Services - 535200-2019

Submission deadline has been amended by:  20256-2020
12/11/2019    S218

Romania-Bucharest: IT services: consulting, software development, Internet and support

2019/S 218-535200

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agenția Națională de Administrare Fiscală
National registration number: 16031712
Postal address: Str. Apolodor nr. 17
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 050741
Country: Romania
Contact person: Andrei Pavel
E-mail: dan.pavel@anaf.ro
Telephone: +40 213872370 / +40 213871383
Fax: +40 213102051
Internet address(es):
Main address: www.anaf.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100265915
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de dezvoltare software, integrare și instruire privind sistemul informatic „Fișierul Standard de Control (Standard Audit File – SAF-T)”, cod SIPOCA 604

Reference number: 16031712/2019/604/1
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de dezvoltare software, integrare și instruire privind sistemul informatic „Fișierul Standard de Control (Standard Audit File – SAF-T)”: realizarea de servicii de analiză, design, dezvoltare, integrare, testare, implementare, întreținere corectivă, adaptivă și evolutivă a sistemului, instruire în utilizarea software, analiza cadrului legislativ și propuneri de amendare a legislației aferente obligației contribuabilului de a depune Fișierul Standard de Control.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puţin 18 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 020 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
80500000 Training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de dezvoltare software, integrare și instruire privind sistemul informatic „Fișierul Standard de Control (Standard Audit File – SAF-T)”, respectiv:

(a) servicii de consultanţă privind sistemele informatice pentru:

— analiza sistemului informatic actual și a necesarului tehnologic,

— analiza cerințelor SAF-T,

— managementul proiectului,

(b) servicii de consultanță privind analiza cadrului legislativ în domeniul inspecției fiscale și ale obligațiilor de declarare ale contribuabililor, precum și elaborarea de propuneri de amendare a legislației primare și secundare privind obligația contribuabilului de a depune SAF-T,

(c) servicii de formare (instruire în utilizarea soluției informatice):

— destinate utilizatorilor interni (40 de anagajați ANAF in domeniul inspecției fiscale),

— destinate administratorilor și dezvoltatorilor MFP-CNIF, în funcție de necesități,

(d) servicii de dezvoltare software, respectiv proiectare, dezvoltare, testare și implementare în producție,

(e) servicii de întreținere corectivă, adaptivă și evolutivă a sistemului SAF-T.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Experiența personalului implicat. / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Experiența personalului implicat. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Experiența personalului implicat. / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Planificare adecvată a resurselor umane și a activităților. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului. / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Experiența personalului implicat. / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Experiența personalului implicat. / Weighting: 5
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Consolidarea capacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de a susţine iniţiativele de modernizare", cod SIPOCA 604

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

(a) Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: operatorii economici au obligaţia completării şi prezentării iniţiale a DUAE (inclusiv pentru asociaţi/subcontractanţi/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere şi a îndeplinirii cerinţelor de capacitate (se va consulta ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro cu informaţiile aferente situaţiei lor. DUAE se depune semnat electronic în SICAP în conformitate cu art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încărcate în SICAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi.

Ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada neîncadrării în situaţiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritătii contractante, de regulă a următoarelor informaţii şi documente:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C./actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz, valabile la momentul prezentarii.

Pentru ofertantii străini: in dovedirea celor declarate in DUAE se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente (dacă este cazul): angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere, semnate cu semnatura electronica extinsa. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător. Nesemnarea acestor documente cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, atrage declararea ofertei ca inacceptabila, in conformitate cu prevederile art. 137 (2) lit. j) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,

(b) ofertanţii nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de dispoziţiile art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese cu menţionarea persoanelor care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, precum şi a celor implicate în elaborarea documentaţiei de atribuire şi derularea procedurii va fi prezentată de ofertanţi, terţi susţinători şi subcontractanţi, odată cu DUAE.

Autoritatea contractanta precizează că persoanele ce deţin funcţii de deci [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Operatorii economici trebuie să fi prestat servicii similare în ultimii 3 ani de la data limită de depunere a ofertelor (modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunţul de participare publicat iniţial), la nivelul unuia sau mai multor contracte, în valoare cumulată de minim 3 000 000 RON. Prin servicii similare se vor înţelege activităţi de consultanță de tip analiză de business și/sau dezvoltare software.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ofertantul are obligaţia de a completa DUAE semnat electronic în SEAP în conformitate cu art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii şi încarcate în SEAP în secţiunile specifice disponibile în sistemul informatic şi numai de către operatorii economici înregistraţi. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada, la solicitarea autorităţii contractante, îndeplinirii cerinţei prin prezentarea de documente justificative care să confirme derularea corespunzătoare a contractelor respective (documente constatatoare, recomandări, procese-verbale de recepţie, orice alte documente relevante în susţinerea cerinţei) din care să reiasă valorile, datele şi beneficiarii publici sau privaţi.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/12/2019
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/04/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/12/2019
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform Legii nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/11/2019