Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535082-2021

Submission deadline has been amended by:  589074-2021
22/10/2021    S206

Romania-Sălcioara: Construction work for kindergarten buildings

2021/S 206-535082

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: COMUNA SALCIOARA
National registration number: 4365026
Postal address: Strada: BISERICII, nr. 28
Town: Salcioara
NUTS code: RO315 Ialomiţa
Postal code: 927200
Country: Romania
Contact person: GABRIEL STOICA
E-mail: primaria_salcioara@yahoo.com
Telephone: +40 243317392
Fax: +40 243317341
Internet address(es):
Main address: www.e-licitatie.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129698
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Executie lucrari pentru teren de sport, teren de joaca si anexe, aferente gradinitei din comuna Salcioara, judetul Ialomita

Reference number: 4365026/2021/1
II.1.2)Main CPV code
45214100 Construction work for kindergarten buildings
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Investitia cuprinde Executie lucrari pentru teren de sport, teren de joaca si anexe, aferente gradinitei din comuna Salcioara, judetul Ialomita, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020,

Componenta 1: POR/2018/10/10.1/10.1a/EDU/7Regiunii, Axa Prioritara: Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea: Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, in valoare de 373.852,00 lei fara TVA si este formata din:

Sistematizare verticala, alei, platforme:Cap. 1.2. Amenajarea terenului: 33.544,58 lei fara TVA

Teren de sport:Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 59.595,18 lei fara TVA

Teren de joaca:Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 31.393,85 lei fara TVA

Magazie de lemne:Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 46.908,86 lei fara TVA

Imprejmuire si porti:Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 96.484,29 lei fara TVA

Utilaje pentru centrala termica si aparate de masura: 44.725,00 lei fara TVA

Cap. 4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 5.834,00 lei fara TVA;

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 38.891,00 lei fara TVA;

Instalatie producere ACM cu panouri solare: 55.226,63 lei fara TVA

Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 4.587,20 lei fara TVA

Cap. 4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 4.604,00 lei fara TVA;

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 46.035,43 lei fara TVA;

Cap. 5.1.Organizare de şantier: 5.974,24 lei fara TVA

5.1.1.Lucrări de construcţii si instalaţii aferente organizarii de santier: 4.779,39 lei fara TVA

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării şantierului: 1.194,85 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 373.852,00 Monedă: RON

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de: inainte cu 11 zile de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 373 852.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45212200 Construction work for sports facilities
45212221 Construction work in connection with structures for sports ground
45213260 Stores depot construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO315 Ialomiţa
Main site or place of performance:

Comuna Salcioara

II.2.4)Description of the procurement:

Investitia cuprinde Executie lucrari pentru teren de sport, teren de joaca si anexe, aferente gradinitei din comuna Salcioara, judetul Ialomita, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Componenta 1: POR/2018/10/10.1/10.1a/EDU/7egiunii, Axa Prioritara: Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea: Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, in valoare de 373.852,00 lei fara TVA .

Caietul de sarcini aferent prezentei proceduri stabileste conditii tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de constructie. Lucrarile ce se vor efectua sunt cuprinse in devizul general.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in luni) / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 8
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Fondurile necesare finantarii contractului de achizitie sunt fonduri nerambursabile, asigurate prin proiectul GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 3 SALI DE GRUPA, LOCALITATEA SALCIOARA, COMUNA SALCIOARA, JUDETUL IALOMITA”, care face parte din proiectul integrat Constructii Gradinite Regiunea Sud -Muntenia, conform Contractului de finantare nr. 3639 / 18.12.2018.

II.2.14)Additional information

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Componenta 1: POR/2018/10/10.1/10.1a/EDU/7egiunii, Axa Prioritara: Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea: Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr.1

Ofertanţii, ofertantii asociati, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, doar de ofertantul clasat pe PRIMUL loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Persoane juridice/fizice romane:

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora);

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora). Pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

- CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv (valabil la momentul prezentarii acestuia).

-Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Cerința nr. 2

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt:

• STOICA GABRIEL - primar

• NAIE CONSTANTIN - viceprimar

• IANCU DUMITRA -secretar

• MIRICA GHEORGHE – compartiment achizitii

• IANCU MARIAN -functionar

• MIHAILA GHEORGHE - consilier Birou Juridic

• ZAMFIR CONSTANTIN - consilier local

• DAN NICOLETA - consilier local

• ZOTTA ELENA - consilier local

• VLAD ALEXANDRU .-consilier local

• CARSTICA MARIA - consilier local

• BOBOC COSTICA -consilier local

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Pripitu Eugen Florentin – Expert achizitii publice in cadrul S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L.

2. Daniela Dumitru - Expert achizitii publice in cadrul S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L.

3. Florin Niculescu – Expert achizitii publice in cadrul S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L.

4. Gutu Ana Panseluta - Director de Vanzari in cadrul SC Harrison Consulting & Management SRL;

Modalitatea de îndeplinire:

Se va complete Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 ( conform model de la sectiunea Formulare), se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

1. Operatorii economici ce depun oferta si subcontractantii/tertii sustinatori ai acestora, daca este cazul, trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (sau pentru subcontractanti – pentru partea din contract pe care o vor realiza), respectiv obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN (principal sau secundar) din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Cerinta se aplica inclusiv pentru asociaţi si/sau subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile în calitatea în care au fost inclusi în procedură de atribuire.

2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

NOTA

Potrivit Notificarii ANAP nr.1/2021, cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic, operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator/subcontractant), va raspunde la criteriile impuse de catre autoritatea contracta in functie de situatia sa prin RASPUNS AFIRMATIV (ALEGERE OPTIUNE DA) SAU NEGATIV (ALEGERE OPTIUNE NU).

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerinta 1: Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.Ofertantul trebuie sa demonstreze că a dus la bun sfârșit1) in ultimii 5 ani2) fata de termenul de depunere a ofertei, lucrări similare3) cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit sau superioare din punct de vedere al complexității/utilității pentru toate activitățile principale de lucrări ale obiectului achiziției a căror valoare cumulata sa fie de cel puțin 300.000,00 lei fără TVA , la nivelul a minimum 1 contract-maxim 3 contracte, care sa conțină valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.1) Prin lucrări duse la “bun sfârșit” se înțelege:- lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;- lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor;- lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finala.- lucrări recepționate parțial, cu condiția ca acestea să fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent.2) Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017. Modul de stabilire al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului prevăzut în anunțul de participare publicat inițial.3) Prin lucrari similare autoritatea contractanta înțelege lucrari de constructii noi, lucrari de modernizare/ consolidare/ reabilitare /extindere/ reparatii aferente constructiilor civile sau similar/superior din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii pentru obiective de constructii civile care sa faca parte cel putin din categoria de importanta C, in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, Anexa nr. 3 – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.Prin acestea se intelege: lucrari aferente constructiilor civile (scoli gimnaziale, cladiri de locuinte, constructii industriale si agrozootehnice, constructii social culturale, cladiri de cult, muzee, constructii pe structuri metalice, etc) sau superior. Mentionam ca enumerarea din paranteza nu este cumulativa.In situatia in care contractel...

Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuOfertantul va face dovada implementării sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul va face dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent

Minimum level(s) of standards possibly required:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire in urmatorul mod: se va preciza numarul si data contractului/contractelor invocat/e ca experienta similara, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea fara TVA, beneficiarul acestuia, data de inceput si data de sfarsit a executarii lucrarilor, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil (in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractor), impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit aferente lucrărilor/servciilor executate, insotite de: recomandari, procesul-verbal de recepție finală/ procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ procesul-verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, sau orice alte documente similare relevante care sa confirme ducerea la bun sfârșit de lucrări similare cu cele ce fac obiectul viitorului contract de achiziție publică; certificate constatatoare sau alte documente din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 5). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare, prin cumul, a resurselor tuturor membrilor grupului, in conformitate cu art. 185, alin 1 din Legea 98/2016. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractelor prezentate drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Capacitatea tehnica si/sau profes...

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 7), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Documentele justificative ale subcontractantului care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Nota:Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm.(Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

Operatorul economic va completa informațiile corespunzătoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Ofertantul va prezenta dovada implementării sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentării acestora, acordate de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al standardului de mediu pentru cazurile în care operatorul economic nu are acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atestă că acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activități în domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principala(e) de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului, conform art. 200 din Legea 98/2016. În cazul unei asocieri, cerința privind sistemul de management al calității trebuie să fie îndeplinită de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmează să o îndeplinească.NOTAPotrivit Notificarii ANAP nr.1/2021, cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic, operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator/subcontractant), va raspunde la criteriile impuse de catre autoritatea contracta in functie de situatia sa prin RASPUNS AFIRMATIV (ALEGERE OPTIUNE DA) SAU NEGATIV (ALEGERE OPTIUNE NU).

Operatorul economic va completa informațiile corespunzătoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Ofertantul va prezenta dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentării acestora, acordate de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atestă că acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calității pentru activități in domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principala(e) ce fac obiectul contractului.În cazul unei asocieri, cerința privind sistemul de management al calității trebuie să fie îndeplinită de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmează să o îndeplinească.NOTAPotrivit Notificarii ANAP nr.1/2021, cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic, operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator/subcontractant), va raspunde la criteriile impuse de catre autoritatea contracta in functie de situatia sa prin RASPUNS AFIRMATIV (ALEGERE OPTIUNE DA) SAU NEGATIV (ALEGERE OPTIUNE NU).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia n care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, oferta catigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.60/HG 395/2016 si art.137 alin.2 litera b/HG 395/2016.

DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator PRIN INTERMEDIUL SEAP. PENTRU OFERTANT (CEL CARE DEPUNE OFERTA IN SEAP) - IN SECTIUNEA „OFERTA MEA > DUAE”. PENTRU ASOCIAT/SUBCONTRACTANT/TERT SUSTINATOR, DUPA CONFIRMAREA. PARTICIPARII ALATURI DE ALT OFERTANT, IN SECTIUNEA „INFORMATII PRIVIND DUAE”. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Dupa completarea DUAE se recomanda printarea, scanarea, semnarea cu semnatura electronica extinsa si incarcarea acestuia de catre ofertant/lider in sectiunea „OFERTA MEA > DOCUMENTE DE CALIFICARE.

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa.

5. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Legea 101/2016- art. 8 cu modificarile si completarile la zi

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021