The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 535339-2021

22/10/2021    S206

Poland-Łódź: Road viaduct construction work

2021/S 206-535339

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Postal address: ul. Piotrkowska 175
Town: Łódź
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Postal code: 90-447
Country: Poland
Contact person: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telephone: +48 422726437
Internet address(es):
Main address: http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia

Reference number: ZIM-DZ.2621.12.2020
II.1.2)Main CPV code
45221121 Road viaduct construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” - wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowy torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 119 508 997.53 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233220 Surface work for roads
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
45111200 Site preparation and clearance work
45112000 Excavating and earthmoving work
45234120 Urban railway works
45112710 Landscaping work for green areas
45231100 General construction work for pipelines
45232000 Ancillary works for pipelines and cables
45232310 Construction work for telephone lines
45232410 Sewerage work
45232452 Drainage works
45233000 Construction, foundation and surface works for highways, roads
45233294 Installation of road signals
45233221 Road-surface painting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL711 Miasto Łódź
Main site or place of performance:

Łódź, ul. Przybyszewskiego

II.2.4)Description of the procurement:

Zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksową budowę węzła przesiadkowego w ciągu ulicy Przybyszewskiego, którego głównym celem jest integracja różnych środków transportu i komunikacji - komunikację tramwajową, autobusową, ruch kołowy indywidualny, rowerowy oraz pieszy a docelowo kolejowy. Węzeł przesiadkowy zlokalizowany zostanie na dwóch poziomach w ramach wybudowanych wiaduktów tramwajowych oraz drogowych w ul. Przybyszewskiego nad linią kolejową PKP nr 540 Łódź Chojny - Łódź Zarzew. Na poziomie ulicy Przybyszewskiego zlokalizowane zostaną zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe. Dzięki przebudowanym ciągom pieszym i rowerowym, schodom oraz windom przy węźle zapewniona zostanie na tym poziomie pełna dostępność do zbiorowej komunikacji miejskiej oraz kolejowej. W ramach zakresu węzła przesiadkowego rozbudowane zostaną drogi dojazdowe do węzła stanowiące dostęp do parkingów krótkoterminowego postoju –zlokalizowanych pod wiaduktami, z których dedykowanymi przejściami i dojściami użytkownicy będą mogli przemieścić się do przystanków komunikacji miejskiej i docelowo kolejowej. Lokalizacja parkingów rowerowych i samochodowych umożliwia bezpośredni dostęp do ciągów pieszych, wind i schodów prowadzących do przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych na węźle przesiadkowym. Projekt realizowany będzie na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r. o zezwoleniu na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. W ramach zadania zostanie wykonana również przebudowa odcinka torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, a także budowa wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego

- Lodowa na ulicę Przybyszewskiego w kierunku wschodnim. Całość prac będzie prowadzona w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres projektu umożliwi bezpośrednie prowadzenie komunikacji zbiorowej wyznaczonym i dedykowanym pasem ruchu dla tramwajów i autobusów do węzła przesiadkowego na wiadukcie Przybyszewskiego – zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe. Projekt realizowany na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 25.10.2019 r.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

• rozbiórkę istniejących wiaduktów wraz z konstrukcjami istniejących schodów,

• budowę nowych wiaduktów drogowych (północnego i południowego) wraz ze schodami w strefach przyczółków,

• budowę nowego wiaduktu tramwajowego,

• regulację sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 540 w rejonie wiaduktów,

• budowę pochylni między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem południowym,

• budowę schodów między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym,

• budowę wind między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym,

• budowę konstrukcji oporowych wzdłuż ul. Przybyszewskiego,

• przebudowę układu drogowego ul. Przybyszewskiego na długości około 620m, wraz z przebudową torowiska tramwajowego zlokalizowanego w pasie dzielącym obie jezdnie ul. Przybyszewskiego,

• przebudowę torowiska od wiaduktu tramwajowego do ulicy Lodowej

• przebudowę łącznicy ul. Niciarnianej, ul. Niciarnianej i ul. Przybyszewskiego w rejonie wiaduktów

• budowę wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego - Lodowa na ul. Przybyszewskiego

• usunięcie istniejącej zieleni w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową oraz wykonanie nowych nasadzeń jako funkcji osłonowej, izolacyjnej i estetycznej dla projektowanych rozwiązań układu drogowego,

• przebudowę kanalizacji deszczowej celem zapewnienia odwodnienia wiaduktów i projektowanego układu drogowego,

• przebudowę sieci wodociągowej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,

• przebudowę sieci ciepłowniczej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,

• przebudowę sieci teletechnicznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,

• przebudowę sieci (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: 03 - III Transport Działania: 01 - III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania: 03 - III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź. Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPLD.03.01.03-10-0001/19.

II.2.14)Additional information

1.Wysokość wadium: 790 000,00 PLN (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 90 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 157-380895
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
28/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o.
Postal address: ul. Okólna 10
Town: Zawiercie
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 42-400
Country: Poland
E-mail: oferty@intercor.eu
Telephone: +48 326715319
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 119 508 997.53 PLN
Total value of the contract/lot: 70 487 804.87 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "ELSAT" Marcin Posłuszny - roboty branży teletechnicznej;

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. - roboty branży instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych;

ART In Energy Sp. z o.o. - roboty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym w SIWZ, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3), kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.10 i 11.11 SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa jednolite dokumenty oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

7. Okres związania ofertą - 90 dni.

8.1 Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (...) - patrz pkt II.2.13)

8.2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1a ustawy w przypadku nie przyznania ww. środków lub ich części.

9.1. Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

9.2. Data zakończenia realizacji umowy to 29.05.2023 r.

9.3. Terminem zakończenia zamówienia będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9 Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021