Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 535459-2021

22/10/2021    S206

België-Brugge: Wegenbouwwerken

2021/S 206-535459

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 183-474991)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17468
Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats: 8200 Brugge
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge
Postcode: 8200
Land: België
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423053
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=423053

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E403 Kortrijk-Roeselare richting Brugge – structureel onderhoud

Referentienummer: AWV W-Vl-WWV/INV/E403/7/U1-F02_2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120 Wegenbouwwerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De heraanleg van de E403 van kmpt. 35 tot 40,6 richting BruggeDe opdracht omvat hoofdzakelijk:

- Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van deel rijweg, lijnvormige elementen,

waterafvoer;

- Het aanleggen van rijweg in bitumineuze materialen en deels fundering;

- Het realiseren van greppels incl. straatkolken en afwatering naar de gracht;

- Het realiseren van betonnen veiligheidsstootband in de middenberm in ter plaatse gestort

beton;

- Het plaatsen van vangrails in de zijberm;

- Het aanbrengen van wegmarkeringen;

- Het aanbrengen van verticale signalisatie;

- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 183-474991

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 20/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum: 27/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:45
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 20/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum: 27/10/2021
Plaatselijke tijd: 10:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3:

Er werd een nieuwe beschrijvende en samenvattende opmetingsstaat en een erratum 3 ter verduidelijking gepubliceerd.

Gelieve alle reeds ingediende meetstaten en offertes terug in te trekken en met de nieuwe gepubliceerde meetstaat met benaming OF_WWV_INV_E403_7_U1_samenvattende meestaat volgens erratum 3 TE GEBRUIKEN VOOR AANBESTEDING verder te werken en dit document in te dienen bij aanbesteding.

Door dit terechtwijzend bericht zal de datum van aanbesteding verdaagd worden naar woensdag 27 oktober 2021 – 10 u 45.