TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 535442-2021

22/10/2021    S206

Hrvatska-Rijeka: Radovi na rekonstrukciji

2021/S 206-535442

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 168-439015)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 54382731928
Poštanska adresa: Korzo 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tomislav Medančić
E-pošta: tomislav.medancic@rijeka.hr
Telefon: +385 51209595
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rijeka.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju

Referentni broj: 03-00-02/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45454000 Radovi na rekonstrukciji
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade Energane u Inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, što u bitnom obuhvaća građevinsko obrtničke radove, strojarske instalacije, vodovod i odvodnju, elektroinstalacije i sustav za dojavu požara, dizalo, projekt stabilnog sustava za gašenje požara te građevinsku sanaciju dimnjaka, s ciljem ishođenja uporabne dozvole.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
18/10/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 168-439015

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: VI.3
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Dodatni podaci:
Umjesto:

Ujedno Naručitelj zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH stavlja na raspolaganje sljedeće dokumente:

• OBJAŠNJENJE 4. i OBAVIJEST o 3. Izmjeni Dokumentacije o nabavi

(sadrži:

- zahtjeve gospodarskih subjekata na temelju čl. 202. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016,

- odgovore Naručitelja s objašnjenjima i dodatnim informacijama, sukladno čl. 202. st. 2. i čl. 200. st. 6. Zakona o javnoj nabavi,

te

obavijest o izmjenama dokumentacije o nabavi),

• 3. Izmjenu Dokumentacije o nabavi – izmjene su označene crvenom bojom i nalaze se na naslovnoj stranici i u sljedećim točkama:

- 6.2.1. Dostava ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

- 7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(u kojima je određen novi rok za dostavu ponuda),

• novu verziju troškovnika u kojoj se izmijenjeni i/ili dopunjeni te brisani tekst nalazi u ćelijama koje su označene žutom bojom – popis stavki troškovnika na koje se navedeno odnosi:

list troškovnika 01_GRADJEVINSKI:

- Poglavlje A1.5. ČELIČNA KONSTRUKCIJA, stavka br. A1.5.1.

- Poglavlje A1.8. VRTA I STAKLENE STJENE, stavke br. A1.8.4., br. A1.8.5., br. A1.8.7. i br. A1.8.8.

- Poglavlje A1.13. OSTALI RADOVI, stavke br. A1.13.3., br. A1.13.7., br. A1.13.8., br. A1.13.9., br. A1.13.10., br. A1.13.11., br. A1.13.13., br. A1.13.14. i br. A1.13.15.,

list troškovnika 08_DIMNJAK:

- Poglavlje 1. ZIDARSKI RADOVI, stavka br. 1.,

• sheme Izvedbenog arhitektonskog projekta (citirani projekt je sastavni dio projektne dokumentacije koja se može besplatno preuzeti na adresi navedenoj u točkama 2.1. i 8.12. Dokumentacije o nabavi http://www.rijeka.hr/dokumentacija/Energana_projektna_dokumentacija.zip):

- listovi 68a i 68b (sheme POZ Pa1b te POZ Pa1b') – vezano za stavku troškovnika br. A1.13.7., Poglavlje A1.13. OSTALI RADOVI, list 01_GRADJEVINSKI,

- listovi 58a i 104b (sheme otvora za pozicije Sk12 i Vu10) – vezano za stavku troškovnika br. A1.8.4., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI, te

- list 104a (shema POZ Sf13) – vezano za stavku troškovnika br. A1.8.5., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI,

• podloge u dwg-u s ucrtanim pozicijama rasvjete koje se nalaze na ranije citiranom linku projektne dokumentacije: http://www.rijeka.hr/dokumentacija/Energana_projektna_dokumentacija.zip :

- 3_EL-inst-rasvjeta_Energana IZVEDBENI-02-2021.dwg , te

- 13_20_ENERGANA_arhitektonski projekt v2018 (27.01.2021.).dwg .

Pozivaju se gospodarski subjekti da u ponudi dostavljaju zadnje objavljenu verziju troškovnika.

Svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju o nabavi biti će putem EOJN RH obaviješteni o gore navedenom objašnjenju i obavijesti te izmjeni dokumentacije o nabavi.

Glasi:

Ujedno Naručitelj zainteresiranim gospodarskim subjektima putem EOJN RH stavlja na raspolaganje sljedeće dokumente:

• OBJAŠNJENJE 5. i OBAVIJEST o 4. Izmjeni Dokumentacije o nabavi

(sadrži:

- zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta na temelju čl. 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016,

- odgovor Naručitelja s objašnjenjem i dodatnim informacijama, sukladno čl. 200. st. 6. i čl. 202. Zakona o javnoj nabavi,

te

obavijest o izmjenama dokumentacije o nabavi),

• 4. Izmjenu Dokumentacije o nabavi – izmjene su označene plavom bojom i nalaze se na naslovnoj stranici i u sljedećim točkama:

- 6.2.1. Dostava ponude elektroničkim sredstvima komunikacije

- 7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

(u kojima je određen novi rok za dostavu ponuda)

te

• novu verziju troškovnika – izmijenjeni i dopunjeni tekst u stavki troškovnika br. A1.8.4., Poglavlje A1.8. VRATA I STAKLENE STIJENE, list 01_GRADJEVINSKI, nalazi u ćelijama koje su označene žutom bojom.

Pozivaju se gospodarski subjekti da u ponudi dostavljaju zadnje objavljenu verziju troškovnika.

Svi gospodarski subjekti koji su već preuzeli dokumentaciju o nabavi biti će putem EOJN RH obaviješteni o gore navedenom objašnjenju i obavijesti te izmjeni dokumentacije o nabavi.

Broj odjeljka: IV.2.6
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok valjanosti ponude:
Umjesto:

04.01.2022 00:00

Glasi:

10.01.2022 00:00

Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 22/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 28/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 22/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 28/10/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: