Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535369-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gdynia: Wharf construction work

2021/S 206-535369

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 198-515372)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Postal address: ul. Chrzanowskiego 10
Town: Gdynia
NUTS code: PL Polska
Postal code: 81-338
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Witkowska
E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Internet address(es):
Main address: www.umgdy.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Przebudowa nabrzeża SZYPRÓW w Gdańsku w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”

Reference number: ZP.371.38.2021.AW
II.1.2)Main CPV code
45241500 Wharf construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa nabrzeża SZYPRÓW w Gdańsku w ramach projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA”.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 198-515372

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolnośc techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:

a) wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie pirsu, nabrzeża, falochronów wyspowych lub półwyspowych w dowolnej technologii wraz z robotami towarzyszącymi o wartości robót branży hydrotechnicznej nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto każda (słownie: pięć milionów zł brutto).

Dokumenty podmiotowe składane na potwierdzenie warunków na wezwanie:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ);

Read:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże że:

a) wykonał w okresie ostatnich 7 (siedmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 2 (dwie) roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie morskich budowli hydrotechnicznych polegających na budowie lub przebudowie pirsu, nabrzeża, falochronów wyspowych lub półwyspowych w dowolnej technologii wraz z robotami towarzyszącymi o wartości robót branży hydrotechnicznej nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto każda (słownie: pięć milionów zł brutto).

Dokumenty podmiotowe składane na potwierdzenie warunków na wezwanie:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ);

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 15/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 16/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 12/02/2022
Read:
Date: 13/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 15/11/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 16/11/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information:

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2021 r. o godz. 10:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.