Works - 535444-2021

22/10/2021    S206

België-Grimbergen: Bouwwerkzaamheden

2021/S 206-535444

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 196-507251)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eigen Thuis vzw
Nationaal identificatienummer: 0414.950.162
Postadres: Schildpadstraat 30
Plaats: Grimbergen
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 1850
Land: België
Contactpersoon: Luc Thienpondt
E-mail: luc.thienpondt@plan-a.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eigenthuis.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw voor tijdelijk en permanent verblijf voor personen met een handicap

Referentienummer: 2021-ETGR-0003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Eigen Thuis vzw is een organisatie gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een ernstige motorische beperking. De vereniging werd opgericht in 1975 met als doel een woonvoorziening en begeleiding voor personen met een ernstige beperking te organiseren. Reeds snel werd rond de woonvoorziening aanverwante dienstverlening uitgebouwd, waaronder het vervoer van personen met mobiliteitsbeperking in de regio Halle-Vilvoorde. Elke aangepaste zorg op de site van Eigen Thuis heeft tot doel het dagelijks leven en het individueel levensproject van bewoners en gebruikers te ondersteunen. Elke activiteit wordt uitgewerkt vanuit onze kernwaarden zelfredzaamheid, het recht op zelfbepaling en individuele verantwoordelijkheid.Eigen Thuis is ingebed in de woonwijk en haar bewoners zijn geïntegreerd in de leefomgeving. De dynamiek die uitgaat van bestuur, medewerkers en vrijwilligers is een wezenlijk onderdeel van het succes van de organisatie en de gezonde financiële en organisatorische structuur waarop ze kan terugvallen. Op het perceel wordt in eerste fase naast het bestaande gebouw een nieuwbouw voorzien met op het gelijkvloers de woonvoorziening voor 35 volwassenen met een zware motorische handicap en op de verdieping een zorghotel met 5 logeerstudio’s voor volwassenen met een zware motorische handicap en 20 logeerkamers. Verder bevat het gebouw een polyvalente zaal met keuken en administratieve ruimtes.Het nieuwe gebouw komt op de bestaande parking te liggen. Het perceel waarop het project betrekking heeft is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse K.B. 07/03/1977, gelegen in woongebied.De bestaande woonvoorziening van Eigen Thuis is op dit perceel aanwezig.  “OPGELET: het ophalen van de opdrachtdocumenten via de webpagina kan enige tijd in beslag nemen omwille van het volume.”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 196-507251

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: zie tekst hieronder
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: zie tekst hieronder
In plaats van:
Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Een extra document, namelijk het bestek, werd mede aangevuld op de webpagina. Alle opdrachtdocumenten zijn nu voor de inschrijvers ter beschikking.