Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535418-2021

22/10/2021    S206

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

2021/S 206-535418

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 187-485541)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Rogowska-Kwas
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzp.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.dzp.agh.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21

Numer referencyjny: KC-zp.272-508/21
II.1.2)Główny kod CPV
45214400 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło

Rozbudowa o zachodnie skrzydło budynku S-1 obejmuje:

- budowę zachodniego skrzydła budynku naukowo-laboratoryjnego przy ul. Reymonta 13a w Krakowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnych instalacji;

- budowę instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej wraz z przyłączami tychże mediów do budynku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 187-485541

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/01/2022
Powinno być:
Data: 26/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: