Works - 535148-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Railway construction works

2021/S 206-535148

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NATsIONALNA KOMPANIYa "ZhELEZOPaTNA INFRASTRUKTURA" DP
National registration number: 130823243
Postal address: bul. "Knyaginya Mariya Luiza” No. 110
Town: gr. Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1233
Country: Bulgaria
Contact person: Ivelina Kitina
E-mail: i.kitina@rail-infra.bg
Telephone: +359 29323875
Fax: +359 29310663
Internet address(es):
Main address: https://www.rail-infra.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Поддържане на жп инфраструктура

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“

II.1.2)Main CPV code
45234100 Railway construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително – монтажни работи, в пълно съответствие с Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за обществената поръчка.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път - подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м.

2. Контактна мрежа – цялостана подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на секционене пост (СП) и цялата апаратура към него.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал.1., т.1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 763 718.57 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45234100 Railway construction works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG323 Русе / Ruse
Main site or place of performance:

междугарието на гари Русе разпределителна и Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м

II.2.4)Description of the procurement:

Обществената поръчка включва следните основни дейности: проектиране и извършване на строително –

монтажни работи, в пълно съответствие с Техническа спецификация - Приложение № 1 от документацията за

обществената поръчка.

Участъците от км 0+823 (НС2 Русе разпределителна) до км 2+151 с дължина 1 328 метра, от км 2+184 до км 10+205

(НС2 гара Образцов Чифлик) с дължина 8 021 метра, с обща дължина 9 349 метра и жп стрелка на РП Дунав Пост 1

от км 2+151 до км 2+184, с радиус 300 метра на стоманобетонни траверси са в междугарието Русе

разпределителна – Образцов чифлик.

Теренът през който преминава железния път е леко пресечен основно в насипи с височини до 3 м и двустранни

траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и

откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят и възстановят.

Настоящият обект предвижда:

1. Железен път - подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна - Образцов чифлик от км

0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м.

2. Контактна мрежа – цялостана подмяна на всички стълбове в междугарието с подмяна на едно пътните конзоли и

заземления. Изграждане на обратен фидер в цялото междугарие. Предвижда се цялостен ремонт на сградата на

секционен пост (СП) и цялата апаратура към него.

Дейностите по железния път не предполагат засягане съоръженията на сигнализация и телекомуникация и на този

етап не се предвиждат ремонтни мероприятия за тях. Възложителя ще предостави цялата налична информация за

кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър, които задължително да се отразят в проекта.

Проектните разработки трябва да се съобразят с кабелните трасета и други съоръжения от подземния кадастър

така, че да не засягат тези съоръжения. При доказана невъзможност проекта трябва да даде решение за тяхното

опазвани или преместване.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление

ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно

компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси,

разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности

основно по междурелсие.

Отсечките, за които е необходимо механизирано подновяване са:

От км 0+823 до км 2+151 и от км 2+184 до км 10+205 с обща дължина 9 349 метра. От тях са констатирани 5 800 метра

с единични неизправности, на които трябва да се обърне внимание, което е 62 % от общата дължина, както следва

по участъци:

Първи участък от км 0+823 до км 2+151 с дължина 1328 м - 30 % от дължината са констатирани единични

неизправности – вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Втори участък от км 2+184 до км 10+205 с дължина 8021 м - 70 % от дължината са констатирани единични

неизправности – вертикални пропадания, разширение, ниво, флеш, шахматни пропадания на база 1,8 м и 9 м.

Обекта е строеж първа категория съгласно член 137, ал.1., т.1 буква „а“ и „н“ от ЗУТ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Срок за изготвяне на работен проект по всички части (Ксрпр) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Срок за изпълнение на строително-монтажните работи (Ксрсмр) / Weighting: 17
Price - Weighting: 80 (Кф)
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Комплексна оценка-100 т.: КОi = Кфi + Ксрi; Кфi =[ ЦПмин / ЦПi ]*80; Ксрi – Срок за изпълнение на поръчката - 20 т.

(Ксрi =Ксрпрi + Ксрсмрi); срок за изготвяне на проекта - Ксрпрi = (Кпрмин/Kпрi) * 3; срок за изпълнение на

строително-монтажните работи - Ксрсмрi = (Ксмрмин/Kсмрi) * 17.

Прогнозната стойност е с включени 10% от стойността на СМР непредвидени разходи.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 243-600567
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16208
Title:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
National registration number: 203676249
Postal address: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ бл.85-3 вх.Б ет.4 ап.7
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1700
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 11 936 512.50 BGN
Total value of the contract/lot: 10 763 718.57 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021