Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535162-2021

22/10/2021    S206

Romania-Cluj-Napoca: Road construction works

2021/S 206-535162

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
National registration number: 4288110
Postal address: Strada: Calea Dorobantilor, nr. 106
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400094
Country: Romania
Contact person: Consilier Adina Tiuca
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Telephone: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Internet address(es):
Main address: www.cjcluj.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilau(DN1) - Somesu Rece -Marișel - DN1R, km 0+000 - km 44+260 , L=44.260 km”din cadrul proiectului SMIS 125109

Reference number: 0000
II.1.2)Main CPV code
45233120 Road construction works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

ACTUALIZARE/COMPLETARE PROIECT, EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, având ca obiect ”Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilau(DN1) - Someșu Rece -Marișel - DN1R, km 0+000 - km 44+260 , L=44.260 km”. Documentația are la bază proiectul tehnic de execuție aferent investiției (dispozițiile de șantier), elaborat de către ASOCIEREA SC KIAT GROUP CONSTRUCT SRL, SC TEHNIC-ASIST SRL ȘI SC DAMAR CONSULT SRL prin proiectant S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. în anul 2016 și Expertiza Tehnică elaborată în anul 2020.

Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 73 850 841.18 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221100 Construction work for bridges
45221110 Bridge construction work
71322500 Engineering-design services for traffic installations
71356200 Technical assistance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

DJ 107P Gilau(DN1) - Somesu Rece -Marișel - DN1R, km 0+000 - km 44+260 , L=44.260 km

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul final al contractului va fi:

1. ACTUALIZARE/COMPLETARE PROIECT, pentru drumul județean DJ 107P Gilau(DN1) - Someșu Rece -Marișel - DN1R, km 0+000 - km 44+260 , L=44.260 km” în următoarele faze de proiectare: DTAC (dacă este cazul) + DTOE, PT+CS+DE, Documentaţii tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor;

2. Execuția lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumului județean DJ 107P Gilau(DN1) - Someșu Rece -Marișel - DN1R, km 0+000 - km 44+260 , L=44.260 km;

3. Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție si până la receptia finala a lucrarilor;

4. Recepția la terminarea lucrărilor, perioada de garanție și recepția finală.

Obiectul contractului ce se va încheia pentru Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilau(DN1) - Somesu Rece -Marișel - DN1R, km 0+000 - km 44+260 , L=44.260 km presupune realizarea următoarelor etape:

1. – Servicii de actualizare/completare ( PT, DE, DTAC, DTOE şi documentaţie pentru obţinere avize/acorduri)

2. – Execuţia lucrărilor ,

3. Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor,

4.Recepția la terminarea lucrărilor, perioada de garanție și recepția finală.

Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică și financiară va fi întocmită cu respectarea cerinţelor din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și prezentul Caietul de Sarcini.

Valoare estimata a contractului de Actualizare/completare proiect tehnic, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului , este de: 74.654.728,4 lei fara TVA formata din insumarea valorilor urmatoarelor linii/sublinii bugetare din devizul general,

defalcata astfel:

- Actualizare/completare Proiect tehnic, Detalii de execuţie, inclusiv Documentație tehnică obținere avize/acorduri și verificare proiect de catre verificatori atestati – 501 000 lei fără TVA;

- Asistenta tehnica din partea proiectantului – 368 924,02 lei fără TVA;

- Valoarea executiei lucrarilor (cap.1.2.- amenajarea terenului + cap.1.3.-amenajare pt protecția mediului +cap. 1.4.-cheltuieli pt relocare/protectie utilități + cap.2.-cheltuieli pt. asigurarea utilităților + cap. 4.1. – construcții și instalații + cap.4.2.- montaj utilaje, echipamente tehnologice + cap.4.3.- Utilaje, echip. tehnologice cu montaj + cap.5.1.-org. șantier din Devizul General) – 73 784 804,38 lei fără TVA.

In cadrul Divizului General a fost stabilita si o valoare de 10 %, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute, respectiv 7 433 079,51 lei fara TVA.Aceasta valoare nu a fost luata in calcul la stabilirea valorii estimate pentru prezenta procedura.

In valoarea prezentului contract nu sunt incluse sume provizionate, rezerve de implementare sau alte cheltuieli incidentale.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Operatorii economici participanți la procedură au obligația de a nominaliza persoana care va îndeplini atribuțiile de Manager de contract/Reprezentant Antreprenor, cu studii superioare în domeniul tehnic/domeniul construcţiilor specializarea CFDP (căi ferate drumuri şi poduri) / CCIA (constructii civile, industriale si agricole) şi experiență în această poziție demonstrată prin cel puțin un contract care a avut ca obiect servicii de proiectare si executie lucrări de constructie/ modernizare/ reabilitare/consolidare/extindere aferente unor lucrari de drumuri min. cls IV sau contr.de executie lucrari de constructie/ modernizare/ reabilitare/consolidare/extindere aferente unor lucrari de drumuri care se incadreaza cel putin in clasa tehnica IV, conform Ordinului nr.1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, și lucrări de poduri/viaducte/alte lucrări de artă, sau superioare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau scopului. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Op. econ. participanți la procedură trebuie sa nominalizeze pers. care va îndeplini atribuțiile de Coordonator/Șef al echipei (colectivului) de proiectare, cu experiență profesională dovedită, conf. solicitării: inginer, cu studii superioare în domeniul construcțiilor civile – specializarea Cai ferate, drumuri și poduri, cu diplomă de licență; Experiența profesională min. (conform cv-ului, recomandarilor sau orice alte documente similare) constand în particip. la elab. de documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de constructie/ modernizare/ reabilitare/consolidare/extindere aferente unor lucrari de drumuri care se incadreaza cel putin in clasa tehnica IV, conf. Ordinului nr.1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, și lucrări de poduri/viaducte/alte lucrări de artă, sau superioare din p.d.v al complexităţii şi/sau scopului, sau coordonator/șef al unei echipe de actualizare şi/sau rev. doc. tehnico-economice pt drum cls.IV. / Weighting: 10
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 AXA PRIORITARA 6 - "Axa prioritara 6.Obiectivul prioritatii de investi\ii 6.1 Tmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala, prioritatea de investitii 6.7- Stimularea mobilitații regionale prin conectarea nodurilor secundare și tertiare la infrastructura TEN - T, inclusiv a nodurilor multimodale TITLUL PROIEC... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Sursa de finanțare este asigurată atât prin intermediul PROGRAMULUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 cât și din Bugetul Consiliului Județean Cluj

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 074-185353
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 34829/298
Title:

Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 107P Gilau(DN1) - Somesu Rece -Marișel - DN1R, km 0+000 - km 44+260 , L=44.260 km”, din cadrul proiectului SMIS 125109

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DACIA FABER S.R.L.
National registration number: RO 7026210
Postal address: Strada Lunetei, Nr. 20
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400504
Country: Romania
E-mail: tehnic.daciafaber@gmail.com
Telephone: +04 0364883012
Fax: +04 0364883012
Internet address: www.daciafaber.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DACIA ASPHALT
National registration number: 36158690
Postal address: Strada Zefirului, Nr. 12
Town: Bistrita
NUTS code: RO112 Bistriţa-Năsăud
Postal code: 420137
Country: Romania
E-mail: daciaasphalt@yahoo.com
Telephone: +40 264358878
Fax: +40 264358878
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SC DP CONS SRL
National registration number: RO16682486
Postal address: Strada Buşteni, Nr. 11
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400427
Country: Romania
E-mail: dp_cons@yahoo.com
Telephone: +40 0722275067
Fax: +04 0348819763
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L.
National registration number: RO 18741783
Postal address: Strada Brăilei, Nr. 1
Town: Slobozia
NUTS code: RO315 Ialomiţa
Postal code: 920095
Country: Romania
E-mail: office@oylcompanyholding.ro
Telephone: +40 0243230230
Fax: +40 0243230230
Internet address: www.oylcompanyholding.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 74 654 728.40 RON
Total value of the contract/lot: 73 850 841.18 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 44 046 289.76 RON
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

GEO-TECH SRL-Procent subcontractat(%):0,0677 -Elaborarea studiului geotehnic

AQUA PROCIV PROIECT S.R.L-Procent subcontractat (%):0,0318-lntocmirea studiilor hidrologice, intocmirea studlilor hidrogeologice

WALHALLA INVEST PRODCOMIMPEX SRL-Procent subcontractat(%):0,1083-Proiectare si executie lucrati de retele electrice, relocare/protejare retele electrice

VEXANO S... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice
Postal address: Calea Dorobantilor nr.106
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400094
Country: Romania
E-mail: cjc@cjcluj.ro
Telephone: +40 372640060
Fax: +40 372640074
Internet address: www.cjcluj.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021