Works - 535490-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Varna: Construction work

2021/S 206-535490

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Varna
National registration number: 000093442
Postal address: bul. General Kolev 92, et.5
Town: Varna
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Postal code: 9000
Country: Bulgaria
Contact person: Mariela Cherkezova
E-mail: op@varna.bg
Telephone: +359 52820830
Fax: +359 52820846
Internet address(es):
Main address: www.varna.bg
Address of the buyer profile: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=686

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” за Обособена позиция №2

Reference number: 00081-2018-0030
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

На територията на Община Варна

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 12
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 214-523399

Section V: Award of contract/concession

Contract No: Д20001475ВН
Title:

Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
26/10/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
National registration number: 203676249
Postal address: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ, бл. 85-3, вх. Б, ет. 4, ап. 7
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Telephone: +359 28601472
Fax: +359 28601472
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 718 686.71 BGN

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45000000 Construction work
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
Main site or place of performance:

На територията на Община Варна

VII.1.4)Description of the procurement:

При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 31/12/2021
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 718 686.71 BGN
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
National registration number: 203676249
Postal address: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ, бл. 85-3, вх. Б, ет. 4, ап. 7
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Telephone: +359 28601472
Fax: +359 28601472
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП : Изменя се Чл. 2,в частта „срок на договора“ както следва:Чл. 2. Срок на договора : до 31.12.2021г..

Предходен анекс 1 -№Д200001475ВН_004ВН/07.12.2020г. на основание чл.116,ал.1.т.7 от ЗОП Изменя се чл. 8, както следва: Чл.8 Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета съответната година на ОП „Спорт-Варна“, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, дейност 714-„Спортни бази за спорт на всички“, § 51-00

Предходен анекс 2 -№Д200001475ВН_016ВН/15.06.2021г. на основание чл.116,ал.1.т.3 от ЗОП: Изменя се чл. 5,ал.1 както следва:Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение на договора се променя от 728 809.71 лева без ДДС на 718 686,71 лева без ДДС

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по горецитирания проект на обект за интервенция непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно:-за обекта се е наложила промяна на инвестиционните проекти, попадаща в обхвата на определените като съществени по смисъла на чл. 154, ал. (2) от ЗУТ, вследствие на което Възложителя е сключил договор №Д21001248ВН/29.07.2021г. с предмет: “Преработка на технически проект по чл.154, ал. 5 от ЗУТ ;-преработения проект е предаден на възложителя в срок и към настоящия момент се изготвя доклада за оценка на съответствието;-към настоящия момент строежа е спрян с Акт 10.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 718 686.71 BGN
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 718 686.71 BGN