Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535366-2021

22/10/2021    S206

Polska-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie budynków

2021/S 206-535366

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 184-477621)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
Adres pocztowy: ul. św. Elżbiety 3
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-111
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Morawiec
E-mail: zp@zzk.wroc.pl
Tel.: +48 3328118
Faks: +48 3328123
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zzk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.zzk.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Tęczowej 33 we Wrocławiu.

Numer referencyjny: ZZK - NZ/241/3400/111/21
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach „Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania”.

Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w tym:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologia) w budynku zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

2) wykonanie pomieszczenia węzła cieplnego wraz z budową węzła cieplnego dwufunkcyjnego (technologia), instalacji centralnego ogrzewania, pionów ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 184-477621

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 11:45
Powinno być:
Data: 03/11/2021
Czas lokalny: 11:45
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 16/01/2022
Powinno być:
Data: 31/01/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: