The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Works - 535466-2021

22/10/2021    S206

België-Aartselaar: Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

2021/S 206-535466

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 194-504253)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Postadres: Kontichsesteenweg 38A (vanaf 11/10 Kontichsesteenweg 54)
Plaats: Aartselaar
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2630
Land: België
Contactpersoon: Dhr. Marc Van Leekwijck
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Telefoon: +32 34504511
Fax: +32 34583020
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424335

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Referentienummer: AQFINFRA-23455/2-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232420 Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Project 23.455/2 (0887-1048) - Aartselaar, Uitbreiding met effluentnabehandeling - Lot 2: elektromechanische werken

Het totale project omvat in hoofdzaak de uitbreiding van de afvalwaterzuivering RWZI Aartselaar, gelegen langsheen Cleydaellaan 16, 2630 Aartselaar met een effluentnabehandeling, bestaande uit een voorbehandeling met disc filters ter verwijdering van zwevende stoffen en een micropolluentenbehandeling met ozon en nageschakelde actief kool.

Onderhavige opdracht omvat de werken van:

Lot 2 - 23.455 – Elektromechanische werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 194-504253

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 05/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 10/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 05/11/2021
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 10/11/2021
Plaatselijke tijd: 09:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :

- Openingszitting wordt uitgesteld naar woensdag 10/11/21 om 09u30.

- Aanpassingen bestek (bezoekdagen).

- Conformverklaring Technisch Verslag toevoegd.