Works - 535337-2021

22/10/2021    S206

België-Brussel: Bouwwerkzaamheden

2021/S 206-535337

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Université Libre de Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0407.626.464_22403
Postadres: avenue F. D. Roosevelt, 50 - CP 112
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1050
Land: België
Contactpersoon: Laurence Hendrickx - AMO project Usquare
E-mail: Laurence.hendrickx@ulb.be
Telefoon: +32 26502550
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ulb.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426198
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)
Postadres: Brederodestraat 9
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: b.allardin@sau-msi.brussels
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sau.brussels
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

USQUARE - Renovatie, restauratie en transformatie van gebouwen A, A ’, B, B’, C, C ’, C’ ’en M

Referentienummer: ULB-ULB-USQ-LHE_20_01-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het circulaire bouwproject Usquare Feder omvat de gedeeltelijke demontage, de renovatie en

nieuwbouw van de gebouwen A, A’, B, B’, C, C’, C’’ en M en de sloop van gebouw O op de site van Usquare in totaal goed voor

meer dan 10.000m2 BVO. Het project zet in op circulair bouwen waarbij afbraakmaterialen gerecupereerd worden, baksteen,

puin, vloeren, toestellen, … voor hergebruik. Daarnaast wordt in functie van de circulaire economie en deel van de technische

installaties via leasing uitbesteed (buiten deze aanbesteding), de coördinatie van deze werken behoren wel tot het project.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 15 739 838.16 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kroonlaan 227, 1050 Elsene

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Overheidsopdracht voor werken als algemeen aannemer voor de asbestverwijdering, de renovatie, de restauratie en de

verbouwing van de gebouwen A, A', B, C, C', C" en M op de site van de voormalige rijkswachtschool, gelegen op de hoek van de

Generaal Jacqueslaan en de Kroonlaan in Elsene.

Deze opdracht omvat ook de ontmanteling van de gebouwen O om de materialen ervan te recupereren en te hergebruiken.

De AO heeft grote ambities voor dit project in termen van circulaire economie en hernieuwbare energie.

De opdracht omvat met name:

(1) Alle werken beschreven in dit bestek en al zijn bijlagen, alsook alle werken, leveringen, toebehoren, energie- en

vloeistofvoorzieningen die nodig zijn voor de werken en alle bijbehorende werkzaamheden en uitvoeringsmiddelen die de

opdrachtnemer in staat stellen om een volkomen compleet werk af te leveren dat beantwoordt aan de normale bestemming

van het bouwwerk.

De opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op enige lacune en/of nalatigheid om enige toeslag op de prijs van zijn offerte te

eisen (art. 82, lid 1 van KB 1).

(2) Het onderhoud van de werken en de technische uitrusting tijdens de werken en de garantieperiode.

(3) De algemene installaties van de werf in overeenstemming met de voorwaarden van dit bestek en de geldende regelgeving.

(4) Het perfecte onderhoud van de bouwplaats en de omgeving.

(5) De nodige preventie- en veiligheidsmaatregelen voor de werken die deel uitmaken van deze opdracht, die welke betrekking

hebben op het personeel dat op de bouwplaats werkt, op de personen die toegang hebben tot de bouwplaats, op de

medecontractanten en op de overheidsinstanties, en die welke, indien van toepassing, op de bestaande bouwwerken moeten

worden genomen.

(6) De regelmatige afvoer, buiten het terrein, van grond, slib, afval, materialen, puin, enz. afkomstig van deze opdracht naar een

recyclage-installatie overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995 betreffende de

verplichte recyclage van bepaald bouw- of sloopafval (BS 06.05.1995).

(7) De opslag, op de door de LW aangegeven plaatsen, van de producten die afkomstig zijn van de site en die kunnen worden

hergebruikt.

(8) De studies naar de uitvoering van de acties op het vlak van de circulaire economie, met inbegrip van de in het bestek

beschreven prototypes.

(9) De coördinatie van de uitvoering van opdrachten van derden die worden gegund in de vorm van leasing of van derdeninvesteerders

(liften, verlichting en warmte-/koudeproductie)

De huidige opdracht omvat niet de onderdelen "verlichting", "privatieve liften", "fotovoltaïsche panelen" en een deel van de

"energieproductie". Deze werken werden opgenomen bij opdrachten voor werken en diensten. De aansturing ervan maakt deel

uit van de huidige aanneming.

In de context van de huidige opdracht wil de AO de sociale cohesie versterken door een inspanning te leveren op het gebied van

opleiding, inschakeling of sociaal-professionele integratie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie en planning / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Circulaire economie en duurzaam beheer / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De AO heeft een reeks posten als vereiste optie vooropgesteld, d.w.z. waarvoor de inschrijvers een offerte

moeten indienen:

• Deel architectuur: post 01.26 BIM-maquette

• Deel elektriciteit: post 4.100.1 offline toegangscontrole

• Deel elektriciteit: post 4.100.2 inbraakbeveiligingscontrole in de appartementen van gebouw A en B

• Deel elektriciteit: post 4.100.3 inbraakbeveiligingscontrole glasbreuk gebouw A’

• Deel HVAC: post 4.115.1 Integratie van de installaties zoals branddetectie-installaties, …, in het GTB

Het bedrag van deze opties zal in aanmerking genomen worden bij de evaluatie.

Er zijn geen toegestane opties voorzien door de AO en de introductie van gratis opties is verboden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Feder F32-01 "Kazernes - Internationale universiteits campus"

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 215-526048
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/09/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bâtiments et Ponts Construction S.A.
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1170
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 739 838.16 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Brusselse rechtbank
Plaats: Brussel
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021