Lucrări - 535081-2021

Submission deadline has been amended by:  612767-2021
22/10/2021    S206

România-București: Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti

2021/S 206-535081

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523
Număr naţional de înregistrare: 4183253
Adresă: Str. Drumul Taberei nr. 7B, sector 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061352
Țară: România
Persoană de contact: Birou achiziții publice
E-mail: ddi_achiz@mapn.ro
Telefon: +40 213195858/2844
Fax: +40 213198152
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129676
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Apărare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului „REALIZARE PAVILION NOU – BLOC CHIRURGICAL POLITRAUMĂ DIN CAZARMA 1044 SIBIU”

Număr de referinţă: 4183253_2021_PAAPD1315426
II.1.2)Cod CPV principal
45215140 Lucrări de construcţii de unităţi spitaliceşti
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de proiectare și lucrări de execuție aferente proiectului „REALIZARE PAVILION NOU – BLOC CHIRURGICAL POLITRAUMĂ DIN CAZARMA 1044 SIBIU”

Valoarea estimata a contractului de achiziție este de 72.095.991,91 lei fara TVA din care:

- servicii de proiectare: 2.530.355,5 lei fara TVA

- executie lucrari: 69.565.636,41 lei fara TVA

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 72 095 991.91 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45000000 Lucrări de construcţii
45233140 Lucrări de drumuri
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
71000000 Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

la locul de executare

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

 Achiziția presupune:

- elaborarea documentaţiei tehnice de execuţie faza DTAC, DTOE, proiect tehnic de execuție verificarea documentației de către verificatori atestaţi, documentaţiile pentru obţinerea avizelor/acordurilor, inclusiv plata avizelor, obținerea autorizației de construire, asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor conform deviz aprobat;

- lucrări de execuție, construcții și instalații, montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, dotări, probe tehnologice și teste, obținere și amenajare teren, asigurare utilități;

- organizare de șantier.

Autoritatea contractanta va comunica tuturor operatorilor economici raspunsurile la intrebarile de clarificare primite – insotite de intrebarile aferente – luand masuri pentru a nu dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - in cadrul invitatiei de participare aferenta prezentei proceduri in sectiunea „Documentatii si clarificari”.

A. In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în masura în care sunt transmise în termenul precizat.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: 1.Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor. – 5 puncte 2.Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați - Planul de management al calității lucrărilor executate.– 20 puncte / Pondere: 25
Criteriu privind calitatea - Nume: Experienţa personalului cheie, concretizată în numărul de proiecte similare în care respectivii experţi au îndeplinit acelaşi tip de activităţi ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract. Se va puncta experiența specifică deținută în cadrul unei poziții/funcții similare prin prisma căreia a avut responsabilități și sarcini in cadrul unor contracte de proiectare si execuție si/sau proiectare în raport cu activitățile de proiectare și execuție asupra unor clădiri civile cel puțin din categoria de importanță C, conform HG nr.766/1997. / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 70
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 66
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta nr. 1

Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii, ofertanții asociați, tertii sustinatori si subcontractantii care se afla in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

Cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea nr.98/2016 se adreseaza si tertilor sustinatori (conf. art. 183, alin 1 din Legea nr. 98/2016) si subcontractantilor (conf. art. 170, alin. 1 din Legea nr. 98/2016).

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completarea DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire ofertant/tert sustinator/subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii;

b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d. alte documente edificatoare, dupa caz. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestor documente. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal. Aceasta se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atriburire (ofertant/asociat/subcontractant / tert sustinator).

Persoanele cu functii de decizie implicate in procesul achizitiei din cadrul autoritatii contractante sunt: Col. Apostol Cristian - șef unitate,lt. col.Podaru Doriana – contabil șef, colonel ing. Robert Nicolae Pirneci, lt. Bogdan Neacsiu, lt. Segal Adina, f.p. Barbulescu Gabriela, f.p. ec. Mihai Gheorghiu, P.c.c. ing. Daniel Petrache, P.c.c. ec. Vișan Mihaela, lt. Pop Marinel

În cazul în care în tara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/terț susținătorul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens. Documentele emise in alta limba decat limba romana, vor fi prezentate in copie scanata dupa original sau copie legalizata a documentelor originale, insotite obligatoriu de traducerea autorizata in limba romana a acestora.

Nota: In cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:

1. Se va completa si prezenta Acordul de asociere si Anexa la Acordul de asociere continand lucrarile pe care urmeaza sa le execute fiecare asociat.

2. In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.

Cerinta nr. 1

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient.

ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE.

Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.

Cerinta 2

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie să deţină, în conformitate cu art. 1 din Ordinul președintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de tip E1 — proiectare de posturi de transformare, staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate

Cerinta 3

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie să deţină Deținerea de către ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul președintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de tip Atestat de tip E2 — executare de posturi de transformare, staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate

Cerinta 4

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Detinerea de către ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici, a autorizatiei de tip PDIB pentru desfăsurarea activitătii de proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusa si joasă presiune.

Cerinta 5

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Detinerea de către ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici, a autorizatiei de tip EDIB pentru desfăsurarea activitătii si executie instalatii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusa si joasă presiune.

Cerinta 6

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Deținerea de către ofertant, în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

-autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

Cerinta 7

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Deținerea de către ofertant, în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

-autorizaţie pentru proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;

Cerinta 8

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Deținerea de către ofertant, în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

- autorizaţie pentru execuția lucrărilor de execuţie a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

Cerinta 9

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Deținerea de către ofertant, în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I privind Metodologia de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor:

- autorizaţie pentru instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră;

Cerinta 10

În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, Operatorul economic trebuie sa deţină în conformitate cu Normativul Nex 01-06 pentru instalaţii tehnice din arii cu pericol de explozie atestat INSEMEX privind capacitatea realizării de activităţi specifice de proiectare, montaj şi punere în funcţiune pentru instalaţii tehnice amplasate în mediu exploziv.

... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generalaMedia cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2020, 2019, 2018) sa fie cel putin egală cu 72.000.000 lei .

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru anul respectiv (2018/2019/2020). Pentru conversia în lei, dacă situațiile financiare sunt întocmite în alta monedă, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Se va completa DUAE cu valorile solicitate în spațiul special destinat.La solicitarea autorității contractante, ofertantul aflat pe locul 1 în clasamentul intermediar va prezenta orice document prin care operatorul economic face dovada că îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la cifra de afaceri (bilanţ contabil, extras de bilanţ, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanţă al firmei, raport al cenzorilor, etc.) copie scanată după original semnată electronicNOTĂ: În cazul în care ofertantul este o asociere, sau beneficiază de susținerea acordata de unul sau mai mulți terți susținători, cerința se consideră îndeplinita prin însumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii și/sau terțului/terților susținători financiari, după caz, pentru anul respectiv.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat1. Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârșit în ultimii 3 ani, servicii de proiectare construcții spitalicești cel puțin din categoria de importantă C (sau superioare), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (construcții noi si/sau consolidări si/sau reabilitări si/sau modernizări si/sau extinderi si/sau reparații capitale), în valoare cumulată de minim 2.500.000 lei exclusiv T.V.A. în cadrul a maxim două contracte.2. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 3 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, servicii de proiectare instalații gaze medicale a căror valoare cumulată a fost de minim 60.000,00 lei exclusiv T.V.A.

Utilaje, instalatii si echipament tehnic- staţie de preparare beton și beton rutier BcR ;- stație mixturi asfaltice;- laborator de analize şi încercări în construcţii grad II - profil minim BBABP, D, ANCFD, IAE, MD, GTF, MBM, MTZ, INM, AR, CO, IDM;- laborator autorizat conform PT CR6-2013 pentru efectuarea de Examinari Nedistructive.- autolaborator mobil pentru verificări electrice – minim 1 buc;- buldoexcavator – minim 2 buc;- compactor vibrator – minim 2 buc;- autogreder – minim 2 buc;- autobasculante cu prelată - min 5 buc;- concasor beton mobil min 300 t /oră – minim 1 buc- stații de lucru cu licență soft 3D pentru proiectare arhitectură, rezistență și instalații– minim 5 licențe.

Proportia de subcontractareOfertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze, precum si proportia din total contract

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat1. Ofertantul trebuie să demonstreze că a dus la bun sfârșit în ultimii 5 ani, lucrări de construcții spitalicești cel puțin din categoria de importantă C (sau superioare), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare (construcții noi si/sau consolidări si/sau reabilitări si/sau modernizări si/sau extinderi si/sau reparații capitale), în valoare cumulată de minim 69.000.000 lei exclusiv T.V.A. în cadrul a maxim două contracte.2. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfârșit*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum două contracte, lucrări de execuție instalații gaze medicale a căror valoare cumulată a fost de minim 1.500.000,00 lei exclusiv T.V.A.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiA. Respectarea de către ofertant a unor standarde minime de asigurare a calităţii, care să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calităţii – certificat SR EN ISO 9001, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea calităţii, corespunzătoare categoriilor de servicii și lucrări care formează obiectele prezentei achiziţii.B. Respectarea de către ofertant a unor standarde minime de calitate privind depozitarea, instalarea și punerea la dispozitie de produse medicale, prestatii de servicii tehnice în domeniul medical, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare - certificat SR EN ISO 13485:2016, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea categoriilor de servicii și lucrări care formează obiectele prezentei achiziţii

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuRespectarea de către ofertant a unor standarde minime privind sistemul de management de mediu bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind sistemul de management de mediu - certificat SR EN ISO 14001/2005, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea categoriilor de lucrări de construcții civile

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea DUAE in spațiul special destinat, descriind concret cum sunt acestea îndeplinite și prezentarea, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: - Documente reprezentând certificări de bună execuţie/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie pe obiect sau la terminarea lucrarilor sau finala pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, vor trebui sa indice:a)obiectul serviciilor/lucrării astfel încât sa fie furnizate toate informațiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similara,b)beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,c) valoarea-in lei fara tva,d)perioada, mai exact intervalul periodic (data de început si data de finalizare) in care s-a executat contractul;e) locul prestării/execuţiei serviciilor/lucrărilor şif) sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica.Certificările vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarIn cazul in care un contract de achiziție publica încheiat de o autoritate contractanta-instituție publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerințele de mai sus, este autoritatea contractanta-instituție publica si nu antreprenor...

Se va completa DUAE de către ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu utilajele respective și va descrie concret cum sunt acestea îndeplinite.2. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorității contractante, următoarele documente:-Declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, instalaţiile utilajele, echipamentul tehnic, mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (conform formularului nr. 8 şi a Anexei la acesta) - documente relevante care să ateste deţinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispoziţie) a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului.Notă: în cazul în care ofertantul închiriază, sau beneficiază prin orice alte forme de punere la dispoziție a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului, atunci se va transmite și dovada de proprietate a acestora de către persoana comodantă

In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", - proporția de subcontractare - cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. De asemenea, fiecare Subcontractant va completa un formular DUAE separat.Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre Ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica.

Completarea DUAE in spațiul special destinat, descriind concret cum sunt acestea îndeplinite și prezentarea, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: - Documente reprezentând certificări de bună execuţie/documente/contracte/sau parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie pe obiect sau la terminarea lucrarilor sau finala pentru acele lucrari pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara, vor trebui sa indice:a)obiectul serviciilor/lucrării astfel încât sa fie furnizate toate informațiile solicitate si necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experiența similara,b)beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,c) valoarea-in lei fara tva,d)perioada, mai exact intervalul periodic (data de început si data de finalizare) in care s-a executat contractul;e) locul prestării/execuţiei serviciilor/lucrărilor şif) sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica.A: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala". De asem...

.1. Se va completa DUAE de către ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu precizarea modalitatii de indeplinire2. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documente pentru indeplinirea cerinței

.1. Se va completa DUAE de către ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu precizarea modalitatii de indeplinire2. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorității contractante, documente pentru indeplinirea cerinței

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 29/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 29/05/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

1. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta procedura. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru fisierele arhiva multipla, se vor descarca, apoi acestea se vor decripta (se va inlatura semnatura electronica), abia apoi vor fi dezarhivate.

2. In cazul in care două oferte au acelasi punctaj si se claseaza pe pozitiile 1-2 , autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului cu punctajul tehnic mai mare.

3. Ofertantul va depune și o declaraţie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele:

- disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă;

- păstrarea componenţei echipei propuse pe toată perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului.

4. Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea contractanta nu trebuie sa permita accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare.

5. In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date - conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016.

6. La definirea sau descrierea specificatiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, productii, a unui procedeu special ori marca de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie ori licenta de fabricatie se va lua in considerare si mentiunea "sau echivalent"

7. Contractul de achizitie publica poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai in situatiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Contestatie, conform art. 8 din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) pct. 3 si constituirea garantiei de cautiune

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: UNITATEA MILITARA 02523 BUCURESTI - BIROUL JURIDIC
Adresă: Drumul Taberei nr. 7B, sector 6
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 061352
Țară: România
E-mail: ddi@mapn.ro
Telefon: +40 213195858/2224
Fax: +40 213198152
Adresă internet: www.ddi.mapn.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2021