Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 535495-2020

09/11/2020    S218

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 218-535495

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: közbeszerzési osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368650
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035362020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001035362020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M49- Ököritófülpös - Csenger (oh.) tervezés

Hivatkozási szám: EKR001035362020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Mátészalka - országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, Ököritófülpös - Csenger (oh.) közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési terv készítése, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése"

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71300000 Mérnöki szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az engedélyezési terv elkészítése és az engedélyes terv építési engedélyezésre történő benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való részvétel és az engedélyek megszerzése. A környezetvédelmi engedély módosítására lesz szükség a Porcsalmi egyszerű pihenő áthelyezése miatt.

M49 gyorsforgalmi út M3 autópálya - Mátészalka - országhatár közötti kapcsolat fejlesztésének előkészítése, Ököritófülpös - Csenger (oh.) közötti szakaszra vonatkozóan engedélyezési terv készítése, valamint a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése:

— új nyomvonalú 17,4 km egybefüggő hosszú, 2x2 sávos, fizikai elválasztó sávval rendelkező, 20 m koronaszélességű, autópályává fejleszthető autóút

— 2 db M49 autópálya - 49. sz. főút alkotta csomópont (2 db ~40 m támaszközű új közúti műtárgy figyelembe vételével)

— 1 db kétoldali egyszerű pihenő

— 1 db tengelysúlymérő állomás

— 1 db határátkelőhely, magasépítési tervezéssel

— 4 db nagyobb műtárgy: 114 sz. Mátészalka-Csenger vasútvonal (~25 m támaszközű új közúti műtárgy), 4138, 41142, 4924 jelű utak keresztezése (egyenként ~40 m támaszközű új közúti műtárgy figyelembe vételével,

— A környezetvédelmi engedély további módosítására is szükség lesz tekintettel arra, hogy a 29+540 km sz. Porcsalmai kétoldali, egyszerű pihenőhelyet új szelvénybe kell áthelyezni,

— Legalább két változatra környezeti hatástanulmányt kell elkészíteni az M49 jóváhagyott nyomvonalából kiágazó új nyomvonalú, 2x1 sávos közforgalmi út létesítésének vizsgálatára (nyomvonal hossza tervezetten: 2 km). A dokumentáció feleljen meg a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében leírtaknak. Ez a jogszabály határozza meg a KHT tematikáját, a vizsgálati mélységét, részletességét. Az új útnak lehetővé kell tennie a Szamos-folyó északi oldalának/térségének bekötését az M49-hez egy, a Szamos-folyón különszintű új közúti híddal történő átvezetéssel. A tervezési feladat ezek figyelembe vételével a Szamos-folyótól északi irányba fekvő települések feltárására konfliktusmentes folyosó keresése. A konfliktusmentes folyosót feltáró, döntéselőkészítő tanulmány vegye figyelembe a térség természeti, környezetvédelmi adottságait, továbbá a dokumentációnak alkalmasnak kell lennie a továbbtervezésre, és a majdani környezetvédelmi engedélyezési eljárás során környezetvédelmi hatóság szakmailag megfelelő véleményének, határozatának kiadására,

— További tervezési feladat az M49 térségben való megjelenése miatt egy új, árvédelmi-duzzasztásos modell készítése a Szamos-Kraszna folyók között mely kiterjed az újonnan létesülő Győrtelek-elkerülő út (491. jelű út) vizsgálatára is.

Ennek érdekében a dokumentáció feleljen meg a 314/2005 (XII.25.) Korm.rendelet 6. sz. mellékletében leírtaknak, amely meghatározza meg a KHT tematikáját, a vizsgálat mélységét. részletességét.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.1. Az M/2.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 24 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 1.2 Az M/2.2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 24 hónap / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 1.3.Az M/2.3. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 36 hónap feletti az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlettapasztalata (hónapban megadva, max. 24 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány

Ajánlattevőnek meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet alapján átruházásra kerülő (vagyoni) szerzői jogok és a munkadíj ellenértékét is.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT)/, alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá tartozik (Kbt. 62.§ (3) és (5) bek-, a Kbt. 63. § (3) bek).

Kbt. 74. § (1) bek értelmében az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t/AV-t/ alk. igazoló szervezetet, akinél a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód:

AT.nek (közös ajánlattevőknél külön-külön) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete (Kr.) 1. § (1) bek és 3. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá. (figyelemmel a Kr. 1.§ (3) bek; 3. §. bek-re)

Kr. 15. § (1) bek alapján az AT az alk igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak az EEKD -t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

Kr. 15. § (2) bek értelmében azon AV tekintetében, amely nem vesz részt alk.igazolásában az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

AT-nek (Kr. 13. §) nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás - az EKR-ben szereplő elektronikus űrlap benyújtásával, ez esetben AT-nek csatolni szüks a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi mellékletével) és a beérkezéséről szóló igazolást. Ha nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a nemleges nyilatkozat csatolandó.

Igazolási mód:

AK a Kbt. 69. § (4)-(6) bek foglaltak alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő hatidő tűzésével hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb AT-t azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolja, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Kr. 8. és 10. §-a szerint kell az AT-nek igazolnia, az AK-nak ellenőriznie, hogy az AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek hatálya alá (figyelemmel Kr. 1.§ (3) bek; 3. § és 12., 14. és 16. §-aira is.)

Kizáró okokra vonatkozóan a közbeszs megkezdését megelőzően kiállított igazolások benyújthatók, ameddig az abban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK ellenkező bizonyításig az adat valóságtartalmát erre vonatkozó külön nyilatkozat nélkül vélelmezi.

AT élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek biztosított lehetőséggel, ebben az esetben a nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

Szakmai nyilvántartásba történő bejegyzés:

Kbt. 65. § (1) bek c) pontja alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés (Magyar Mérnöki Kamara), illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § (2) bek alapján az AK előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazd szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az ép. beruházáshoz kapcs. tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

Igazolási mód:

Előzetes igazolás során AK elfogadja AT-nek az EEKD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)! Az engedély/jogosítvány másolatát, a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek-re is. Ennek értelmében AK a Kbt. 65. § (1) bek c) szerinti alk.követelményt a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon. Dokumentumok benyújtása az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó felhívására a Kbt. 69. § (4) bek alapján. Kbt. 65. § (1) bek c) pont köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság/engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. Kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.

A közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány nyújtandó be, azzal, hogy azt a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok benyújtására, amelyek igazolja, hogy az ajánlattevő megfelel az alk.köv.nek:

P1. A Kbt. 65. § (1) bek a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívásfeladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó tervezési feladatok) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napjátmegelőző utolsó három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszakközbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egyévnek tekintve).

P2. Ajánlattevő (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet) köteles benyújtani valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk kövnek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4) bekezdésére.

A minősített ajánlattevők esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

P1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó tervezési feladatok) származónettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 500 millió forintot.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdés aa) -ac) pontok szerinti fogalmakat érti

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésének megfelelően, ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szólónyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolásimód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

P2. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban egybefüggően 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A P2 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 3. § -a értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri.

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el:

M1) Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bek és a 21/A. §-szerint az alábbi tartalommal:

— teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye

— szolgáltatás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)

— referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.

M2) Csatolni kell a szakemberek végzettségét és/vagy képzettséget igazoló iratokat, aláírt saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, amelynek tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:

— adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,

— a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),

— az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata vagy az érvényes kamarai jogosultság igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilv.tart.ban az ajánlattétel időpontjában szerepel, és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges, az ajánlatnak pedig ez esetben nem kell tartalmaznia a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jogosultsághoz szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bek szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bek szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekszerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekre.

A minősített ajánlattevők esetében a Kr. 24. § (1) bek irányadó.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figy. véve 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az M/1 és az M/2 követelmény körében az ajánlatkérő által előírt fogalommeghatározás - ide nem értve a jogszabály által definiált fogalmakat- valamennyi eleme az alkalmassági követelmény szerinti fordulatként ismertetendő a csatolandó igazolásban.

Ajánlatkérő e körben szakember esetén elfogadja, ha nem kerül ismertetésre valamennyi fordulat, de hivatkoznak arra, hogy az ajánlati felhívásban előírt munkakör/pozíció/feladat/munka tartalma azonos az ajánlati felhívásban megadott definícióval.

Amennyiben a referencia szerinti szerződés alapján a feladatát képezte az építési engedély megszerzése is és az engedélyezési terv készítése tárgyában az engedélyező Hatóság az engedélyt kiadta és ez az alkalmasság követelmény igazolási módjaként csatolandó iratból megállapítható az engedély száma és a kiadás időpontja, az e körben előírt fogalommeghatározás (teljes körű engedélyezési terv) tartalmi elemeinek való megfelelősége igazolt, így annak ismertetése nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben (72 hónap) teljesített, legfeljebb 9 éven belül megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával:

M/1.1. legalább 12 km egybefüggő hosszúságú, új nyomvonalú, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású, legalább 1 db különszintű csomópontot is tartalmazó gyorsforgalmi útra vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv elkészítése tárgyú referencia, amely magában foglalta az építési engedélyezési eljárásban való közreműködést, és amelynek eredményeként a Hatóság az útszakaszra vonatkozó építési engedélyt kiadta.

Ajánlatkérő e körben hívja fel a figyelmet, hogy az M/1.1 pont szerinti követelményen belül meghatározott különszintű csomópontot is tartalmazó gyorsforgalmi útra vonatkozó teljeskörű engedélyezési terv elkészítése referenciakövetelmény esetében a különszintű csomópont minőségi paraméter, így minőségi követelményként a referencia ezen része nem bontható meg, ezért e tekintetben a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése nem alkalmazható.

M/1.2. Legalább 1 db, folyó vagy folyam feletti új közúti hidat is tartalmazó legalább 1,5 km hosszúságú országos közútra vonatkozó környezeti hatástanulmány készítése tárgyú referencia

Ajánlatkérő

— a teljeskörű engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet,

— gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdés aa) -ac) pontok szerinti fogalmakat érti

— az engedélyezési eljárásban való közreműködés alatt a Hatósági eljárás során határidőre teljesített, a Hatóság által esetlegesen előírt, a tervezési feladattal összefüggő hiánypótlásokban előírtak teljesítését érti,

— országos közút alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdése szerinti fogalmakat érti,

— környezeti hatástanulmány alatt a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében leírtak alapján elkészült dokumentációt érti

Egy referenciaigazolás több referencia követelmény igazolására is bemutathat.

M/2. Alkalmatlan, ha nem állnak rendelkezésére minimum az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

M/2.1. 1 fő projektvezető tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal és

b) min. 3 év (36 hónap) min. 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó projekt(ek) irányítása területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal, valamint

c) részt vett projektvezetőként/projektvezető helyettesként legalább 1 darab, legalább 12 km egybefüggő hosszú, új nyomvonalon vezetett, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású, legalább 1 db különszintű csomópontot is tartalmazó gyorsforgalmi útra vonatkozó engedélyezési terv elkészítésében.

Projektvezetői gyakorlat a projektcélok megvalósulásáért felelős szakember olyan gyakorlata, amely kiterjed a projekt teljes körű megvalósulásának az összefogására.

Projektvezető helyettes alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott tervezési projekten a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.

M/2.2. 1 fő útépítési tervező, aki rendelkezik,

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal és

b) min. 3 év (36 hónap) gyorsforgalmi út építésére vonatkozó engedélyezési terv készítésében szerzett tervezői szakmai gyakorlattal, valamint

c) részt vett tervezőként legalább egybefüggő 12 km hosszúságú új nyomvonalú, legalább 2x2 forgalmi sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út építésére vonatkozó engedélyezési terv elkészítésében.

M/2.3. 1 fő hídszerkezeti tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „HT” (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal és

b) min. 3 év (36 hónap) közúti híd tervének készítésében szerzett tervezői szakmai gyakorlattal, valamint

c) részt vett legalább 1 db új közúti híd engedélyezési tervének elkészítésében tervezőként.

M/2.4. 1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik

a) a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti SZKV 1.2. (levegőtisztaságvédelem) és 1.3. (víz- és földtani közeg védelem) és 1.4. (zaj- és rezgésvédelem) (vagy ezekkel egyenértékű) szakértői részterületen a szakértői jogosultság megállapításához a Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint

b) közúti közlekedési létesítményekhez kapcsolódó 36 hónap környezetvédelmi szakértői tapasztalattal.

Ajánlatkérő -gyorsforgalmi út alatt a szakemberek szakmai gyakorlata terén is a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdés aa) -ac) pontok szerinti fogalmakat érti.

Ajánlatkérő az útépítési tervező esetében az engedélyezési terv fogalmán az Útügyi Műszaki Előírás e-UT 03.01.11. 1.14. pontjában felsorolt tervtípusok készítését végző tervezőt érti.

Ugyanazon szakember csak egy pozícióra jelölhető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Kr.; 1996. évi LVIII. tv.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Teljesítési, jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-5 %-a) Jótállási idő: 36 hónap

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított 0,5 % kötbér/naptári nap (max.: az adott (rész)teljesítés nettó terv. díjának 15 %-a).

Hibás teljesítési kötbér: 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja

Meghiúsulási kötbér: nettó tervezői díj 20 %-a

Ajánlattétel, szerződés, kifizetés devizaneme: HUF

A szerződés hazai finanszírozású.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)-(6), (11)-(12) bek., 27/A.§

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv.

2 rész- és 1 végszámla nyújtható be.

Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/12/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/12/2020
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

A közbeszerzési dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az ajánlati biztosíték mértéke: 6 900 000,- Ft. Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2.1. és a M/2.2. pont szerinti szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „KÉ-K” jogosultsággal (vagy egyenértékű jogosultsággal), az M/2.3 szerinti szakember a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes „HT” jogosultsággal (vagy egyenértékű jogosultsággal), rendelkezzen, az M/2.4. 1 fő szakember a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti SZKV 1.2. (levegőtisztaságvédelem) és 1.3. (víz- és földtani közeg védelem) és 1.4. (zaj- és rezgésvédelem) (vagy ezekkel egyenértékű) szakértői jogosultsággal rendelkezzen a dokumentációban leírtak szerint.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott iratokat

Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy.pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban.

Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat benyújtható a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet az Ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) bek.).

Értékelési szempont: Kbt. 76.§(2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arány

Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0-10,00 pont, ahol 0 pont a legrosszabb, 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere, amellyel ajánlatkérő meghatározza az ponthatárok közötti pontszámot: az ár kapcsán fordított, a minőségi kritériumok kapcsán egyenes arányosítás (a megajánlás legkedvezőbb szintje minős. kritérium mindegyike esetén: 24 hónap)

A IV.2.6) pontban írt 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 napos ajánlati kötöttséget jelent, továbbá az ajánlati kötöttség 60 nap, mivel a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§ szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek)

Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni, azzal, hogy a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.

A Kbt. 66.§ (2) bek., 134 § (5) bek-ben foglalt nyilatkozat csatolandó.

A Kbt. 47.§ (2) bek. irányadó.

Nincs lehetőség gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozására.

Tervezői felelősségbiztosítás: 200 millió Ft/év és min 100 millió,- Ft/káresemény

Fel. akkr. közb. szakt. Dr. Wellmann-Kiss Katalin: 00241

Ajánlatkérő tárgyi eljárás során a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

A részekre bontás nem lehetséges, indoka:

A gyorsforgalmi útszakasz önálló, összefüggő mérnöki létesítmény, mely műszaki tartalma miatt részekre nem bontható egység. A szakaszra kiadott környezetvédelmi engedély is egy projektként kezelte és adott ki rá engedélyt. A kiírandó tervezési feladat ezzel összhangban van. A gyorsforgalmi út tárgyi szakaszán létesülő mérnöki létesítmények kiszolgálását, funkcionális kapcsolataikat, elhelyezkedésüket egymással összefüggésében kell vizsgálni, különös tekintettel a csatlakozó egyéb közlekedési létesítményekre, építményekre, kiszolgáló közművek méretezésére. A rendelkezésre álló nyomvonalon egy tervező tudja átgondolni a követelmények együttes, egyidejű teljesülését. A tervezési feladat nyomvonal jellegére és komplexitására, az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő tervezési részekre tekintettel, melyek egymástól el nem választhatók, a részajánlatra bontás nem lehetséges, ezért egy projektként kell vizsgálni. Ez összhangban van az eddig megvalósult hasonló műszaki tartalmú és nagyságrendű engedélyezési tervek elkészítésének gyakorlatával

Ajánlatkérő a jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bek. alapján indítja meg.

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/11/2020