Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535458-2021

22/10/2021    S206

België-Antwerpen: Bagger- en pompwerkzaamheden

2021/S 206-535458

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 184-477670)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Thonetlaan 102, bus 2
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2050
Land: België
Contactpersoon: Elisabeth Van Peteghem
E-mail: elisabeth.vanpeteghem@mow.vlaanderen.be
Telefoon: +32 37302575
Fax: +32 32312062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423065

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoudsbaggerwerken en afname van baggerspecie in het Boudewijnkanaal tussen de Visartsluis en het Verbindingsok, en tussen de Herdersbrug en Brugge

Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02544-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252124 Bagger- en pompwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

zie bestek

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 184-477670

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 04/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 25/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 04/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zie terechtwijzend bericht.