The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 535408-2022

30/09/2022    S189

Nederland-Schiedam: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2022/S 189-535408

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regionale Belasting Groep
Nationaal identificatienummer: 512113385
Postadres: Spoorstraat 7
Plaats: Schiedam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3112HD
Land: Nederland
Contactpersoon: P. Jonker
E-mail: aanbestedingka@derbg.nl
Telefoon: +31 882911129
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.derbg.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: belastingheffing en inning lokale overheden

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het betekenen van Hernieuwde Bevelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging - FE02 - QB32
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De RBG wenst met deze aanbesteding van “Het betekenen van Hernieuwde Bevelen” de markt in de breedste zin van het woord te bereiken. Naast de Inschrijving door Gegadigden die reeds actief zijn in deze branche nodigt de RGB nieuwe toetreders tot deze markt van harte uit om in te schrijven op deze aanbesteding. De RBG is bereid om een korte, gerichte opleiding te verzorgen als een nieuwe toetreder tot deze markt deze aanbesteding wint.

Het zijn adresgericht bezoeken aan klanten dan wel het huis-aan-huis bezoeken aan klanten (particulieren en/of bedrijven) op jaarbasis, inclusief het persoonlijk uitreiken van brieven, documenten en/of pakketten aan deze klanten. Met “brieven, documenten en/of pakketten” wordt niet specifiek ‘Het betekenen van Hernieuwde Bevelen’ bedoelt maar kan elk soort brief, document en/of pakket betreffen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75242110 Deurwaardersdiensten
64121100 Postbezorging
64121200 Pakketbezorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Schiedam en omstreken

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ongeveer 40.000 adresgericht bezoeken aan klanten (particulieren en/of bedrijven) dan wel het huis-aan-huis bezoeken aan klanten (particulieren en/of bedrijven) op jaarbasis, inclusief het persoonlijk uitreiken van brieven, documenten en/of pakketten aan deze klanten. Met “brieven, documenten en/of pakketten” wordt niet specifiek ‘Het betekenen van Hernieuwde Bevelen’ bedoelt maar kan elk soort brief, document en/of pakket betreffen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 080-192050
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Het betekenen van Hernieuwde Bevelen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/01/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cannock Chase Public
Nationaal identificatienummer: 10030766
Postadres: Klepperheide 3
Plaats: DRUTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6651KM
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@cannockchase.nl
Telefoon: +31 881168200
Internetadres: http://www.cannockchase.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/09/2022