Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535446-2021

22/10/2021    S206

België-Brussel: Elektrotechnische installatiewerken

2021/S 206-535446

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 197-512631)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_502760
Postadres: Havenlaan 88 bus 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424992

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2021/HFB/OP/89371 - Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

Referentienummer: HFB-2021/HFB/OP/89371-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45315100 Elektrotechnische installatiewerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamcontract voor levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele systemen en uitrustingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 197-512631

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Bijkomend document opgeladen: presentatie informatievergadering.