TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 535339-2021

22/10/2021    S206

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych

2021/S 206-535339

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 175
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rodziewicz
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726437
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia

Numer referencyjny: ZIM-DZ.2621.12.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45221121 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej” - wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowy torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia z projektem przebudowy wiaduktów do ul. Lodowej

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 119 508 997.53 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45234120 Roboty w zakresie kolei miejskiej
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232452 Roboty odwadniające
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233294 Instalowanie sygnalizacji drogowej
45233221 Malowanie nawierzchi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Łódź, ul. Przybyszewskiego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie inwestycyjne obejmuje kompleksową budowę węzła przesiadkowego w ciągu ulicy Przybyszewskiego, którego głównym celem jest integracja różnych środków transportu i komunikacji - komunikację tramwajową, autobusową, ruch kołowy indywidualny, rowerowy oraz pieszy a docelowo kolejowy. Węzeł przesiadkowy zlokalizowany zostanie na dwóch poziomach w ramach wybudowanych wiaduktów tramwajowych oraz drogowych w ul. Przybyszewskiego nad linią kolejową PKP nr 540 Łódź Chojny - Łódź Zarzew. Na poziomie ulicy Przybyszewskiego zlokalizowane zostaną zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe. Dzięki przebudowanym ciągom pieszym i rowerowym, schodom oraz windom przy węźle zapewniona zostanie na tym poziomie pełna dostępność do zbiorowej komunikacji miejskiej oraz kolejowej. W ramach zakresu węzła przesiadkowego rozbudowane zostaną drogi dojazdowe do węzła stanowiące dostęp do parkingów krótkoterminowego postoju –zlokalizowanych pod wiaduktami, z których dedykowanymi przejściami i dojściami użytkownicy będą mogli przemieścić się do przystanków komunikacji miejskiej i docelowo kolejowej. Lokalizacja parkingów rowerowych i samochodowych umożliwia bezpośredni dostęp do ciągów pieszych, wind i schodów prowadzących do przystanków tramwajowych, autobusowych i kolejowych na węźle przesiadkowym. Projekt realizowany będzie na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA.V.13.2016 z dnia 28.07.2016 r. o zezwoleniu na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej. W ramach zadania zostanie wykonana również przebudowa odcinka torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, a także budowa wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego

- Lodowa na ulicę Przybyszewskiego w kierunku wschodnim. Całość prac będzie prowadzona w granicach istniejącego pasa drogowego. Zakres projektu umożliwi bezpośrednie prowadzenie komunikacji zbiorowej wyznaczonym i dedykowanym pasem ruchu dla tramwajów i autobusów do węzła przesiadkowego na wiadukcie Przybyszewskiego – zintegrowane przystanki tramwajowo-autobusowe. Projekt realizowany na podstawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych z dnia 25.10.2019 r.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

• rozbiórkę istniejących wiaduktów wraz z konstrukcjami istniejących schodów,

• budowę nowych wiaduktów drogowych (północnego i południowego) wraz ze schodami w strefach przyczółków,

• budowę nowego wiaduktu tramwajowego,

• regulację sieci trakcyjnej linii kolejowej nr 540 w rejonie wiaduktów,

• budowę pochylni między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem południowym,

• budowę schodów między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym,

• budowę wind między wiaduktem tramwajowym, a wiaduktem północnym,

• budowę konstrukcji oporowych wzdłuż ul. Przybyszewskiego,

• przebudowę układu drogowego ul. Przybyszewskiego na długości około 620m, wraz z przebudową torowiska tramwajowego zlokalizowanego w pasie dzielącym obie jezdnie ul. Przybyszewskiego,

• przebudowę torowiska od wiaduktu tramwajowego do ulicy Lodowej

• przebudowę łącznicy ul. Niciarnianej, ul. Niciarnianej i ul. Przybyszewskiego w rejonie wiaduktów

• budowę wjazdu dla autobusów z przystanku Przybyszewskiego - Lodowa na ul. Przybyszewskiego

• usunięcie istniejącej zieleni w miejscach kolizji z projektowaną infrastrukturą drogową oraz wykonanie nowych nasadzeń jako funkcji osłonowej, izolacyjnej i estetycznej dla projektowanych rozwiązań układu drogowego,

• przebudowę kanalizacji deszczowej celem zapewnienia odwodnienia wiaduktów i projektowanego układu drogowego,

• przebudowę sieci wodociągowej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,

• przebudowę sieci ciepłowniczej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,

• przebudowę sieci teletechnicznej w dostosowaniu do projektowanych wiaduktów i układu drogowego,

• przebudowę sieci (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w TOMIE II SIWZ - Formularz Aktu Umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości i rękojmia na wykonane roboty budowlane / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej: 03 - III Transport Działania: 01 - III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałania: 03 - III.1.3 Niskoemisyjny transport miejski - miasto Łódź. Nr wniosku o dofinansowanie WND-RPLD.03.01.03-10-0001/19.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Wysokość wadium: 790 000,00 PLN (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 90 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 157-380895
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – budowa wiaduktów drogowych i tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi oraz przebudowa torowiska w ul. Przybyszewskiego na odcinku od połączenia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 8
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o. o.
Adres pocztowy: ul. Okólna 10
Miejscowość: Zawiercie
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-400
Państwo: Polska
E-mail: oferty@intercor.eu
Tel.: +48 326715319
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 119 508 997.53 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 70 487 804.87 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe "ELSAT" Marcin Posłuszny - roboty branży teletechnicznej;

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. - roboty branży instalacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych;

ART In Energy Sp. z o.o. - roboty branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają, na poziomie opisanym w SIWZ, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3), kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - TOM I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca sporządza w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” albo „JEDZ”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia Zasady przygotowania, wypełniania i złożenia formularza zostały opisane w pkt 11.10 i 11.11 SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa jednolite dokumenty oraz zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Szczegóły znajdują się w pkt 7 SIWZ.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

7. Okres związania ofertą - 90 dni.

8.1 Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach RPLD - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (...) - patrz pkt II.2.13)

8.2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1a ustawy w przypadku nie przyznania ww. środków lub ich części.

9.1. Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.

9.2. Data zakończenia realizacji umowy to 29.05.2023 r.

9.3. Terminem zakończenia zamówienia będzie data podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9 Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021