Works - 535490-2021

22/10/2021    S206

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2021/S 206-535490

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Варна
Национален регистрационен номер: 000093442
Пощенски адрес: бул. Генерал Колев 92, ет.5
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Мариела Черкезова
Електронна поща: op@varna.bg
Телефон: +359 52820830
Факс: +359 52820846
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.varna.bg
Адрес на профила на купувача: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=686

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции ” за Обособена позиция №2

Референтен номер: 00081-2018-0030
II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 12
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 214-523399

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: Д20001475ВН
Наименование:

Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
26/10/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Национален регистрационен номер: 203676249
Пощенски адрес: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ, бл. 85-3, вх. Б, ет. 4, ап. 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Телефон: +359 28601472
Факс: +359 28601472
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 718 686.71 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197, ал.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/10/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Основно място на изпълнение:

На територията на Община Варна

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

При изпълнение на договора следва да се извършат следните дейности: Основен ремонт на покривна и подова конструкция на спортна зала за борба "Простор", община Варна с идентификатор 10135.2556.351.2

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/12/2021
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 718 686.71 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Национален регистрационен номер: 203676249
Пощенски адрес: СИМЕОНОВСКО ШОСЕ, бл. 85-3, вх. Б, ет. 4, ап. 7
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: infrastructurno.stroitelstvo@gmail.com
Телефон: +359 28601472
Факс: +359 28601472
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП : Изменя се Чл. 2,в частта „срок на договора“ както следва:Чл. 2. Срок на договора : до 31.12.2021г..

Предходен анекс 1 -№Д200001475ВН_004ВН/07.12.2020г. на основание чл.116,ал.1.т.7 от ЗОП Изменя се чл. 8, както следва: Чл.8 Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от бюджета съответната година на ОП „Спорт-Варна“, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, дейност 714-„Спортни бази за спорт на всички“, § 51-00

Предходен анекс 2 -№Д200001475ВН_016ВН/15.06.2021г. на основание чл.116,ал.1.т.3 от ЗОП: Изменя се чл. 5,ал.1 както следва:Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение на договора се променя от 728 809.71 лева без ДДС на 718 686,71 лева без ДДС

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по горецитирания проект на обект за интервенция непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно:-за обекта се е наложила промяна на инвестиционните проекти, попадаща в обхвата на определените като съществени по смисъла на чл. 154, ал. (2) от ЗУТ, вследствие на което Възложителя е сключил договор №Д21001248ВН/29.07.2021г. с предмет: “Преработка на технически проект по чл.154, ал. 5 от ЗУТ ;-преработения проект е предаден на възложителя в срок и към настоящия момент се изготвя доклада за оценка на съответствието;-към настоящия момент строежа е спрян с Акт 10.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 718 686.71 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 718 686.71 BGN