Works - 535446-2021

22/10/2021    S206

België-Brussel: Elektrotechnische installatiewerken

2021/S 206-535446

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 197-512631)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_502760
Postadres: Havenlaan 88 bus 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2021/HFB/OP/89371 - Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

Referentienummer: HFB-2021/HFB/OP/89371-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 197-512631

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bijkomend document opgeladen: presentatie informatievergadering.