Werken - 535084-2021

22/10/2021    S206

Nederland-'s-Gravenhage: Wegenbouwwerken

2021/S 206-535084

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Zuid-Holland
Nationaal identificatienummer: 27375169
Postadres: Zuid-Hollandplein 1
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Postcode: 2596AW
Land: Nederland
Contactpersoon: Niels Karremans
E-mail: n.karremans@pzh.nl
Telefoon: +31 615296053
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.zuid-holland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://hub.negometrix.com/buyer/770
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Westland
Nationaal identificatienummer: 27371717
Postadres: Postbus 150
Plaats: Naaldwijk
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
Postcode: 2670 AD Naaldwijk
Land: Nederland
Contactpersoon: Gemeente Westland
E-mail: info@gemeentewestland.nl
Telefoon: +31 174673700
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeentewestland.nl/
Adres van het kopersprofiel: https://www.gemeentewestland.nl/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://hub.negometrix.com/today/9852
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://hub.negometrix.com/today/9852
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reconstructie N211 Wippolderlaan

Referentienummer: DOS-2021-0002834
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De provincie Zuid-Holland is voornemens de N211 Wippolderlaan in de gemeente Westland aan te passen om een toenemend capaciteitsprobleem van en naar de A4, het Westland en Den Haag aan te pakken. Het project N211 Wippolderlaan komt voort uit de MIRT Verkenning Haaglanden. Het betreft het gedeelte van de N211 gelegen tussen de A4 en de aansluiting op de N222

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 63 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33 Zuid-Holland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie paragraaf 1.3.2 van de selectieleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 63 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 11/07/2022
Einde: 31/12/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Bovengenoemde data zijn indicatief en op basis van de huidige kennis en inzichten. De aanbesteder behoudt zich het recht voor deze data aan te passen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De realisatie van een verkeersgeleidingssysteem maakt geen onderdeel uit van de scope, maar wordt als separaat te beprijzen optie uitgevraagd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2021
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Den Haag
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie selectieleidraad

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021