Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535275-2021

22/10/2021    S206

Poland-Chorzów: Site-development work

2021/S 206-535275

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna
Postal address: Aleja Różana 2
Town: Chorzów
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 41-501
Country: Poland
Contact person: Magdalena Franczyk
E-mail: zamowienia.publiczne@parkslaski.pl
Telephone: +48 666031193
Fax: +48 327905376
Internet address(es):
Main address: www.parkslaski.pl
Address of the buyer profile: http://www.wpkiw.4bip.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka Akcyjna, w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim”

Reference number: 20/PN/RB/2021/MF
II.1.2)Main CPV code
45111291 Site-development work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim”. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu miejskiego pn.: „Modernizacja Parku Śląskiego”, część zadania nr 1 – „Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych”, realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007–2013. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, nawierzchni drogowych oraz wykonanie robót budowlanych, sieciowych i drogowych na działce nr ewid. 1307/180. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU (załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
45233222 Paving and asphalting works
71320000 Engineering design services
45311000 Electrical wiring and fitting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22A Katowicki
Main site or place of performance:

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A., woj. śląskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim”. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu miejskiego pn.: „Modernizacja Parku Śląskiego”, część zadania nr 1 – „Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych”, realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007–2013. Niniejsze zamówienie obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, nawierzchni drogowych oraz wykonanie robót budowlanych, sieciowych i drogowych na działce nr ewid. 1307/180. Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi PFU (załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załącznikami.

Szczególne warunki zamawiającego dotyczące prowadzenia inwestycji na terenie Parku Śląskiego.

1) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zapisów regulaminu porządkowego obowiązującego na terenie WPKiW S.A. Na terenie obowiązuje strefa zamieszkania, co zobowiązuje pojazdy wykonawcy do parkowania na wyznaczonych parkingach oraz poruszania się z maksymalną prędkością do 20 km/h jak również przestrzegania zasady pierwszeństwa pieszego przed pojazdem. Dla przedmiotowego zadania wyznaczony zostaje parking P1 znajdujący się nieopodal wjazdy od strony Centrum AKS – Al. Harcerska. Zobowiązuje się wykonawcę do organizacji dowozu pracowników z wyznaczonego parkingu na teren budowy dedykowanym pojazdem transportu osobowego, na który zostanie wydane stosowne zezwolenie.

2) Pojazdy budowy winne poruszać się na wyznaczonej trasie dojazdu: wjazd AKS – miejsce budowy na podstawie wydanych przez zamawiającego dokumentów wjazdowych. Zasady wydawania oraz poboru opłat za wydanie stosownych zezwoleń określają przepisy wewnętrzne wydane na podstawie stosownych uchwał.

Dopuszcza się poruszanie pojazdów na odcinku Al. Harcerskiej z naciskiem do 5T na oś, natomiast na odcinku al. Harcerska – teren budowy z naciskiem do 3 T na oś oraz naciskiem jednostkowym do 4 kG/cm2.

3) Na odcinku al. Harcerska – teren budowy do bieżącego utrzymania czystości nie dopuszcza się używania ciężkich zamiatarek, a jedynie lekkie zamiatarki elewatorowe bądź chodnikowe.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 2 do SWZ).

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

2. Kryterium oceny ofert: cena ofertowa (brutto) – znaczenie: 100 %.

3. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dotyczące wadium zostały szczegółowo opisane w pkt XV SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 161-421795
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim”

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

W dniu 28 września 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: 20/PN/RB/2021/MF. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie złożono 1 ofertę:

AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o.; Brzezie, ul. Narodowa 116; 32-080 Zabierzów

– cena ofertowa (brutto): 1 921 456,73 zł.

Cena (brutto) ww. oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia w wysokości (brutto): 937 260,00 zł brutto.

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bowiem złożona oferta przewyższa kwotę, którą zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1).

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (zwanym dalej Dz. Urz. UE) lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dz. Urz. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dz. Urz. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 działu IX ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

15. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021