Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Werken - 535085-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Houten: Onderhoud van bermen

2021/S 206-535085

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Houten
Nationaal identificatienummer: 35416829
Postadres: Onderdoor 25
Plaats: Houten
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3995 DW
Land: Nederland
Contactpersoon: Bjorn Eizenga
E-mail: aanbesteding@houten.nl
Telefoon: +31 306392466
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.houten.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.houten.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1c1cd301577d80ca62d32bbd915b6be2
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/1c1cd301577d80ca62d32bbd915b6be2
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Groenbestek Houten 2022 t/m 2026

Referentienummer: 736090
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233229 Onderhoud van bermen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De levering/dienst of het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

• Onderhoud bermen;

• Afvoeren van het maaisel;

• Maaien zichthoeken;

• Het uitmaaien van watergangen;

• Maaien grasvelden;

• Knippen van hagen;

• Bijkomende werkzaamheden;

• Treffen van verkeersmaatregelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31 Utrecht
Voornaamste plaats van uitvoering:

Houten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie inschrijvingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/02/2022
Einde: 31/01/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de opdracht éénmalig met één (1) jaar te verlengen waarmee de totale duur van de overeenkomst vier (4) jaren bedraagt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de opdracht éénmalig met één (1) jaar te verlengen

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 21/01/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/12/2021
Plaatselijke tijd: 13:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Plaats: Utrecht
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021