Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535352-2021

22/10/2021    S206

Poland-Piwniczna-Zdrój: Works for complete or part construction and civil engineering work

2021/S 206-535352

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Nadleśnictwo Piwniczna
Postal address: Zagrody 32
Town: Piwniczna Zdrój
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 33-350
Country: Poland
Contact person: Edward Miejski
E-mail: piwniczna@krakow.lasy.gov.pl
Telephone: +48 184464026
Fax: +48 184464194
Internet address(es):
Main address: http://piwniczna.krakow.lasy.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - Lasy Państwowe
I.5)Main activity
Other activity: gospodarka leśna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu (...)

Reference number: SA.270.1.2.2021
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych pn: „Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Łomniczanka, Wierchomlanka, Szczawnik, Milik” Szczegółowy opis zakresu prac wchodzących w skład zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa niezależne od siebie zadania – części. Część pierwsza zamówienia - Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Wierchomlanka, Szczawnik.

Część druga Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Łomniczanka i Milk.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 279 522.39 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Wierchomlanka, Szczawnik

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
45111200 Site preparation and clearance work
45233123 Secondary road construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Lokalizacja inwestycji: na terenie leśnictwa Runek Gmina Piwniczna - Zdrój i Szczawnik, Gmina Muszyna, woj. Małopolskie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Łomniczanka, Wierchomlanka, Szczawnik, Milik” Szczegółowy opis zakresu prac wchodzących w skład zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ t.j. Opisie Przedmiotu Zamówienia, na który składa się załącznik nr 1A i 1B. Część I (załącznik 1 A) Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Wierchomlanka, Szczawnik. Lokalizacja inwestycji: na terenie leśnictwa Runek Gmina Piwniczna - Zdrój i Szczawnik, Gmina Muszyna, woj. Małopolskie. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania został określony w dokumentacji technicznej (załącznik nr 1a do SWZ), na którą składają się: projekt wykonawczy – 2 szt, STW i OR - 2 szt, decyzje administracyjne wraz z pozwoleniem wodno-prawnym i pozwoleniem na budowę – 2 komplety, przedmiar robót /kosztorys ślepy /– 2 szt.

Pozostałe wymagania w tym dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę określono w pkt. 3 SWZ oraz wzorze Umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Doświadczenie kierownika budowy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zamian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” POIS.02.01.00-00-0006/16.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności – w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Łomniczanka i Milik

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
45111000 Demolition, site preparation and clearance work
45111200 Site preparation and clearance work
45233123 Secondary road construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Lokalizacja inwestycji: na terenie leśnictwa Łomnica Gmina Piwniczna – Zdrój i Żegiestów, Gmina Muszyna, woj. Małopolskie.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Łomniczanka, Wierchomlanka, Szczawnik, Milik” Szczegółowy opis zakresu prac wchodzących w skład zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ t.j. Opisie Przedmiotu Zamówienia, na który składa się załącznik nr 1A i 1B. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania został określony w dokumentacji technicznej (załącznik nr 1b do SWZ), na którą składają się: projekt wykonawczy – 2 szt., STWi ORB - 2 szt., decyzje administracyjne wraz z pozwoleniem wodno-prawnym i pozwoleniem na budowę – 2 komplety., przedmiar robót /.kosztorys ślepy/ – 2 szt.

Pozostałe wymagania określono w pkt. 3 SWZ oraz wzorze Umowy.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: okres gwarancji / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Doświadczenie kierownika budowy / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zamian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” POIS.02.01.00-00-0006/16.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności – w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 121-317154
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: SA.271.1.7.2021
Lot No: 1
Title:

Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Wierchomlanka, Szczawnik

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo- Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 990 525.57 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: SA.271.1.8.2021
Lot No: 2
Title:

Budowa nowych przyrodniczo-technicznych zabezpieczeń brzegu oraz przebudowa istniejących murów oporowych w bezpośredniej styczności z drogami leśnymi w zlewni potoków Łomniczanka i Milik

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowo- Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 273 286.97 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021