Works - 535418-2021

22/10/2021    S206

Polska-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

2021/S 206-535418

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 187-485541)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres pocztowy: Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Rogowska-Kwas
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzp.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.dzp.agh.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło - KC-zp.272-508/21

Numer referencyjny: KC-zp.272-508/21
II.1.2)Główny kod CPV
45214400 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie o zachodnie skrzydło

Rozbudowa o zachodnie skrzydło budynku S-1 obejmuje:

- budowę zachodniego skrzydła budynku naukowo-laboratoryjnego przy ul. Reymonta 13a w Krakowie wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnych instalacji;

- budowę instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej wraz z przyłączami tychże mediów do budynku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 187-485541

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/01/2022
Powinno być:
Data: 26/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: