Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535402-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Bratislava: Construction work

2021/S 206-535402

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 174-452854)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Dúbravská cesta
Town: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 84104
Country: Slovakia
Contact person: Mária Domianová
E-mail: maria.domianova@ndsas.sk
Telephone: +421 258311121
Internet address(es):
Main address: http://www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Uskutočnenie stavebných prác pre stavbu D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - "žltá kniha"

Reference number: 142060302
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Cieľom stavby Diaľnica D1 Bratislava - Triblavina, rozšírenie je rekonštrukcia diaľnice D1 a ostatných súvisiacich objektov od Vajnor po križovatku Triblavina v dĺžke 3,638 km. V rámci rekonštrukcie bude vybudované kompletné rozšírenie diaľnice D1 vrátane výmeny a zdvihu nivelety vozovky a zabezpečenie dopravného prepojenia medzi diaľnicami D1 a D4. Súčasťou stavby bude aj vybudovanie križovatkových kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku Ivanka sever, koordinácia s diaľnicou D4 a výmena vozovky v priestore MÚK Triblavina ako aj kompletizácia informačného systému. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky, Zväzku 3 Technické špecifikácie, Zväzku 4 Cenová časť a Zväzku 5 Dokumentácia poskytnutá objednávateľom súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 174-452854

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 03/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 14/12/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 03/11/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 14/12/2021
Local time: 13:00
Section number: VI.
Place of text to be modified: VI.3) Doplňujúce informácie:
Instead of:

1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 Zákona druhá veta:

"...vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk". V súlade s § 55 ods. 1 sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2/ Spôsob poskytnutia SP:

2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo

2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20. Zábezpeka časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy o Dielo uvedenú v bode 32. Uzatvorenie zmluvy o dielo časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP. Verejný obstarávateľ v zmysle bodu 32.7 časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzku 1 SP uvádza, že lehota uvedená v bodoch 32.4 až 32.6 na poskytnutie riadnej súčinnosti je 15 pracovných dní.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

7/ Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt: Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 ZVO určil osobitnú podmienku plnenia zmluvy týkajúcu sa sociálnych aspektov. Úspešný uchádzač je povinný uskutočniť min. 4x počas výstavby diela exkurziu pre školy technického zamerania, uvedené vo Zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa a Zväzku 2 Obchodné podmienky SP.

8/ Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

K1 Navrhovaná celková cena uchádzača - spolu max. 100 bodov (v rámci K1) - váha kritéria 49%

K2 Kvalita tímu odborníkov - spolu max. 100 bodov (v rámci K2) - váha kritéria 16%

K3 Lehota výstavby - spolu max. 100 bodov (v rámci K3) - váha kritéria 25%

K4 Obmedzenie prevádzky - spolu max. 100 bodov (v rámci K4) - váha kritéria 10%

Read:

1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 Zákona druhá veta:

"...vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk". V súlade s § 55 ods. 1 sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2/ Spôsob poskytnutia SP:

2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, alebo

2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12735/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500 000,00 EUR (slovom: päťstotisíc eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20. Zábezpeka časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy o Dielo uvedenú v bode 32. Uzatvorenie zmluvy o dielo časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 SP. Verejný obstarávateľ v zmysle bodu 32.7 časti A1 Pokyny pre uchádzačov Zväzku 1 SP uvádza, že lehota uvedená v bodoch 32.4 až 32.6 na poskytnutie riadnej súčinnosti je 15 pracovných dní.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

7/ Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt: Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 ZVO určil osobitnú podmienku plnenia zmluvy týkajúcu sa sociálnych aspektov. Úspešný uchádzač je povinný uskutočniť min. 4x počas výstavby diela exkurziu pre školy technického zamerania, uvedené vo Zväzku 3 Požiadavky Objednávateľa a Zväzku 2 Obchodné podmienky SP.

8/ Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

K1 Navrhovaná celková cena uchádzača - spolu max. 100 bodov (v rámci K1) - váha kritéria 60%

K2 Lehota výstavby - spolu max. 100 bodov (v rámci K2) - váha kritéria 40%

VII.2)Other additional information: