: Birou achiziții publice
E-mail: ddi_achiz@mapn.ro
Telephone: +40 213195858/2844
Fax: +40 213198152
Internet address(es):
Main address: http://www.mapn.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129676
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului „REALIZARE PAVILION NOU – BLOC CHIRURGICAL POLITRAUMĂ DIN CAZARMA 1044 SIBIU”

Reference number: 4183253_2021_PAAPD1315426
II.1.2)Main CPV code
45215140 Hospital facilities construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului „REALIZARE PAVILION NOU – BLOC CHIRURGICAL POLITRAUMĂ DIN CAZARMA 1044 SIBIU”

Valoarea estimata a contractului de achiziție este de 72.095.991,91 lei fara TVA din care:

- servicii de proiectare: 2.530.355,5 lei fara TVA

- executie lucrari: 69.565.636,41 lei fara TVA

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 72 095 991.91 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45000000 Construction work
45233140 Roadworks
45310000 Electrical installation work
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO126 Sibiu
Main site or place of performance:

la locul de executare

II.2.4)Description of the procurement:

 Achiziția presupune:

- elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie faza DTAC, DTOE, proiect tehnic de execuție verificarea documentației de către verificatori atestaţi, documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor, inclusiv plata avizelor, obținerea autorizației de construire, asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor conform deviz aprobat;

- lucrări de execuție, construcții și instalații, montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, dotări, probe tehnologice și teste, obținere și amenajare teren, asigurare utilități;

- organizare de șantier.

Autoritatea contractanta va comunica tuturor operatorilor economici raspunsurile la intrebarile de clarificare primite – insotite de intrebarile aferente – luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - in cadrul invitatiei de participare aferenta prezentei proceduri in sectiunea „Documentatii si clarificari”.

A. In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1.Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor. – 5 puncte 2.Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați - Planul de management al calității lucrărilor executate.– 20 puncte / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Experienţa personalului cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Se va puncta experiența specifică deținută în cadrul unei poziții/funcții similare prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini in cadrul unor contracte de proiectare si execuție si/sau proiectare în raport cu activitățile de proiectare și execuție asupra unor clădiri civile cel puțin din categoria de importanță C, conform HG nr.766/1997. / Weighting: 5
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 66
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1

Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii, ofertanții asociați, tertii sustinatori si subcontractantii care se afla in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea nr.98/2016 se adreseaza si tertilor sustinatori (conf. art. 183, alin 1 din Legea nr. 98/2016) si subcontractantilor (conf. art. 170, alin. 1 din Legea nr. 98/2016).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completarea DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire ofertant/tert sustinator/subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;

b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d. alte documente edificatoare, dupa caz. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestor documente. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal. Aceasta se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atriburire (ofertant/asociat/subcontractant / tert sustinator).

Persoanele cu functii de decizie implicate in procesul achizitiei din cadrul autoritatii contractante sunt: Col. Apostol Cristian - șef unitate,lt. col.Podaru Doriana – contabil șef, colonel ing. Robert Nicolae Pirneci, lt. Bogdan Neacsiu, lt. Segal Adina, f.p. Barbulescu Gabriela, f.p. ec. Mihai Gheorghiu, P.c.c. ing. Daniel Petrache, P.c.c. ec. Vișan Mihaela, lt. Pop Marinel

În cazul în care în tara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/terț susținătorul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens. Documentele emise in alta limba decat limba romana, vor fi prezentate in copie scanata dupa original sau copie legalizata a documentelor originale, insotite obligatoriu de traducerea autorizata in limba romana a acestora.

Nota: In cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:

1. Se va completa si prezenta Acordul de asociere si Anexa la Acordul de asociere continand lucrarile pe care urmeaza sa le execute fiecare asociat.

2. In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.

Cerinta nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient.

ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE.

Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.

Cerinta 2

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie să deţină, în conformitate cu art. 1 din Ordinul președintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de tip E1 — proiectare de posturi de transformare, staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate

Cerinta 3

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie să deţină Deținerea de către ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul președintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de tip Atestat de tip E2 — executare de posturi de transformare, staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate

Cerinta 4

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Detinerea de către ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici, a autorizatiei de tip PDIB pentru desfăsurarea activitătii de proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusa si joasă presiune.

Cerinta 5

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Detinerea de către ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici, a autorizatiei de tip EDIB pentru desfăsurarea activitătii si executie instalatii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusa si joasă presiune.

Cerinta 6

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Deținerea de către ofertant, în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

-autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

Cerinta 7

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Deținerea de către ofertant, în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

-autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;

Cerinta 8

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Deținerea de către ofertant, în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

- autorizaţie pentru execuția lucrărilor de execuţie a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

Cerinta 9

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Deținerea de către ofertant, în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

- autorizaţie pentru instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

Cerinta 10

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Operatorul economic trebuie sa deţină în conformitate cu Normativul Nex 01-06 pentru instalaţii tehnice din arii cu pericol de explozie atestat INSEMEX privind capacitatea realizării de activităţi specifice de proiectare, montaj şi punere în funcţiune pentru instalaţii tehnice amplasate în mediu exploziv.

... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Cifra de afaceri anuala generalaMedia cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2020, 2019, 2018) sa fie cel putin egală cu 72.000.000 lei .

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru anul respectiv (2018/2019/2020). Pentru conversia în lei, dacă situațiile financiare sunt întocmite în alta monedă, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Se va completa DUAE cu valorile solicitate în spațiul special destinat.La solicitarea autorității contractante, ofertantul aflat pe locul 1 în clasamentul intermediar va prezenta orice document prin care operatorul economic face dovada că îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la cifra de afaceri (bilanţ contabil, extras de bilanţ, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanţă al firmei, raport al cenzorilor, etc.) copie scanată după original semnată electronicNOTĂ: În cazul în care ofertantul este o asociere, sau beneficiază de susținerea acordata de unul sau mai mulți terți susținători, cerința se consideră îndeplinita prin însumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii și/sau terțului/terților susținători financiari, după caz, pentru anul respectiv.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat1. Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârșit în ultimii 3 ani, servicii de proiectare construcții spitalicești cel puțin din categoria de importantă C (sau superioare), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (construcții noi si/sau consolidări si/sau reabilitări si/sau modernizări si/sau extinderi si/sau reparații capitale), în valoare cumulată de minim 2.500.000 lei exclusiv T.V.A. în cadrul a maxim două contracte.2. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 3 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, servicii de proiectare instalații gaze medicale a căror valoare cumulată a fost de minim 60.000,00 lei exclusiv T.V.A.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic- staţie de preparare beton și beton rutier BcR ;- stație mixturi asfaltice;- laborator de analize şi încercări în construcţii grad II - profil minim BBABP, D, ANCFD, IAE, MD, GTF, MBM, MTZ, INM, AR, CO, IDM;- laborator autorizat conform PT CR6-2013 pentru efectuarea de Examinari Nedistructive.- autolaborator mobil pentru verificări electrice – minim 1 buc;- buldoexcavator – minim 2 buc;- compactor vibrator – minim 2 buc;- autogreder – minim 2 buc;- autobasculante cu prelată - min 5 buc;- concasor beton mobil min 300 t /oră – minim 1 buc- stații de lucru cu licență soft 3D pentru proiectare arhitectură, rezistență și instalații– minim 5 licențe.

Proportia de subcontractareOfertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze, precum si proportia din total contract

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat1. Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani, lucrări de construcții spitalicești cel puțin din categoria de importantă C (sau superioare), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (construcții noi si/sau consolidări si/sau reabilitări si/sau modernizări si/sau extinderi si/sau reparații capitale), în valoare cumulată de minim 69.000.000 lei exclusiv T.V.A. în cadrul a maxim două contracte.2. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție instalații gaze medicale a căror valoare cumulată a fost de minim 1.500.000,00 lei exclusiv T.V.A.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiA. Respectarea de către ofertant a unor standarde minime de asigurare a calităţii, care să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calităţii – certificat SR EN ISO 9001, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea calităţii, corespunzătoare categoriilor de servicii și lucrări care formează obiectele prezentei achiziţii.B. Respectarea de către ofertant a unor standarde minime de calitate privind depozitarea, instalarea și punerea la dispozitie de produse medicale, prestatii de servicii tehnice în domeniul medical, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare - certificat SR EN ISO 13485:2016, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea categoriilor de servicii și lucrări care formează obiectele prezentei achiziţii

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuRespectarea de către ofertant a unor standarde minime privind sistemul de management de mediu bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind sistemul de management de mediu - certificat SR EN ISO 14001/2005, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea categoriilor de lucrări de construcții civile

Minimum level(s) of standards possibly required:

Completarea DUAE in spațiul special destinat, descriind concret cum sunt acestea îndeplinite și prezentarea, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: - Documente reprezentând certificări de bună execuţie/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie pe obiect sau la terminarea lucrarilor sau finala pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, vor trebui sa indice:a)obiectul serviciilor/lucrării astfel încât sa fie furnizate toate informațiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similara,b)beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,c) valoarea-in lei fara tva,d)perioada, mai exact intervalul periodic (data de început si data de finalizare) in care s-a executat contractul;e) locul prestării/execuţiei serviciilor/lucrărilor şif) sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica.Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarIn cazul in care un contract de achiziție publica încheiat de o autoritate contractanta-instituție publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea contractanta-instituție publica si nu antreprenor...

Se va completa DUAE de către ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu utilajele respective și va descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.2. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorității contractante, următoarele documente:-Declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, instalaţiile utilajele, echipamentul tehnic, mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (conform formularului nr. 8 şi a Anexei la acesta) - documente relevante care să ateste deţinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispoziţie) a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului.Notă: în cazul în care ofertantul închiriază, sau beneficiază prin orice alte forme de punere la dispoziție a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului, atunci se va transmite și dovada de proprietate a acestora de către persoana comodantă

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", - proporția de subcontractare - cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. De asemenea, fiecare Subcontractant va completa un formular DUAE separat.Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre Ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.

Completarea DUAE in spațiul special destinat, descriind concret cum sunt acestea îndeplinite și prezentarea, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: - Documente reprezentând certificări de bună execuţie/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie pe obiect sau la terminarea lucrarilor sau finala pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, vor trebui sa indice:a)obiectul serviciilor/lucrării astfel încât sa fie furnizate toate informațiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similara,b)beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,c) valoarea-in lei fara tva,d)perioada, mai exact intervalul periodic (data de început si data de finalizare) in care s-a executat contractul;e) locul prestării/execuţiei serviciilor/lucrărilor şif) sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica.A: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala". De asem...

.1. Se va completa DUAE de către ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu precizarea modalitatii de indeplinire2. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documente pentru indeplinirea cerinței

.1. Se va completa DUAE de către ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu precizarea modalitatii de indeplinire2. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documente pentru indeplinirea cerinței

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 29/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta procedura. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru fisierele arhiva multipla, se vor descarca, apoi acestea se vor decripta (se va inlatura semnatura electronica), abia apoi vor fi dezarhivate.

2. In cazul in care două oferte au acelasi punctaj si se claseaza pe pozitiile 1-2 , autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului cu punctajul tehnic mai mare.

3. Ofertantul va depune și o declaraţie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele:

- disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă;

- păstrarea componenţei echipei propuse pe toată perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului.

4. Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea contractanta nu trebuie sa permita accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare.

5. In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date - conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016.

6. La definirea sau descrierea specificatiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, productii, a unui procedeu special ori marca de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie ori licenta de fabricatie se va lua in considerare si mentiunea "sau echivalent"

7. Contractul de achizitie publica poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai in situatiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Contestatie, conform art. 8 din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) pct. 3 si constituirea garantiei de cautiune

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: UNITATEA MILITARA 02523 BUCURESTI - BIROUL JURIDIC
Postal address: Drumul Taberei nr. 7B, sector 6
Town: Bucuresti
Postal code: 061352
Country: Romania
E-mail: ddi@mapn.ro
Telephone: +40 213195858/2224
Fax: +40 213198152
Internet address: www.ddi.mapn.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021