Works - 535458-2021

22/10/2021    S206

België-Antwerpen: Bagger- en pompwerkzaamheden

2021/S 206-535458

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 184-477670)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: Elisabeth Van Peteghem
E-mail: elisabeth.vanpeteghem@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 37302575
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423065

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoudsbaggerwerken en afname van baggerspecie in het Boudewijnkanaal tussen de Visartsluis en het Verbindingsok, en tussen de Herdersbrug en Brugge

Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02544-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252124 Bagger- en pompwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

zie bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 184-477670

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 04/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 04/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie terechtwijzend bericht.