Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Lucrări - 535082-2021

Submission deadline has been amended by:  589074-2021
22/10/2021    S206

România-Sălcioara: Lucrări de construcţii de grădiniţe

2021/S 206-535082

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMUNA SALCIOARA
Număr naţional de înregistrare: 4365026
Adresă: Strada: BISERICII, nr. 28
Localitate: Salcioara
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Cod poștal: 927200
Țară: România
Persoană de contact: GABRIEL STOICA
E-mail: primaria_salcioara@yahoo.com
Telefon: +40 243317392
Fax: +40 243317341
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129698
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Executie lucrari pentru teren de sport, teren de joaca si anexe, aferente gradinitei din comuna Salcioara, judetul Ialomita

Număr de referinţă: 4365026/2021/1
II.1.2)Cod CPV principal
45214100 Lucrări de construcţii de grădiniţe
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Investitia cuprinde Executie lucrari pentru teren de sport, teren de joaca si anexe, aferente gradinitei din comuna Salcioara, judetul Ialomita, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020,

Componenta 1: POR/2018/10/10.1/10.1a/EDU/7Regiunii, Axa Prioritara: Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea: Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, in valoare de 373.852,00 lei fara TVA si este formata din:

Sistematizare verticala, alei, platforme:Cap. 1.2. Amenajarea terenului: 33.544,58 lei fara TVA

Teren de sport:Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 59.595,18 lei fara TVA

Teren de joaca:Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 31.393,85 lei fara TVA

Magazie de lemne:Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 46.908,86 lei fara TVA

Imprejmuire si porti:Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 96.484,29 lei fara TVA

Utilaje pentru centrala termica si aparate de masura: 44.725,00 lei fara TVA

Cap. 4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 5.834,00 lei fara TVA;

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 38.891,00 lei fara TVA;

Instalatie producere ACM cu panouri solare: 55.226,63 lei fara TVA

Cap. 4.1.Construcţii si instalaţii: 4.587,20 lei fara TVA

Cap. 4.2.Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 4.604,00 lei fara TVA;

Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 46.035,43 lei fara TVA;

Cap. 5.1.Organizare de şantier: 5.974,24 lei fara TVA

5.1.1.Lucrări de construcţii si instalaţii aferente organizarii de santier: 4.779,39 lei fara TVA

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării şantierului: 1.194,85 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 373.852,00 Monedă: RON

Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de: inainte cu 11 zile de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din Instructiunile pentru ofertanti/fisa de date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 373 852.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09331200 Module solare fotovoltaice
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
45212200 Lucrări de construcţii de complexe sportive
45212221 Lucrări de construcţii de structuri pentru terenuri de sport
45213260 Lucrări de construcţii de depozite de mărfuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO315 Ialomiţa
Locul principal de executare:

Comuna Salcioara

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Investitia cuprinde Executie lucrari pentru teren de sport, teren de joaca si anexe, aferente gradinitei din comuna Salcioara, judetul Ialomita, finantat prin Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Componenta 1: POR/2018/10/10.1/10.1a/EDU/7egiunii, Axa Prioritara: Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea: Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, in valoare de 373.852,00 lei fara TVA .

Caietul de sarcini aferent prezentei proceduri stabileste conditii tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de constructie. Lucrarile ce se vor efectua sunt cuprinse in devizul general.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de garantie acordata lucrarii (exprimata in luni) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fondurile necesare finantarii contractului de achizitie sunt fonduri nerambursabile, asigurate prin proiectul GRADINITA CU PROGRAM NORMAL 3 SALI DE GRUPA, LOCALITATEA SALCIOARA, COMUNA SALCIOARA, JUDETUL IALOMITA”, care face parte din proiectul integrat Constructii Gradinite Regiunea Sud -Muntenia, conform Contractului de finantare nr. 3639 / 18.12.2018.

II.2.14)Informații suplimentare

Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Componenta 1: POR/2018/10/10.1/10.1a/EDU/7egiunii, Axa Prioritara: Îmbunatatirea infrastructurii educationale, Operatiunea: Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si învatamântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1

Ofertanţii, ofertantii asociati, terţii susţinători şi subcontractanţii NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, doar de ofertantul clasat pe PRIMUL loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Persoane juridice/fizice romane:

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora);

-CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora). Pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

- CAZIERUL JUDICIAR al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv (valabil la momentul prezentarii acestuia).

-Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Cerința nr. 2

Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt:

• STOICA GABRIEL - primar

• NAIE CONSTANTIN - viceprimar

• IANCU DUMITRA -secretar

• MIRICA GHEORGHE – compartiment achizitii

• IANCU MARIAN -functionar

• MIHAILA GHEORGHE - consilier Birou Juridic

• ZAMFIR CONSTANTIN - consilier local

• DAN NICOLETA - consilier local

• ZOTTA ELENA - consilier local

• VLAD ALEXANDRU .-consilier local

• CARSTICA MARIA - consilier local

• BOBOC COSTICA -consilier local

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:

1. Pripitu Eugen Florentin – Expert achizitii publice in cadrul S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L.

2. Daniela Dumitru - Expert achizitii publice in cadrul S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L.

3. Florin Niculescu – Expert achizitii publice in cadrul S.C. Harrison Consulting & Management S.R.L.

4. Gutu Ana Panseluta - Director de Vanzari in cadrul SC Harrison Consulting & Management SRL;

Modalitatea de îndeplinire:

Se va complete Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 ( conform model de la sectiunea Formulare), se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre tert sustinator/subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii la procedura odata cu depunerea DUAE si ofertei in SEAP, cu informatii aferente situatiei lor.

1. Operatorii economici ce depun oferta si subcontractantii/tertii sustinatori ai acestora, daca este cazul, trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (sau pentru subcontractanti – pentru partea din contract pe care o vor realiza), respectiv obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN (principal sau secundar) din certificatul constatator emis de ONRC. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/ACTUALE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Cerinta se aplica inclusiv pentru asociaţi si/sau subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile în calitatea în care au fost inclusi în procedură de atribuire.

2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.

NOTA

Potrivit Notificarii ANAP nr.1/2021, cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic, operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator/subcontractant), va raspunde la criteriile impuse de catre autoritatea contracta in functie de situatia sa prin RASPUNS AFIRMATIV (ALEGERE OPTIUNE DA) SAU NEGATIV (ALEGERE OPTIUNE NU).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerinta 1: Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat.Ofertantul trebuie sa demonstreze că a dus la bun sfârșit1) in ultimii 5 ani2) fata de termenul de depunere a ofertei, lucrări similare3) cu cele care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit sau superioare din punct de vedere al complexității/utilității pentru toate activitățile principale de lucrări ale obiectului achiziției a căror valoare cumulata sa fie de cel puțin 300.000,00 lei fără TVA , la nivelul a minimum 1 contract-maxim 3 contracte, care sa conțină valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați.1) Prin lucrări duse la “bun sfârșit” se înțelege:- lucrări recepționate pe obiecte, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;- lucrări recepționate însoțite de proces verbal la terminarea lucrărilor;- lucrări recepționate însoțite de proces verbal de recepție finala.- lucrări recepționate parțial, cu condiția ca acestea să fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent.2) Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2017. Modul de stabilire al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului prevăzut în anunțul de participare publicat inițial.3) Prin lucrari similare autoritatea contractanta înțelege lucrari de constructii noi, lucrari de modernizare/ consolidare/ reabilitare /extindere/ reparatii aferente constructiilor civile sau similar/superior din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii pentru obiective de constructii civile care sa faca parte cel putin din categoria de importanta C, in conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, Anexa nr. 3 – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.Prin acestea se intelege: lucrari aferente constructiilor civile (scoli gimnaziale, cladiri de locuinte, constructii industriale si agrozootehnice, constructii social culturale, cladiri de cult, muzee, constructii pe structuri metalice, etc) sau superior. Mentionam ca enumerarea din paranteza nu este cumulativa.In situatia in care contractel...

Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuOfertantul va face dovada implementării sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul va face dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire in urmatorul mod: se va preciza numarul si data contractului/contractelor invocat/e ca experienta similara, tipul/categoriile de lucrări executate, valoarea fara TVA, beneficiarul acestuia, data de inceput si data de sfarsit a executarii lucrarilor, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile/ categoriile de lucrări pentru care a fost responsabil (in cazul in care a participat intr-o asociere sau ca subcontractor), impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume: - copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit aferente lucrărilor/servciilor executate, insotite de: recomandari, procesul-verbal de recepție finală/ procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ procesul-verbal de recepție pe obiect, întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucrărilor, sau orice alte documente similare relevante care sa confirme ducerea la bun sfârșit de lucrări similare cu cele ce fac obiectul viitorului contract de achiziție publică; certificate constatatoare sau alte documente din care sa rezulte ca au fost executate lucrari similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 5). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare, prin cumul, a resurselor tuturor membrilor grupului, in conformitate cu art. 185, alin 1 din Legea 98/2016. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se adresa beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractelor prezentate drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Capacitatea tehnica si/sau profes...

In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți.In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 7), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.Documentele justificative ale subcontractantului care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Nota:Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm.(Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului;b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.

Operatorul economic va completa informațiile corespunzătoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Ofertantul va prezenta dovada implementării sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentării acestora, acordate de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al standardului de mediu pentru cazurile în care operatorul economic nu are acces la un certificat de mediu astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit. Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atestă că acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activități în domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principala(e) de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului, conform art. 200 din Legea 98/2016. În cazul unei asocieri, cerința privind sistemul de management al calității trebuie să fie îndeplinită de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmează să o îndeplinească.NOTAPotrivit Notificarii ANAP nr.1/2021, cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic, operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator/subcontractant), va raspunde la criteriile impuse de catre autoritatea contracta in functie de situatia sa prin RASPUNS AFIRMATIV (ALEGERE OPTIUNE DA) SAU NEGATIV (ALEGERE OPTIUNE NU).

Operatorul economic va completa informațiile corespunzătoare din documentul DUAE. Documentele justificative vor fi prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor, doar de ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Ofertantul va prezenta dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile la data prezentării acestora, acordate de organisme independente sau alte probe/dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității pentru cazurile în care operatorul economic nu are acces la un certificat de calitate astfel cum a fost solicitat ori nu are posibilitatea de a-l obține în termenul stabilit.Ofertantul va prezenta un certificat valid sau alte documente echivalente, care atestă că acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calității pentru activități in domeniul în care se încadrează activitatea/activitățile principala(e) ce fac obiectul contractului.În cazul unei asocieri, cerința privind sistemul de management al calității trebuie să fie îndeplinită de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmează să o îndeplinească.NOTAPotrivit Notificarii ANAP nr.1/2021, cu privire la posibilitatea de completare a DUAE conferita de Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic, operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator/subcontractant), va raspunde la criteriile impuse de catre autoritatea contracta in functie de situatia sa prin RASPUNS AFIRMATIV (ALEGERE OPTIUNE DA) SAU NEGATIV (ALEGERE OPTIUNE NU).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/11/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/03/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/11/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia n care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, oferta catigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, este OBLIGATORIE completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE - art.60/HG 395/2016 si art.137 alin.2 litera b/HG 395/2016.

DUAE va fi realizat de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator PRIN INTERMEDIUL SEAP. PENTRU OFERTANT (CEL CARE DEPUNE OFERTA IN SEAP) - IN SECTIUNEA „OFERTA MEA > DUAE”. PENTRU ASOCIAT/SUBCONTRACTANT/TERT SUSTINATOR, DUPA CONFIRMAREA. PARTICIPARII ALATURI DE ALT OFERTANT, IN SECTIUNEA „INFORMATII PRIVIND DUAE”. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regasesc, după autentificarea în SEAP, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Dupa completarea DUAE se recomanda printarea, scanarea, semnarea cu semnatura electronica extinsa si incarcarea acestuia de catre ofertant/lider in sectiunea „OFERTA MEA > DOCUMENTE DE CALIFICARE.

4. Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa.

5. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise.

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea 101/2016- art. 8 cu modificarile si completarile la zi

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/10/2021