Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535148-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Railway construction works

2021/S 206-535148

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NATsIONALNA KOMPANIYa "ZhELEZOPaTNA INFRASTRUKTURA" DP
National registration number: 130823243
Postal address: bul. "Knyaginya Mariya Luiza” No. 110
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
Contact person: Ivelina Kitina
E-mail: i.kitina@rail-infra.bg
Telephone: +359 29323875
Fax: +359 29310663
Internet address(es):
Main address: https://www.rail-infra.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Поддържане на жп инфраструктура

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“

II.1.2)Main CPV code
45234100 Railway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително – монтажни работи, в пълно съответствие с Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път - подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м.

2. Контактна мрежа – цялостана подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на секционене пост (СП) и цялата апаратура към него.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал.1., т.1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 763 718.57 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45234100 Railway construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG323 Русе / Ruse
Main site or place of performance:

междугарието на гари Русе разпределителна и Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м

II.2.4)Description of the procurement:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително –

монтажни работи, в пълно съответствие с Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за

обществената поръчка.

Участъците от км 0+823 (НС2 Русе разпределителна) до км 2+151 с дължина 1 328 метра, от км 2+184 до км 10+205

(НС2 гара Образцов Чифлик) с дължина 8 021 метра, с обща дължина 9 349 метра и жп стрелка на РП Дунав Пост 1

от км 2+151 до км 2+184, с радиус 300 метра на стоманобетонни траверси са в междугарието Русе

разпределителна – Образцов чифлик.

Теренът през който преминава железния път е леко пресечен основно в насипи с височини до 3 м и двустранни

траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и

откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят и възстановят.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път - подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик от км

0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м.

2. Контактна мрежа – цялостана подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и

заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на

секционен пост (СП) и цялата апаратура към него.

Дейностите по железния път не предполагат засягане съоръженията на сигнализация и телекомуникация и на този

етап не се предвиждат ремонтни мероприятия за тях. Възложителя ще предостави цялата налична информация за

кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър, които задължително да се отразят в проекта.

Проектните разработки трябва да се съобразят с кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър

така, че да не засягат тези съоръжения. При доказана невъзможност проекта трябва да даде решение за тяхното

опазвани или преместване.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление

ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно

компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси,

разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности

основно по междурелсие.

Отсечките, за които е необходимо механизирано подновяване са:

От км 0+823 до км 2+151 и от км 2+184 до км 10+205 с обща дължина 9 349 метра. От тях са констатирани 5 800 метра

с единични неизправности, на които трябва да се обърне внимание, което е 62 % от общата дължина, както следва

по участъци:

Първи участък от км 0+823 до км 2+151 с дължина 1328 м - 30 % от дължината са констатирани единични

неизправности – вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Втори участък от км 2+184 до км 10+205 с дължина 8021 м - 70 % от дължината са констатирани единични

неизправности – вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал.1., т.1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Срок за изготвяне на работен проект по всички части (Ксрпр) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (Ксрсмр) / Weighting: 17
Price - Weighting: 80 (Кф)
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексна оценка-100 т.: КОi = Кфi + Ксрi; Кфi =[ ЦПмин / ЦПi ]*80; Ксрi – Срок за изпълнение на поръчката - 20 т.

(Ксрi =Ксрпрi + Ксрсмрi); срок за изготвяне на проекта - Ксрпрi = (Кпрмин/Kпрi) * 3; срок за изпълнение на

строително-монтажните работи - Ксрсмрi = (Ксмрмин/Kсмрi) * 17.

Прогнозната стойност е с включени 10% от стойността на СМР непредвидени разходи.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 243-600567
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16208
Title:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
National registration number: 203676249
Postal address: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ бл.85-3 вх.Б ет.4 ап.7
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1700
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 936 512.50 BGN
Total value of the contract/lot: 10 763 718.57 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021